CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
Số: 1484/QĐ-CTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 199/TTr-CP ngày 09/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyếtđnhs1484/QĐ-CTN ngày 01tháng7năm2014 ca Chtchnưc)

1. Trần Thanh Nhã, sinh ngày 26/12/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Laurits Hervigs vei 82, 3035 Drammen
Giớitính: N
2. Trần Thị Nguyệt Nga, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Lofsundhøgda 209, 1281 Oslo
Giớitính: N
3. Trần Thị Thi Thơ, sinh ngày 15/02/1986 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Gjerlovs veg 15, 7099 Tiller
Giớitính: N
4. Nguyễn Nam Khoa, sinh ngày 09/6/1995 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Smalgangen 15, 0188 Oslo
Gii tính: Nam
5. Trần Ngọc Nga, sinh ngày 02/11/1956 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Ola Narr 10, 0563 Oslo
Giớitính: N
6. Nguyễn Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 18/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kjølberggt 17A, 0653 Oslo
Giớitính: N
7. NguyễnTrngDuyHiếu,sinhngày15/10/1998tiTPHồ ChíMinh (con c. Bình)
Hiệntrúti: Kjølberggt17A, 0653 Oslo./.
Giớitính: Nam

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?