ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN KHOẢNVIỆN TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG HÀNG TỈNH VAL-DE-MARNE (CỘNG HOÀ PHÁP) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quảnlý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hai thư thông báo của Chủtịch Hội đồng Hàng tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp); Thư ngày 19/10/2005 vềviệc chuyển khoản tiền 11.200 Euro để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong hoạtđộng duy tu, bảo dưỡng trạm xử lý chất thải và lò đốt rác thải; Thư ngày23/11/2007 về việc chuyển số tiền 20.000 Euro để mua các trang thiết bị nhỏ choBệnh viện Đa khoa tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 433/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái vềviệc Ban hành Quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh YênBái;

Căn cứ thoả thuận hợp tác năm 2008giữa thành phố Chevilly-Larue (Cộng hoà Pháp) và Uỷ ban nhân dân thành phố YênBái;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 155/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận các khoản viện trợ của Hộiđồng Hàng tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái,cụ thể như sau:

- Khoản tiền 11.200 Euro (tươngđương 268.800.000 đồng) để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong hoạt động duytu, bảo dưỡng trạm xử lý chất thải và lò đốt rác thải.

- Khoản tiền 20.000 Euro (tươngđương 480.000.000 đồng) để mua các trang thiết bị nhỏ cho Bệnh viện Đa khoatỉnh.

Điều 2. Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Báilàm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tiếp nhận, đề xuất các nội dung hoạt động, xâydựng dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy địnhhiện hành. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Kinh tế Đối ngoạitỉnh để tổng hợp báo cáo với Hội đồng Hàng tỉnh Val-de-Marne (Cộng hoà Pháp).

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế,Bệnh viện Đa khoa tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường