ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1489/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG “ĐIỀU KIỆN VỆ SINH CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT LƯƠNGTHỰC THỰC PHẨM”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 76-CP ngày 25-3-1977của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướngdẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước, trong đó cho phépáp dụng trong cả nước các văn bản pháp luật hiện hành về công tác tiêu chuẩnhóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa ;
- Xét yêu cầu cần thiết của công tác quản lý kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh ;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ ChíMinh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hànhtiêu chuẩn địa phương : “Điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực thựcphẩm” ký hiệu 53 TCV 36-79.

Điều 2.- Các cơ sở sảnxuất lương thực thực phẩm mới thành lập phải nghiêm chỉnh áp dụng tiêu chuẩnnày.

Các cơ sở sản xuất đã và đanghoạt động cần nhanh chóng cải tạo cơ sở vật chất sẵn có, để trong một thời gianngắn nhất có điều kiện áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn này.

Điều 3.- Tiêu chuẩn 53TCV 36-79 có hiệu lực từ ngày 1-9-1979.

Điều 4.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuậtthành phố, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Sở, Quận, Huyện, cơ sở sản xuất có liênquan về sản xuất lương thực thực phẩm thuộc thành phố Hồ Chí Minh, chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công