THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1489/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006- 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập,chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 540/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng8 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Thành Đông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Đạihọc Thành Đông tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Trường Đại học ThànhĐông là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tàikhoản riêng.

Điều 3.Trường Đại học ThànhĐông hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục banhành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ban sáng lập Trường Đại học Thành Đông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân