UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTỔ CHỨC HỌP BÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày04/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí;

Xét Tờ trình số 02/TTr-STTTT ngày 26/02/2013của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch tổ chức họp báo định kỳ hàng quý.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỌP BÁOĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND , ngày 09/9/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm chủ động cung cấp thông tin, định hướngthông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anninh của tỉnh trong quý; trả lời những vụ việc, dư luận bức xúc theo phản ánhcủa báo chí;

2. Tăng cường sự hợp tác của báo chí, góp phầnthông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của dư luận và phát huy dân chủ xãhội.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người phátngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của các cơ quan hành chính nhà nước trong việccung cấp thông tin cho báo chí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌP BÁO:

1. Cơ quan tổ chức họp báo: Lãnh đạo Uỷban nhân dân tỉnh và Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thành phần mời họp:

- Đại diện các cơ quan báo chí thường trú tạikhu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Đại diện báo chí trong nước có bài phản ánh vềnhững dư luận được nhiều người quan tâm, gây bức xúc cho xã hội trong quý trênđịa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện các cơ quan báo chí thường trú tạitỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh.

- Lãnh đạo của các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnhuỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dântỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báotỉnh và một số sở, ngành liên quan.

3. Nội dung họp báo:

- Cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình vàđịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong quý.

- Trả lời các nội dung phản ánh của báo chí vềnhững vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm.

4. Hình thức họp báo: Họp báo định kỳhàng quý.

Trong trường hợp đột xuất, bất thường, Ngườiphát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo theo quy định tại Điều 7,Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1473/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh).

5. Chương trình họp báo:

a) Giới thiệu đại biểu và chủ trì họp báo.

b) Thông cáo báo chí về tình hình phát triểnkinh tế, chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh và nhữngnhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.

c) Thông báo về những nội dung phản ánh của báochí và những dư luận được nhiều người quan tâm trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long.

d) Câu hỏi của các phóng viên báo chí theo nộidung của từng cuộc họp báo.

e) Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chítheo nội dung họp báo.

f) Phát biểu bế mạc họp báo.

6. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Vào tháng đầu của quý.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh (số 88 HoàngThái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí tổ chức họp báo được thực hiện theo quyđịnh chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện:Bắt đầu từ quý IVnăm 2013.

- Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm có: Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông vàHội Nhà báo tỉnh. Ngoài ra, tuỳ theo nội dung họp báo, cơ quan họp báo sẽ thôngbáo mời thủ trưởng các đơn vị, các địa phương có liên quan đến dự.

- Nhiệm vụ: Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dântỉnh và Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình kinh tế - xãhội và quốc phòng - an ninh; địa điểm họp, chủ trì và phối hợp, phát hành thưmời, chuẩn bị nội dung và các công việc đảm bảo khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dungthông báo về những vấn đề bức xúc báo chí đã phản ánh, tình hình dư luận xãhội; dẫn chương trình họp báo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để lập danhsách đại biểu và chuẩn bị các nội dung khác.

- Các đơn vị liên quan khác: Khi nhận được giấymời họp báo, chuẩn bị nội dung và trả lời báo chí về những nội dung liên quan./.