THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC DỰ ÁN "ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ TÂN YÊN, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNHLẠNG SƠN" KÊU GỌI TÀI TRỢ CỦA QUỸ Ả-RẬP XÊ-ÚT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạitờ trình số 5797/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Đườngđến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn" kêu gọi tài trợcủa Quỹ Ả-rập Xê-út với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

2. Địa bàn thực hiện: Điểm đầu xã Hoa Thám, tỉnhLạng Sơn (tỉnh lộ 231), điểm cuối đầu nối quốc lộ 3B.

3. Thời gian thực hiện: 03 năm kể từ ngày phê duyệt.

4. Mục tiêu của Dự án: Khắc phục tình trạng đườngđi lại khó khăn của người dân địa bàn Dự án (huyện Bình Gia và Tràng Định, tỉnhLạng Sơn) và các vùng phụ cận, giúp kết nối tỉnh lộ 231 và quốc lộ 3B, tạo điềukiện phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn và Bắc Kạn(nơi có Huyện Na Rì tiếp giáp với điểm cuối của tuyến đường).

5. Kết quả chính của Dự án: Xây dựng 23,282 kmđường miền núi và hệ thống thoát nước, đi kèm các công trình phòng hộ và hệthống an toàn giao thông kết nối tỉnh lộ 231 và quốc lộ 3B.

6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 18,99 triệu USD,trong đó:

- Vốn vay ODa: 204,785 tỷ VNĐ (tương đương 9,845triệu USD).

- Vốn đối ứng: 190,221 tỷ VNĐ (tương đương 9,145triệu USD) do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tự bố trí.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nướccấp phát.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thựchiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan;có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng cho Dự án, bảo đảm Dự án được triểnkhai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các KCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải