BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦABỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị địnhsố 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị củaVụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt độngkhoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục hànhchính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại: Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫnxác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây truyền công nghệ và Thông tưsố 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhviệc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệkhông sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng VụĐánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu VT, PC, ĐTG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Việt Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦABỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ

Hoạt đông khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

II. Thủ tục cấp địa phương

1

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1490/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới Bộ Khoa học và Công nghệ