ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1488/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNHBẮC GIANG GIAI ĐOẠN (2013-2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phiChính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 12/2012/NĐ-CP củaChính phủ ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của cáctổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc giaxúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn (2013-2017);

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờtrình số 76/TTr-SNgV ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trìnhxúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn(2013 - 2017), nhằm tăng cường công tác vận động và sử dụng có hiệu quả việntrợ phi chính phủ nước ngoài.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾNVẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN (2013 -2017)
(Kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Phần 1.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I - Cơ sở xây dựng Chương trình

Chương trình xúc tiến vận động việntrợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn (2013-2017) của tỉnh Bắc Giang (sau đây viếttắt là Chương trình) được xây dựng trên các cơ sở sau:

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốclần thứ XI của Đảng;

- Chương trình quốc gia xúc tiến vậnđộng viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn (2013-2017) ban hành kèm theoQuyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộtỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Nghị quyết số 43-NQ-TU ngày 22 tháng 02 năm 2011của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành 5 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọngtâm, giai đoạn (2011-2015), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVII;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh 5 năm (2011 - 2015);

- Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 01/8/2013của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấphành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăngcường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/9/2012của UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giaiđoạn (2012-2015);

- Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 24/4/2013của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giaiđoạn (2013-2015) của tỉnh;

- Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnhBắc Giang giai đoạn (2010-2020) ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày09/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang.

II. Mục tiêu của Chương trình

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường vận động, khai thác và nângcao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài(PCPNN), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh vàthúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Bắc Giang với các nướctrên thế giới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Củng cố và tăng cường quan hệ hợptác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh, mở rộng quanhệ với các tổ chức PCPNN của các quốc gia. Tạo môi trường pháp lý phù hợp và thuậnlợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợcủa các tổ chức PCPNN, chủ động vận động viện trợ hướng vào phục vụ các lĩnhvực ưu tiên phát triển, chuyển trọng tâm từ hiệu quả viện trợ sang hiệu quảphát triển; thực hiện nguyên tắc minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình, đồngthời tăng cường giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chứcPCPNN.

- Tăng cường tính chủ động của các ngành,địa phương, tổ chức nhân dân trong việc vận động viện trợ PCPNN. Nâng cao kỹnăng đàm phán, tính chuyên nghiệp và khả năng về ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộlàm công tác xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN.

III. Nội dung Chương trình

Vận động, thu hút viện trợ của các tổchức PCPNN phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợpvới quy hoạch và ưu tiên phát triển theo ngành và của từng địa phương; tăng thêmnguồn lực cho những nỗ lực giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh; kết hợphài hòa, lồng ghép giữa nguồn viện trợ PCPNN với các nguồn vốn đầu tư phát triểnkhác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trậttự an toàn xã hội trên địa bàn.

1. Các lĩnh vực ưu tiên vận độngviện trợ PCPNN

1.1. Nông, lâm, ngư nghiệp và pháttriển nông thôn

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi,trạm bơm; kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đập dâng, ống dẫn nước để phục vụcho việc sản xuất nông nghiệp;

- Nâng cấp hệ thống giao thông nôngthôn. Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê, kè, góp phần phòng chống lũ lụt, giảm thiểurủi ro thiên tai cho cộng đồng dân cư;

- Nâng cao hiệu quả trồng các loại câybản địa, cây có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ các mô hình chăn nuôi; quảnlý môi trường và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phát triển sản xuất nông nghiệphàng hóa tập trung;

- Xây dựng mô hình nông thôn mới: Pháttriển ngành, nghề sản xuất và dịch vụ nhỏ, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tếnông thôn thông qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp;

- Hỗ trợ phát triển mạng lưới khuyếnnông, khuyến lâm, khuyến ngư; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũcán bộ khuyến nông, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học trong nông, lâm, ngưnghiệp và phát triển nông thôn;

- Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản quy mônhỏ; quản lý môi trường và dịch bệnh thủy sản.

- Tín dụng vi mô;

1.2. Y tế và chăm sóc sức khỏenhân dân.

- Đào tạo cán bộ y tế: Hỗ trợ các trườngđào tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp vànghiệp vụ; cấp học bổng đào tạo cán bộ y tế trong và ngoài nước;

- Phát triển hạ tầng cơ sở y tế: Nângcấp, xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện chuyên khoa tuyếntỉnh, trung tâm y tế cấp huyện và các trạm y tế cấp xã để đủ khả năng giảiquyết cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân ngay tại địa phương;

- Hỗ trợ thực hiện các chương trìnhQuốc gia về phòng chống sốt rét, lao phổi, nước sạch và vệ sinh môi trường; phòngchống HIV/AIDS, hỗ trợ và điều trị cho người có HIV/AIDS; tuyên truyền về biệnpháp, mô hình can thiệp, giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS; phòng chống và giảmnhẹ tác hại của ma túy, tuyên truyền về nguy cơ và hiểm họa ma túy;

- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trìnhnghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, các bệnh truyền nhiễm;

- Hỗ trợ xây dựng các trung tâm kiểmsoát dịch bệnh;

- Hỗ trợ và triển khai các hoạt độnggiáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học đường; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bàmẹ và trẻ em; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật;

- Các hoạt động dân số - kế hoạch hóagia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh và mất cân bằng giới, tuyên truyền, nâng cao nhậnthức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

1.3. Giáo dục và đào tạo

- Hỗ trợ đào tạo giáo viên các cấp,ưu tiên đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng sâu, vùngxa, vùng dân tộc thiểu số;

- Xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục: Hỗtrợ xây dựng, đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường mầm non, tiểu học,trung học; xây dựng hệ thống các trường dân tộc nội trú, hệ thống nhà nội trú,bán trú; phát triển hệ thống thư viện phù hợp với yêu cầu của từng cấp;

- Trao đổi giáo dục, hỗ trợ dạy và họcngoại ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện các chuyên ngành cho các trường đàotạo chuyên sâu, các trường phổ thông;

- Cung cấp học bổng đào tạo trong vàngoài nước;

- Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tincho các trường phổ thông, nhất là ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu.

1.4. Đào tạo nghề

- Phát triển cơ sở vật chất cho đàotạo và dạy nghề; xây dựng cơ sở và cung cấp trang thiết bị cho dạy nghề của hệ thốngcác trường, các trung tâm dạy nghề;

- Xây dựng chương trình đào tạo, dạynghề phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm về cácmô hình dạy nghề hiệu quả;

- Cung cấp bổ sung chuyên gia và giáoviên dạy nghề có chuyên môn cao;

- Đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việclàm cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, người khuyết tật, người dân tộcthiểu số;

1.5. Giải quyết các vấn đề xã hội

- Giáo dục và giúp đỡ trẻ em mồ côi,khuyết tật, lang thang; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em;

- Xóa nhà tạm cho người nghèo, đốitượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, nhất là ở các vùng sâu,vùng xa, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng dễ bị ảnh hưởngcủa thiên tai;

- Phòng chống buôn bán người và hỗ trợtái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân khi bị buôn bán trở về;

- Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độcda cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, lang thang;

- Tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểutai nạn giao thông.

1.6. Vệ sinh môi trường

- Bảo vệ môi trường: Khuyến khích cácdự án nhằm bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiênnhư: Trồng và bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường...

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảovệ môi trường và phòng chống buôn bán, nuôi nhốt, giết hại các loại động vậthoang dã;

- Bảo tồn động vật hoang dã và đa dạngsinh học;

1.7. Phòng, giảm nhẹ thiên tai vàcứu trợ khẩn cấp

- Phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, trồngvà bảo vệ rừng; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đào tạo kỹ năng ứng phó khi xảyra thiên tai, thảm họa...;

- Cứu trợ khẩn cấp (cung cấp thuốc men,lương thực, nhà ở) khi xảy ra thiên tai, thảm họa, tái thiết cơ sở hạ tầng vàphục hồi sản xuất.

1.8. Ứng phó với biến đổi khí hậu

- Khuyến khích các dự án nhằm ứng phó,giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu;

- Giảm nhẹ cường độ phát thải khínhà kính;

- Kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môitrường và suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống,duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môitrường;

- Nâng cao chất lượng môi trường sống,đa dạng sinh học và đạt các chỉ tiêu về môi trường;

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Khuyếnkhích các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng theo hướng hiệu quả và bền vữngcác tài nguyên đất, nước, không khí, rừng.

1.9. Văn hóa, thể thao

- Tuyên truyền và bảo vệ các giá trịvăn hóa; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa trongtỉnh;

- Trao đổi văn hóa, thể thao; hỗ trợđào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh.

- Xây dựng các trung tâm, khu vui chơigiải trí lành mạnh cho thanh, thiếu niên;

2. Địa bàn ưu tiên vận động việntrợ

2.1. Khu vực nông thôn

- Khuyến khích các dự án góp phần thựchiện Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗtrợ giảm nghèo nhanh, bền vững tại huyện Sơn Động và Đề án giảm nghèo cho 15 xãcó tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Lục Ngạn.

- Khuyến khích các dự án hỗ trợ pháttriển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số;

- Đào tạo, dạy nghề; phát triển ngànhnghề thủ công; tạo cơ hội việc làm và thu nhập phi nông nghiệp; hỗ trợ cácchương trình tài chính vi mô;

- Phát triển khuyến nông; khuyến lâm;hỗ trợ phát triển hạ tầng sản xuất như: công trình thủy lợi, trạm bơm, đườngliên thôn...; xây dựng các mô hình phát triển nông thôn tổng hợp, phát triểnnông thôn theo vùng, phát huy đặc điểm và lợi thế của từng vùng, bổ sung môhình phát triển nông thôn mới;

- Đào tạo cán bộ y tế; hỗ trợ các trườngđào tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp vànghiệp vụ; phát triển hạ tầng cơ sở y tế như nâng cấp, xây dựng, cấp trang thiếtbị cho trung tâm y tế cấp huyện, các trạm y tế xã; cấp nước sạch, tăng cường vệsinh môi trường;

- Phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và điềutrị cho người bị nhiễm HIV/AIDS, tuyên truyền về biện pháp, mô hình can thiệp,giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS; phòng, chống và giảm tác hại của ma túy, ...;hỗ trợ các hoạt động dân số như kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tỷ lệ sinh,tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình,chăm sóc sức khỏe sinh sản; hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; nâng cao vai trò,vị thế của phụ nữ, hỗ trợ cải thiện đời sống của phụ nữ;

- Đào tạo giáo viên các cấp, ưu tiêngiáo viên tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộcthiểu số; xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục, kiên cố hóa hệ thống các trường, phântrường tiểu học và trung học cơ sở, trường mầm non và mẫu giáo, trường dân tộcnội trú, hệ thống nhà nội trú, bán trú cho trẻ em dân tộc thiểu số;

- Trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnhkhó khăn (trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, người khuyết tật...);

- Khắc phục hậu quả chiến tranh (ràphá vật liệu chưa nổ và tái định canh, định cư, nâng cao nhận thức về hiểm họa củabom mìn và vật liệu chưa nổ, trợ giúp nạn nhân chiến tranh, trong đó ưu tiênnạn nhân chất độc da cam...);

- Bảo vệ và cải thiện môi trường (trồngvà bảo vệ rừng); bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học; bảo tồn các disản văn hóa; ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu;

- Phát triển mô hình phòng, chống vàgiảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng;

2.2. Khu vực thành phố, thị trấn

- Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm;

- Phát triển ngành, nghề thủ công; hỗtrợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Chăm sóc sức khỏe, chú trọng các đốitượng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các cơ sở y tế chuyên sâu; đào tạo và đàotạo lại cán bộ y tế;

- Phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy,mại dâm;

- Trợ giúp trẻ em mồ côi, không nơinương tựa, người khuyết tật, người già cô đơn...;

- Vệ sinh môi trường.

3. Danh mục các chương trình, dựán ưu tiên vận động viện trợ PCPNN:

Danh mục các dự án ưu tiên vận độngviện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 bao gồm 38 dự án, tập trung vào 06 lĩnh vực chínhlà: Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; Y tế và chăm sóc sức khỏe nhândân; Giáo dục và đào tạo; Các vấn đề xã hội; Nước sạch và vệ sinh môi trường; Phòng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu (Có Danh mục kèmtheo).

Phần 2.

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các nhóm giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường hoàn thiện chính sáchvà thể chế

- Cụ thể hóa các cơ chế, chính sáchcủa Trung ương; bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý,sử dụng nguồn viện trợ PCPNN, quản lý các tổ chức PCPNN đảm bảo đồng bộ, nhấtquán, rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổchức PCPNN vào hoạt động và triển khai tại Bắc Giang với thủ tục đơn giản, nhanhgọn.

- Xây dựng chính sách khuyến khích nhữngđơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận động và các đơn vị thụ hưởng sửdụng có hiệu quả nguồn vốn viện trợ PCPNN; chính sách tri ân, khen thưởng đốivới các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong công tác viện trợ góp phần phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Củng cố bộ máy, tổ chức

- Thành lập Ban Công tác phi chính phủnước ngoài do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Ngoại vụlà cơ quan thường trực, các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh,Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là thành viên.

- Củng cố và tăng cường năng lực củacác cơ quan tham gia vận động, quản lý sử dụng viện trợ, đảm bảo có cán bộ chuyêntrách, được đào tạo cơ bản và phù hợp. Bố trí đủ điều kiện cơ sở vật chất đểthực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ hiệu quả.

3. Tăng cường năng lực vận động vàsử dụng viện trợ PCPNN

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiếnthức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác PCPNN ở các cấp về các kỹ năng xây dựng,vận động, quan hệ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án PCPNNvà các quy định của Nhà nước trong công tác PCPNN;

- Hàng năm bố trí nguồn ngân sách chohoạt động chuẩn bị dự án nhằm thu hút, vận động viện trợ PCPNN, đồng thời ưutiên bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án.

- Đổi mới và đa dạng phương thức vậnđộng; chuyển đổi phương thức vận động chung sang vận động theo từng dự án cụthể. Xác định rõ lĩnh vực và địa bàn ưu tiên, tránh trùng lặp trong viện trợ.Tạo điều kiện để mọi người dân, mọi cơ quan đều tham gia vào quá trình vận động,thu hút và sử dụng viện trợ PCPNN. Tăng cường phối hợp vận động viện trợ PCPNNthông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

4. Tăng cường hợp tác, cung cấp chiasẻ thông tin

- Tiếp tục củng cố và mở rộng mối quanhệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Tăng cường cungcấp thông tin nhằm giới thiệu các nhu cầu của tỉnh với các tổ chức PCPNN, hướngviện trợ vào những lĩnh vực và địa bàn ưu tiên.

- Tăng cường hợp tác với Ủy ban côngtác về các tổ chức PCPNN, PACCOM; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với nhữngcán bộ làm việc tại Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN; cán bộ người Việt Namlàm việc tại các tổ chức PCPNN.

- Xây dựng hệ thống thông tin hiện đại,đảm bảo cung cấp nhanh và chính xác về nhu cầu của tỉnh cũng như các ngành, địaphương. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền như: cung cấp thôngtin thông qua mạng Internet, bản tin; tổ chức các hình thức hội nghị, hội thảophù hợp và thiết thực để tăng cường hợp tác.

- Tăng cường hợp tác và phối hợp vớicác tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động dàihạn của các tổ chức này trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xácđịnh nhu cầu, xây dựng đề cương, dự án và cung cấp thường xuyên cho cơ quan đầumối (Sở Ngoại vụ) để tổng hợp và chia sẻ thông tin rộng rãi với các tổ chứcPCPNN.

5. Tăng cường công tác giám sát,đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ

- Xây dựng hệ thống giám sát, thườngxuyên tổ chức đánh giá các chương trình, dự án PCPNN để kịp thời rút kinhnghiệm, nhân rộng hoặc chấn chỉnh các hoạt động và kết quả của chương trình, dựán trong toàn tỉnh;

- Tăng cường cung cấp thông tin và tuyêntruyền về hiệu quả của nguồn viện trợ PCPNN, về các mô hình dự án hiệu quả, cácbài học và kinh nghiệm thiết thực cho các tổ chức tài trợ cũng như các sở,ngành, địa phương trong tỉnh;

- Tăng cường thúc đẩy mô hình tham giagiám sát các dự án viện trợ PCPNN của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viênvà cộng đồng.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối về công tác vậnđộng viện trợ, tranh thủ viện trợ của các tổ chức PCPNN.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địaphương thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục và nội dunglàm việc với các tổ chức PCPNN.

- Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các ngành,các địa phương, các tổ chức đoàn thể xây dựng danh mục và nội dung các dự ánvận động viện trợ PCPNN; tham gia thẩm định chương trình, dự án viện trợ PCPNN,các khoản viện trợ phi dự án PCPNN, các khoản cứu trợ khẩn cấp.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Liên hiệpcác tổ chức Hữu nghị Việt Nam và các cơ quan Trung ương có liên quan tổ chứckêu gọi cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ khi các địa phương trongtỉnh gặp thiên tai và trong các trường hợp khẩn cấp, đột xuất theo chủ trươngcủa UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trong việc thẩm định,tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận các dự án PCPNN; phối hợpvới các cơ quan liên quan hỗ trợ, hướng dẫn các ngành, các địa phương, các tổchức đoàn thể xây dựng danh mục và nội dung các dự án vận động viện trợ PCPNN.

- Là cơ quan đầu mối trong việc quảnlý các khoản viện trợ theo chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ (tiếp nhậnhồ sơ thẩm định và trình phê duyệt dự án, tổng hợp tình hình viện trợ báo cáoUBND tỉnh); bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án.

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:

- Triển khai công tác vận động việntrợ, theo dõi, tổng hợp và cung cấp thông tin về công tác vận động và quan hệ vớicác tổ chức PCPNN cho các ngành, địa phương.

- Tham gia kêu gọi cứu trợ khẩn cấpcủa các tổ chức PCPNN khi gặp thiên tai và trong các trường hợp khẩn thiết theochủ trương của UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính:

- Bố trí vốn cho công tác triển khaithực hiện tiếp xúc, vận động các chương trình, dự án PCPNN trong ngân sách hàngnăm.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý tàichính đối với khoản viện trợ phi dự án do các tổ chức PCPNN viện trợ cho cácđơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội theoquy định Nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán,chế độ báo cáo về sử dụng và quản lý nguồn viện trợ trên cơ sở quy định củapháp luật về quản lý tài chính và tài sản công.

- Phối hợp trong công tác tiếp nhận,thẩm định các hồ sơ trình phê duyệt liên quan đến các khoản viện trợ phi dự án,các khoản cứu trợ khẩn cấp.

5. Các sở, ngành, UBND các huyện,thành phố, các tổ chức đoàn thể tỉnh:

- Căn cứ nội dung Chương trình để cụthể hóa các ưu tiên trong vận động viện trợ PCPNN trên cơ sở tình hình thực tếcủa địa phương, đơn vị mình.

- Chỉ đạo, giám sát việc vận động, tiếpnhận và quản lý sử dụng nguồn viện trợ của các đơn vị trực thuộc theo quy định./.

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNGTRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PCPNN GIAI ĐOẠN (2013-2017)

STT

Lĩnh vực, tên chương trình, dự án ưu tiên vận động tài trợ

Địa điểm thực hiện

Mô tả khái quát về mục tiêu chương trình, dự án

Tóm tắt các nội dung, hạng mục, của chương trình, dự án

Vốn đầu tư (triệu VNĐ)

Chủ khoản viện trợ / đơn vị đối tác

I

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Dự án cứng hóa tuyến kênh tiêu T1 (tuyến kênh tiêu Cống Bún)

Xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang

Đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời cho khoảng trên 1,300ha đất nông nghiệp thuộc xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Xây dựng kênh tiêu nội đồng với kích thước: chiều dài 4km, chiều rộng 4-6m, chiều cao 1m

12.000

UBND thành phố Bắc Giang

2

Dự án cứng hóa kênh tưới xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam

Xã Nghĩa Phương, Lục Nam

Cứng hóa kênh mương nội đồng, đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho người dân.

Xây dựng kênh tưới nội đồng với tổng chiều dài 5km

5.000

UBND huyện Lục Nam

3

Dự án cứng hóa đường bê tông tuyến đường UBND xã Hòa Sơn - Thi Đua

Xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa

Nâng cấp tuyến trục liên thôn, phục vụ đi lại của người dân theo tiêu chí nông thôn mới.

Mở rộng nâng cấp bê tông mặt đường rộng 3,5m, dày 0,2m, dài 1,8km

5.000

UBND huyện Hiệp Hòa

4

Dự án xây dựng đường giao thông tại thôn Hồ Lương, Hồ Sơn 1, Hồ Sơn 2

Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam

Nâng cấp tuyến trục liên thôn, phục vụ đi lại của người dân theo tiêu chí nông thôn mới

Mở rộng nâng cấp bê tông mặt đường rộng 4m, dài 2,5km

5.500

UBND huyện Hiệp Hòa

5

Dự án xây dựng đập dâng, ống dẫn nước, kênh mương thôn Đồn, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn

Thôn Đồn, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn

Phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân xã đặc biệt khó khăn. Cung cấp nước phục vụ sản xuất cho 60ha lúa và cây ăn quả; cung cấp nước sinh hoạt cho trên 70 hộ dân; cung cấp nước cho các công trình phúc lợi công cộng; cải thiện môi trường sinh thái.

Xây dựng đập dâng công trình cấp IV; đường ống dẫn nước từ đập xuống khu tưới bằng ống HDPE, D300mm, chiều dài 2.581m; kênh tưới kích thước 40x50, chiều dài 311m

5.500

UBND huyện Lục Ngạn

6

Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm nhỏ cục bộ trên địa bàn huyện Việt Yên

19 xã, thị trấn huyện Việt Yên

Đảm bảo việc tưới tiêu được chủ động, thuận tiện để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sửa chữa nhà máy, bể hút, bể xả và máy bơm cho 20 trạm bơm

10.000

UBND huyện Việt Yên

7

Nâng cao hiệu quả trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng

Huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động

Nâng cao thu nhập người dân, phục hồi rừng và quản lý rừng một cách bền vững.

Trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ, dưới tán rừng. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, tham quan mô hình

10.000

Sở NN và PTNT

8

Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang

Nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ khuyến nông toàn tỉnh

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông các cấp. Tổ chức tham quan trong và ngoài tỉnh, tổ chức hội nghị khuyến nông giỏi, in ấn tài liệu

1.500

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang

9

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học theo tiêu chuẩn Viet Gap

Huyện Tân Yên, Yên Thế

100% các hộ tham gia dự án áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để phòng trừ dịch bệnh.

Đầu tư giống gà 1 ngày tuổi và vật tư. Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo. Tổ chức tập huấn, hội thảo, tổng kết. Quản lý dự án. Tổ chức nghiệm thu

672

Sở Nông nghiệp & PTNT

10

Đầu tư xây dựng vùng sản xuất nấm hàng hóa tỉnh Bắc Giang

Huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang

Xây dựng vùng sản xuất nấm hàng hóa.

Xây dựng 2-3 vùng sản xuất tại các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang; xây dựng CSVC nghiên cứu, sx giống nấm, nâng cao công suất

4.000

TT giống nấm Bắc Giang

II

Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

11

Dự án Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế tuyến xã của các xã nghèo

Các huyện, tỉnh Bắc Giang

Xây dựng CSHT, vật tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế tuyến xã nhằm phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại vùng dự án. Trong giai đoạn này, vận động XD 10 trạm cho các xã nghèo thuộc các huyện.

Xây dựng nhà trạm và các công trình phụ trợ; trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho công tác phòng, khám, chữa bệnh theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 (5 tỷ/trạm).

50.000

UBND các huyện/TP có dự án

12

Dự án Cải tạo hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa Vật lý trị liệu và PHCN các bệnh viện đa khoa tuyến huyện/TP

10 huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang

Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng tại tuyến huyện, phục vụ cho người nghèo và người khuyết tật.

Cải tạo hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế cho các khoa VLTL và PHCN của 10 bệnh viện đa khoa tuyến huyện/TP (3 tỷ/BV)

30.000

Sở Y tế

13

Mua các phương tiện, dụng cụ trợ giúp để hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng tại cộng đồng

Toàn tỉnh

Hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Mua sắm các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật

5.000

Sở Y tế

14

Dự án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về phục hồi chức năng cho cán bộ y tế các tuyến

Toàn tỉnh

Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế.

Đào tạo các lớp 6 tháng, 3 tháng cho cán bộ y tế làm công tác phục hồi chức năng tại tuyến tỉnh, huyện, xã và y tế thôn bản

5.700

Sở Y tế

III

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

15

Xây dựng 10 trường mầm non tại các xã thuộc huyện Lục Nam, Việt Yên, Hiệp Hòa, Sơn Động

Huyện Lục Nam, Việt Yên, Hiệp Hòa, Sơn Động

Xây dựng CSVC các trường mầm non tại các xã, nơi chưa có hoặc trường học đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa đủ tiêu chuẩn. Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc giáo dục trẻ.

Xây dựng trường gồm HT phòng học, nhà văn phòng, bếp ăn và các công trình phụ trợ. Trong đó: Lục Nam: 4 trường; Việt Yên: 2 trường; Hiệp Hòa: 3 trường, Sơn Động: 1 trường (BQ 5 tỷ/trường)

50.000

UBND các huyện/TP có dự án

16

Xây dựng thêm các phòng học cho 10 trường Tiểu học tại các xã khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

10 huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang

Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc giáo dục trẻ tại những vùng khó khăn.

Xây dựng thêm phòng học các trường tiểu học tại các xã, nơi phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa đủ tiêu chuẩn hoặc thiếu phòng học (bình quân 3 tỷ/trường)

30.000

UBND các huyện/TP có dự án

17

Xây dựng thêm phòng học cho 05 trường THCS tại huyện Hiệp Hòa, Lục Nam. Lục Ngạn

Xã Hùng Sơn, Hòa Sơn, H.Hiệp Hòa; xã Bình Sơn, Tiên Nha H. Lục Nam, xã Quý Sơn, H Lục Ngạn

Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc giáo dục trẻ tại những vùng khó khăn.

Xây dựng thêm phòng học các trường THCS, nơi phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa đủ tiêu chuẩn hoặc thiếu phòng học (bình quân 4 tỷ/trường).

20.000

UBND các huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn

18

Đầu tư trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho các trường THCS

Huyện Việt Yên

Trang bị dụng cụ dạy và học cho giáo viên và học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo Đề án dạy ngoại ngữ cho người Việt Nam của Chính phủ.

Trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho giáo viên, học sinh để dạy và học ngoại ngữ; trang bị phòng học ngoại ngữ theo tiêu chuẩn cho các trường đạt chuẩn Quốc gia (10 trường)

8.000

UBND huyện Việt Yên

19

Hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại (xe đạp) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Toàn tỉnh

Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ 300 suất học bổng, 100 xe đạp và 3.000 bộ đồ dùng học tập

850

Hội Khuyến học tỉnh

IV

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

20

Dự án phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Toàn tỉnh

Giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Khảo sát, đánh giá đối tượng; tập huấn kỹ năng cho trẻ, nâng cao năng lực cộng đồng.

5.000

Sở LĐ, TB & XH

21

Dự án xây dựng nhà ăn, nhà bếp, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho trẻ em khuyết tật

Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang

Giúp trẻ em khuyết tật có được nhà ăn, khu chế biến thức ăn rộng rãi, đảm bảo vệ sinh.

San lấp mặt bằng, xây dựng nhà bếp, nhà ăn, khu chế biến thức ăn. Giếng khoan, đường ống dẫn, hệ thống lọc nước, Tec nước, máy bơm, bể lắng, bể lọc, nhà bảo quản máy

4.100

Trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang

22

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt cho trẻ em nghèo, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Toàn tỉnh

Chăm sóc sức khỏe cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ điều trị khoảng 400 ca (200 ca/năm)

800

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Giang

23

Giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin

Hội Nạn nhân CĐ DC/DIOXIN tỉnh Bắc Giang

Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ khó khăn cho các nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có khoảng 7,534 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ 2.

Xây dựng 40 nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam, ủng hộ 50 con trâu bò sinh sản; tặng 100 xe lăn, xe lắc; ủng hộ học bổng, trợ cấp cho 50 cháu; ủng hộ học nghề cho 300 cháu là con cháu nạn nhân chất độc da cam

3.270

Hội Nạn nhân CĐ DC/DIOXIN tỉnh Bắc Giang

24

Hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ

Toàn tỉnh

Hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân chưa có nhà, hoặc ở nhà tạm, dột nát.

Hỗ trợ xây dựng 50 mái ấm tình thương

3.000

Hội Liên hiệp PN tỉnh

25

Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xã hội trên địa bàn toàn tỉnh

Toàn tỉnh

Nâng cao kỹ năng và trình độ của cán bộ làm công tác xã hội.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng 200 người mỗi năm, và được triển khai trong vòng 3 năm

900

Sở LĐ, TB & XH

V

NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

26

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho người dân các xã nghèo không có hệ thống cấp nước sạch

Các xã nghèo thuộc huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam

Nhằm phục vụ an sinh xã hội, cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng.

Cung cấp 3.000 bộ lọc, có công suất 0,5 - 4m3/ngày/hộ

9.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

27

Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề giết mổ trâu bò của huyện Việt Yên

Xã Hoàng Ninh huyện Việt Yên

Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường; nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường tại các làng nghề.

Xây dựng mạng lưới thoát nước và thu gom nước thải về xử lý tập trung. XD và lắp đặt trạm xử lý nước thải. XD hầm bioga cho các điểm giết mổ tập trung; Nạo vét toàn bộ bùn thải tại các ao hồ trong làng nghề.

50.000

UBND huyện Việt Yên

28

Dự án xử lý ô nhiễm môi trường đất tại một số điểm tồn lưu hóa chất, thuốc BVTV

Hương Sơn, H.Lạng Giang; Liên Sơn, H.Tân Yên; Hồng Thái, H.Việt Yên; TT Neo, H.Yên Dũng, TT Cầu Gồ, H.Yên Thế

Xử lý các tồn lưu hóa chất, thuốc BVTV trong đất tại các địa điểm, nhằm cải thiện môi trường tại các kho vật tư hóa chất, thuộc BVTV.

Xử lý và cải tạo môi trường đất tại 5 kho vật tư hóa chất, thuốc BVTV

10.000

Chi Cục Bảo vệ Môi trường Bắc Giang

29

Dự án xử lý bãi rác thải huyện Hiệp Hòa (01 bãi thuộc Thị trấn Thắng, 02 bãi thuộc xã Hùng Sơn)

Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

Xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác phát sinh tại bãi rác thải thị trấn Thắng bằng phương pháp kết hợp hóa, lý và sinh học (Yếm - hiếu kết hợp xử lý Nito).

XD trạm xử lý nước rỉ rác gồm 6 bước (B1: xử lý sơ bộ. B2: Xử lý N-NH3. B3: xử lý Canxi, kim loại nặng. B4: Xử lý sinh học loại COD, BOD. B5: Loại các chất lơ lửng. B6: Khử trùng bằng ozone)

3.240

UBND huyện Hiệp Hòa

30

Dự án xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

Xử lý toàn bộ nước thải của người dân thải ra.

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho thị trấn Thắng (quy mô đô thị loại 4)

10.000

UBND huyện Hiệp Hòa

VI

PHÒNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

31

Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử

Khu BTTN Tây Yên Tử

Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức khu bảo tồn; Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng chương trình điều tra giám sát các loài động thực vật hoang dã.

Tập huấn cho cán bộ, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, xây dựng chương trình điều tra giám sát các loài động thực vật hoang dã quý hiếm.

2.000

Sở NN & PTNT

32

Thực hiện chương trình giáo dục môi trường tại khu BTTN Tây Yên Tử

Khu BTTN Tây Yên Tử

Nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường cho cán bộ, công chức và người dân trong vùng đệm khu BTTN Tây Yên Tử

Tập huấn cho cán bộ, xây dựng mô hình về giáo dục môi trường, thành lập câu lạc bộ xanh, tổ chức các buổi dã ngoại học tập kiến thức về bảo vệ rừng

1.000

Sở NN & PTNT

33

Hỗ trợ sinh kế cho người dân sinh sống trong vùng đệm - Khu BTTN Tây Yên Tử

Vùng đệm khu BTTN Tây Yên Tử

Nâng cao nhận thức và kiến thức người dân sinh sống trong vùng đệm. Xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế bền vững giúp xóa đói giảm nghèo

Tập huấn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo: trồng cây dược liệu, nguyên liệu, chăn nuôi

1.000

Sở NN & PTNT

34

Dự án nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn các loài động, thực vật quí hiếm

Khu BTTN Tây Yên Tử

Bảo tồn và phát triển các loài động thực vật rừng hiện có; điều tra hiện trạng, phục hồi một số loài động, thực vật rừng quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Nghiên cứu, điều tra, XD các chương trình, dự án về thực hiện các hạng mục lâm sinh và phục hồi hệ sinh thái rừng; các giải pháp bảo tồn động, thực vật. Tập huấn nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật cho cộng đồng.

8.000

Sở NN & PTNT

35

Dự án trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái

Huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam

Trồng rừng bằng các loài cây mọc nhanh, có giá trị kinh tế cao, có tác dụng cải tạo đất bảo vệ môi trường sinh thái

Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân tham gia dự án; tham quan mô hình điển hình tiên tiến, đầu tư vật tư, nhân công cho các hộ gia đình tham gia dự án.

8.000

Sở NN & PTNT

36

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và xây dựng năng lực phòng tránh thiên tai cho người dân trong vùng rủi ro thiên tai

10 huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang

Nhằm giảm nhẹ những thiệt hại do rủi ro thiên tai gây ra đối với người dân tại những vùng dễ bị tổn thương

Đánh giá, xác định mức độ tổn thương của các vùng khi bị thiên tai; xây dựng phương án, triển khai thực hiện, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phòng tránh cho người dân phù hợp với từng vùng chịu ảnh hưởng rủi ro của thiên tai.

50.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

37

Dự án cải tạo nâng cấp 10 đập dâng, ứng phó với biến đổi khí hậu

Các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

Bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi cao

Cải tạo nâng cấp 10 đập dâng (2,6 tỷ/đập)

26.000

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

38

Dự án cải tạo nâng cấp 4 hồ chứa nhỏ

Các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

Bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi cao, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cải tạo nâng cấp 4 hồ chứa nhỏ (8 tỷ/hồ)

32.000

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

Tổng cộng

454,032