HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÁN LẺ MỘT SỐ VẬT TƯ DO NHÀ NƯỚC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CHO NHU CẦU TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 117-HĐBT ngày 4-10-1986 về việc thực hiện kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị (4-9 tháng 9 năm 1986) bàn những biện pháp cấp bách về giá - lương - tiền.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cho phép các Bộ cung ứng vật tư dành một tỷ lệ vật tư do Nhà nước thống nhất quản lý để bán lẻ cho các nhu cầu cần thiết của nhân dân : vượt khoán trong nông nghiệp, trong tiểu thủ công nghiệp, cho kinh tế gia đình, các đối tượng chính sách, v.v... theo giá kinh doanh thương nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng quy định và sự hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban Vật giá Nhà nước.

Số lượng, chủng loại mặt hàng cụ thể cho Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quy định và trình Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm cùng các Bộ cung ứng vật tư, Bộ Nội thương bàn với các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương việc tổ chức mạng lưới phương thức bán lẻ và quản lý chặt chẽ:

- Bảo đảm vật tư bán trực tiếp cho người tiêu dùng theo đúng giá quy định của Nhà nước.

- Không được mua đi bán lại, kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm (mua đi bán lại, đầu cơ, bán sai giá...).

3. Quyết định này được thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1987. Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước cùng Bộ Tài chính hướng dẫn và quy định cụ thể để thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chỉ tiêu bán lẻ để xây dựng các chỉ tiêu thu chi tài chính, tiền tệ.

4. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đỗ Mười

(Đã ký)