THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾHOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 5653/BKHĐT-TH ngày 07 tháng 8 năm 2013; ý kiến Bộ Tài chính tạivăn bản số 10405/BTC-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thực hiện ứng trước 13.210 tỷ đồng(mười ba nghìn hai trăm mười tỷ đồng) kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm2014 - 2015 theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các dự án của các Bộ,ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 5653/BKHĐT-TH nêu trên.

Số vốn ứng trước nêu trên được thực hiện và thanhtoán đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng củatừng dự án và hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Bố trí kế hoạch vốn năm 2014 - 2015 để thu hồisố vốn ứng trước nêu trên theo quy định.

c) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ vềtính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm soát và thựchiện ứng vốn cho các dự án theo quy định.

Điều 3.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcăn cứ danh mục và mức vốn ứng trước có trách nhiệm:

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm viquản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo.

2. Bố trí kế hoạch vốn năm 2014 - 2015 để hoàn trảsố vốn ứng trước theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáodục và Đào tạo, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). Dũng 97

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng