ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức";

Căn cứ Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013của Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việctriển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTgngày18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 239/TTr-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013- 2015”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ triển khai,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủtịch UBND các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

KẾ HOẠCH

ĐẨYMẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

I. QUAN ĐIỂM

- Việc cải cách chế độ công vụ,công chức phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, lâudài nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh và cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI).

- Cải cách chế độ công vụ, côngchức phải gắn với quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011 - 2020, phù hợp với đổi mới chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộmáy nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiệnđại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Kết quả thực hiện cải cách chếđộ công vụ, công chức được xác định là một trong những nội dung, tiêu chí đánhgiá công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị và ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động công vụ, côngchức, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại,năng động, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, tăng cường vai trò quản lý của cơquan có thẩm quyền, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, côngchức trong thực thi công vụ.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- Triển khai xác định vị trí việclàm và cơ cấu công chức trong các cơ quan, tổ chức. Phấn đấu đến năm 2015 cótrên 70% các cơ quan, tổ chức của Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng vàhoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Xây dựng và hoàn thiện 100% tiêuchuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn chức danh công chứctrên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới căn bản công tác theodõi, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và kết quả thựcthi công vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơnvị. Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấpphòng và tương đương.

- Đổi mới công tác tuyển dụng côngchức, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Quy định và thực hiện chính sáchthu hút nguồn nhân lực chất lượng về công tác tại tỉnh và các chính sách hỗtrợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức tự túc đào tạo để nâng cao trình độchuyên môn.

- Đổi mới cơ chế quản lý và chế độchính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụvà quản lý cán bộ, công chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuyểndụng, thi nâng ngạch, thống kê, tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, côngchức của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰCHIỆN CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cácquy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; từng bướcgắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Bảo đảm đổi mới căn bản việcquản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện xác định vịtrí việc làm và xây dựng cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan quản lýnhà nước, các đơn vị sự nghiệp công trên phạm vi toàn tỉnh.

a) Tổ chức tuyên truyền, thốngnhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị tríviệc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị.

b) Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹnăng và nghiệp vụ xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trongcác cơ quan, tổ chức.

c) Triển khai thực hiện việc xácđịnh vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị.

d) Thẩm định và trình UBND tỉnhban hành Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch tại cácSở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã vàcác đơn vị sự nghiệp công lập trên địabàn tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện các quy địnhvề tuyển dụng công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức.

a) Triển khai thực hiện kịp thờiquy định của Trung ương về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức.

b) Xây dựng và thực hiện các quyđịnh về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn công chức trên địabàn tỉnh.

4. Xây dựng và duy trì cơ sở dữliệu đội ngũ công chức, đưa công tác thống kê báo cáo vào nề nếp.

a) Đưa vào sử dụng thống nhất phầnmềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Thực hiện việc quản lý thốngnhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểumẫu, báo cáo thống kê.

c) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyêncập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thốngthông tin quản lý cán bộ, công chức theo phân cấpquản lý.

d) Triển khai thực hiện quy địnhchế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượngthi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức.

a) Xây dựng bộ câu hỏi và đáp ánthi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độvà năng lực của các vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyểncông chức và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, côngbằng, chất lượng, thực tài; lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lựcđể tuyển dụng vào bộ máy nhà nước hoặc bổ nhiệm vào ngạch cao hơn.

c) Tổ chức thực hiện tốt các quyđịnh về tổ chức thi công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chế tổ chức kỳthi nâng ngạch và nội quy thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

6. Đổi mới phương thức tuyển chọnlãnh đạo cấp phòng.

a) Hoàn thiện các quy định về điềukiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

b) Xây dựng Đề án thí điểm và tổchức thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài.

7. Xây dựng và thực hiện thu hút,trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ và các chínhsách khuyến khích CBCC tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

a) Xây dựng và triển khai thựchiện quy định về chế độ tiến cử, giới thiệu những người có tài năng để tuyểndụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ.

b) Tiếp tục rà soát, tham mưu banhành và triển khai thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chấtlượng cao về làm việc tại tỉnh.

c) Xây dựng và triển khai quy địnhvề hỗ trợ, khuyến khích CBCC, VC đào tạo trình độ đại học và sau đại học hướngđến xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực để thực thi công vụ.

8. Nâng cao chế độ kỷ luật tronghoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệmtrong hoạt động công vụ.

a) Triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức,viên chức.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệmgắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt độngcông vụ.

c) Xây dựng và triển khai thựchiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thicông vụ.

d) Xây dựng đội ngũ công chứcthanh tra công vụ để thực hiện việc thanh, kiểm tra công vụ có hiệu quả.

đ) Thường xuyên tổ chức các cuộcthanh tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

9. Thực hiện chế độ, chính sáchđối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạtđộng không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

a) Tổ chức thực hiện quy định vềchức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động khôngchuyên trách ở xã - phường, thị trấn.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quảchính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại cấp xã và chínhsách cho nghỉ việc và thôi việc đối với CBCC không đủ trình độ để nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với các chức danh khôngchuyên trách ở thôn, buôn, bán, tổ dân phố theo nguyên tắc: một người kiêmnhiều chức danh thì được hưởng phụ cấp cao, khắc phục việc tăng thêm số lượngcán bộ không chuyên trách.

d) Xây dựng quy chế thi tuyển côngchức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

10. Xây dựng và ban hành quy địnhđánh giá, phân loại công chức căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ,công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác.

a) Ban hành và thực hiện quy địnhvề tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức căn cứ vào kết quảthực hiện nhiệm vụ, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác.

b) Thực hiện cơ chế đào thải, giảiquyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạmkỷ luật; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnh đạo.

11. Kết hợp việc đào tạo cán bộnguồn dài hạn của tỉnh với việc luân chuyển cán bộ về công tác tại cấp cơ sở đểđội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh được rèn luyện trong thực tiễn và thuần thục cáckỹ năng trong thực thi công vụ.

a) Liên kết với các trường đại họccó uy tín, tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ, đào tạo sau đại học cho đội ngũcán bộ nguồn dài hạn của tỉnh;

b) Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cáckiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Địnhkỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

c) Xây dựng và thực hiện có hiệuquả phương án luân chuyển cán bộ có trình độ về công tác tại cơ sở.

12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng caokỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin choCBCC.

a) Điều tra, đánh giá hiệu quả ứngdụng các phần mềm quản lý đang áp dụng trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu ứng dụngcác phần mềm quản lý mới để nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiếnthức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCC trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí triển khai Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức của tỉnh do ngân sách Nhà nước phân bổ hàng năm và các nguồn kinh phí hợp phápkhác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thờigian thực hiện Kếhoạch: Từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2015.

2. Phân công nhiệm vụ.

2.1. Sở Nội vụ.

- Là cơ quan thường trực giúp UBNDtỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, sơkết, tổng kết, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tình hình, kết quả thựchiện cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện cácnội dung tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thuộc chương III của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủyvà các đơn vị liên quan thực hiện nội dung tại mục 11, chương III của Kế hoạchnày.

2.2. Các Sở: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư: tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và BanChỉ đạo đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức của tỉnh cân đối, bố trí, huy độngcác nguồn lực tài chính thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức.

Sở Tài chính thẩm định dự toánkinh phí hàng năm phục vụ cho cải cách chế độ công vụ, công chức trình UBNDtỉnh xem xét, quyết định.

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụvà các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thựchiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa.

- Chủ trì triển khai thực hiệnhoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

2.4. Sở Thông tin và Truyềnthông.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung tại mục 12, chương III của Kếhoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan thông tinđại chúng tổ chức tuyên truyền các nộidung về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

2.5. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ,Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát việc xây dựng,triển khai thực hiện và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về quản lýcông vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

2.6. Trách nhiệm của Thủ trưởngcác Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,quán triệt, phổ biến Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức,các nội dung về cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức đến toàn thểcán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành độngcủa cán bộ, công chức, viên chức trước yêu cầu mới.

- Trên cơ sở Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn của cácSở, ngành có liên quan, triển khai có hiệu quả cải cách chế độ công vụ, côngchức tại cơ quan, đơn vị quản lý.

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thànhviệc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơcấu công chức, viên chức của đơn vị.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hànhchính trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ hàng năm trước ngày20/10 tổng hợp tình hình, kết quả thựchiện cải cách chế độ công vụ, công chức của các ngành, các cấp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Các Sở, ngành chủ trì thực hiệncác nhiệm vụ trọng tâm về cải cách chế độ công vụ, công chức nêu tại Phần IIIKế hoạch này, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm đúng nội dung,yêu cầu chất lượng, tiến độ quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạchnày, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị cần phản ánh kịp thời về SởNội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

DANH MỤC

CÁCĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNHĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Stt

Tên đề án, chương trình và quy định

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức của tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành liên quan

Quý II/2013

2

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý I/2014

3

Triểnkhai Đề án xác định vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

4

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức tại cơ quan hành chính nhà nước

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Sở Nội vụ thẩm định

Quý IV/2013

5

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ thẩm định

Quý IV/2013

6

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực thi công vụ

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

7

Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khối khà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý II/2014

8

Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính theo vị trí công việc và gắn với kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2014

9

Đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các Sở, ban, ngành và một số chức danh khác theo hướng dẫn của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý II/2015

10

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý II/2015

11

Quy chế thi tuyển công chức và quy chế thi nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2014

12

Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2014

13

Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của các vị trí việc làm cần tuyển dụng

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2014

14

Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý I/2014

15

Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức đào tạo đại học và sau đại học

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý I/2014

16

Ban hành Chỉ thị chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

17

Xây dựng đội ngũ thanh tra công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

18

Đôn đốc, giám sát, thẩm định các văn bản QPPL về quản lý công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Thường xuyên

19

Điều tra, đánh giá hiệu quả ứng dụng các phần mềm quản lý đang áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Quý III/2014