ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 149/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG HUYỆN THÀNH PHỐ VÀ BAN CHỈ ĐẠO XÂYDỰNG HUYỆN DUYÊN HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
Căn cứ vào chủ trưởng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức,nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước của thành phố;
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Bãi bỏ quyết địnhsố 236/QĐ-UB ngày 22-9-84 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập Ban xâydựng huyện; bãi bỏ quyết định số 272/QĐ-UB ngày 28-10-1982 của Ủy ban Nhân dânthành phố về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải; chấm dứt hoạt độngcủa Ban xây dựng huyện Thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải.

Giao trách nhiệm cho các Sở,Ngành thành phố giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhànước theo ngành đối với công tác xây dựng huyện và chỉ đạo xây dựng huyện DuyênHải phù hợp với các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, chế độ hiện hành củaĐảng, Nhà nước, của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 2.- Chuyển toàn bộtài sản, phương tiện vật chất, quỹ vốn và cán bộ công nhân viên của Ban xâydựng huyện và Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải về Phân Ban Nông thôn thuộcThành ủy thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Lương và các khoản phụ cấplương, bù giá của cán bộ, công nhân viên Ban xây dựng huyện và Ban chỉ đạo xâydựng huyện Duyên Hải được Ngân sách thành phố tiếp tục chi trả cho đến hếttháng 6-1987

Điều 3.- Trưởng Ban xâydựng huyện thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện Duyên Hải và TrưởngPhân Ban Nông thôn Thành ủy cùng các Sở Ban Ngành thành phố có liên quan tráchnhiệm tổ chức giao nhận theo như điều 2 quyết định nầy.

Điều 4.- Quyết định nầycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Trưởng Ban xây dựng huyện thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyệnDuyên Hải, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncác quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết