ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành tạm thời một số chính sách tăng cường

công tác khuyến nông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000- 2005

_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ- CP ngày 21/3/1993 của Chính phủ ban hành về công tác khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 02/TT-LB ngày 02/8/1993 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm- Bộ Lâm nghiệp- Bộ Thủy sản- Bộ Tài chính- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/NĐ- CP của Chính phủ về công tác khuyến nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tờ trình số 146/TT- NN ngày 23/3/2000 về việc đề nghị ban hành một số chính sách tăng cường công tác khuyến nông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000-2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định tạm thời một số chính sách tăng cường công tác khuyến nông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000-2005".

Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn các địa phương, Trung tâm khuyến nông và các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2000.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng