THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1489/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁCTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨCCHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘTTHÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ vềchuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Tổ công tác triển khaithực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(dưới đây gọi tắt là Tổ công tác) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công táctriển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhànước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngtrực tiếp chỉ đạo.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ :

1. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủgiao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng các văn bảnpháp luật về chuyển đổi tổ chức và cơ chế quản lý áp dụng cho Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Nghị định số63/2001/NĐ-CP ;

2. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng công tyvà doanh nghiệp về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên;

3. Chỉ đạo điểm và theo dõi việc chuyển đổidoanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

4. Theo dõi hoạt động của doanh nghiệp sauchuyển đổi, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP và các vấn đề phát sinh để đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các vănbản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 3. Tổ công tác do ông Nguyễn MinhThông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanhnghiệp làm Tổ trưởng và gồm các thành viên trong danh sách kèm theo.

Điều 4. Tổ công tác hoạt động theo Quychế do Tổ trưởng ban hành.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tráchnhiệm dự trù kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệmvụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 3 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- HĐQT Tổng công ty 91,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : PC,
KTQĐ, CN, TH, TTTT&BC,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhan Văn Khải

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔCÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆPCỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮUHẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệpnhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thànhCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

1. Ông Nguyễn Minh Thông, Phó trưởng Banthường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ trưởng.

2. Ông Lại Quang Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Tổ phó.

3. Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổphó.

Mời một đồng chí Phó trưởng Ban Kinh tế Trungương tham gia là Tổ phó.

4. Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng ViệnNghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thườngtrực.

5. Ông Trần Tiến Cường, Trưởng Ban Nghiên cứuquản lý doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Thư ký Tổ công tác.

6. Ông Vũ Quốc Tuấn, Cộng tác viên Ban Nghiêncứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên.

7. Bà Nguyễn Kim Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

8. Ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế,Văn phòng Chính phủ, thành viên.

9. Ông Đặng Như Lợi, Vụ trưởng Vụ Tiền lương,tiền công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Phápluật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp, thành viên.

11. Ông Nguyễn Đức Tặng, Trưởng Ban Chính sáchtổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên.

12. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Doanhnghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

13. Ông Bùi Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nghiên cứuquản lý doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, thành viên.

14. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chuyên viên Vụ Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

15. Ông Vũ Văn Thái, Chuyên viên Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ, thành viên.

Mời một cán bộ cấp vụ của Ban Kinh tế Trung ươngvà một cán bộ cấp vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia là thànhviên.