THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1484/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1428/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ cho ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Cônggiáo tỉnh Đắk Lắk, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đắk Lắc;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng