NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÁT HÀNH LOẠI NGÂN PHIẾU THANH TOÁN MỆNH GIÁ 5 TRIỆU ĐỒNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước,

- Căn cứ Nghị định 15/CP , ngày 2-3-1990 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ,

- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-NH1 ngày 2-11-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng Ngân phiếu thanh toán,

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phát hành loại Ngân phiếu thanh toán mệnh giá 5 triệu đồng. Việc tổ chức và thực hiện hạch toán theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về Ngân phiếu thanh toán.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 70/QĐ-NH1 ngày 29-3-1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3

Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc và đá qúy Việt Nam, Cục trưởng Cục kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc và Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần, Công ty Tài chính, Chủ nhiệm Hợp tác xã tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm