UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 09/2013/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHUẨNTIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở;

Xét Tờ trình số 640/TTr-STP ngày 27/8/2013của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơsở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trìphối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theođúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHLONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND , ngày 10/9/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận phápluật của người dân tại cơ sở và Quyết định số 1932/QĐ-BTP ngày 25/7/2013 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số09/2013/QĐ-TTg ,

Nay Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạchtổ chức thực hiện với các nội dung cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ).

- Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơquan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận phápluật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thựchiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở;phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mụctiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu:

- Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểudương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơsở (sau đây viết tắt là chuẩn tiếp cận pháp luật) phải bảo đảm nguyên tắc côngkhai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định củapháp luật.

- Việc đánh giá và xây dựng địa phương đạt chuẩntiếp cận pháp luật bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cánhân có liên quan; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương.

II. NỘI DUNG:

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyếtđịnh số 09/2013/QĐ-TTg ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của ngườidân tại cơ sở:

Công tác tuyên truyền được thực hiện thôngqua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; biên soạn, pháthành các tài liệu phổ biến, giới thiệu, phối hợp với các cơ quan thông tin đạichúng tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến, cácvăn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, đưa tin, viết bài về kết quả đánh giáhàng năm về tiếp cận pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBNDcấp xã.

Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyềnthông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp....

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và những năm tiếptheo.

2. Nghiên cứu bổ sung tiêuchí tiếp cận pháp luật vào Bộ tiêu chí về nông thôn mới:

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

3. Kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệmvụ xây dựng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; tỉnh đạt chuẩn tiếpcận pháp luật:

Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quảnlý và xây dựng xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; tỉnh đạt chuẩntiếp cận pháp luật tại cơ sở gắn với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, bộ máy và độingũ cán bộ làm công tác tư pháp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch giữa BộTư pháp và Bộ Nội vụ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư phápthuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và Tư pháp xã.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

4. Kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyênmôn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở cấp xã:

a) Kiện toàn đủ số lượng và đào tạo trình độtrung cấp luật hoặc đại học luật cho công chức tư pháp - hộ tịch, bảo đảm đạtchuẩn theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở banhành kèm theo Quyết định 09/2013/QĐ-TTg bao gồm: Thống kê, rà soát số lượng vàcông chức tư pháp - hộ tịch; đưa đi đào tạo đạt chuẩn theo quy định.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp ở cấp tỉnh; Phòng Tưpháp ở cấp huyện.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ cấp tỉnh, Phòng Nộivụ ở cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 và những năm tiếptheo.

b) Kiện toàn đủ số lượng và đào tạo trình độ cácchức danh công chức xã, phường, thị trấn (địa chính - xây dựng - đô thị (nôngnghiệp) và môi trường, văn hoá - xã hội, văn phòng - thống kê, tài chính - kếtoán, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự) đạt chuẩn theo quy định.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Triển khai đánh giá, công nhận, biểudương, khen thưởng đơn vị địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận phápluật:

- Việc triển khai đánh giá, công nhận, biểudương, khen thưởng phải đảm bảo nội dung 08 tiêu chí, tổng điểm, điều kiện vàđịnh mức theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương vàquy trình đánh giá, công nhận, biểu dương khen thưởng xã, phường, thị trấn;huyện, thị xã, thành phố; tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu vềtiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 vàĐiều 9 của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chínhphủ.

6. Thành lập Hội đồng đánhgiá tiếp cận pháp luật:

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ở3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để tư vấn, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp đánh giá, côngnhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu vềtiếp cận pháp luật theo quy trình quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quyếtđịnh số 09/2013/QĐ-TTg Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theođa số.

Cơ quan tư pháp tham mưu UBND cùng cấp raquyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật. Côngchức tư pháp - hộ tịch tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lậpHội đồng tiếp cận pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 (sau khi có hướngdẫn của Bộ Tư pháp).

7. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáotriển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg :

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp thực hiện ở cấp tỉnhvà Phòng Tư pháp thực hiện ở huyện, thị, thành phố.

Thời gian thực hiện: Kiểm tra, đánh giá, báo cáo(thực hiện 6 tháng, hàng năm; tổng kết 5 năm vào năm 2017).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của cấp tỉnh:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan triển khai, thựchiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg cụ thể như sau:

- Ban hành kế hoạch xây dựng cấp xã tiếp cậnpháp luật và chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường khả năng tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốcviệc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật ở địa phương, có biện pháp tháogỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếpcận pháp luật.

- Bổ sung chỉ tiêu xây dựng cấp xã tiếp cận phápluật vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng dẫn củaBộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan.

- Tạo điều kiện cho các ban, ngành, đoàn thểtích cực tham gia xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉđạo để các xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch), Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản,thôn, ấp, cụm dân cư.

- Công khai kết quả tự đánh giá trên Cổng thôngtin điện tử của UBND tỉnh, kết nối cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ Tưpháp về tiếp cận pháp luật tại cơ sở; thông tin truyền thông về tiếp cận phápluật tại địa phương.

- Đảm bảo biên chế, cơ sở vật chất, kinh phítrong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, sơ kết, tổngkết báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tiếp cận pháp luật ở địa phương.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quanchuyên môn của UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên.

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:

Trên cơ sở kế hoạch, UBND cấp huyện có tráchnhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường, thịtrấn tiếp cận pháp luật; thực hiện các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cậnpháp luật của người dân tại cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việcthực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật ở địa phương.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các ban, ngành,đoàn thể địa phương tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩntiếp cận pháp luật.

- Công khai kết quả tự đánh giá trên Cổng thôngtin điện tử cấp huyện, kết nối Cổng thông tin điện tử của địa phương với cơ sởdữ liệu của UBND tỉnh và tăng cường thông tin truyền thông về tiếp cận phápluật tại cơ sở.

- Bố trí công chức, cơ sở vật chất, kinh phí hợplý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận phápluật.

- Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, sơ kết, tổngkết báo cáo Sở Tư pháp về tình hình tiếp cận pháp luật ở địa phương.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quanchuyên môn của UBND cấp huyện có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện thực hiệnnhiệm vụ trên.

3. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựngkế hoạch thực hiện các biện pháp về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cậnpháp luật; đánh giá, tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết và báo cáo Uỷ bannhân dân cấp huyện về tình hình thực hiện tiếp cận pháp luật ở địa phương; côngkhai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan; thông tin truyền thôngvề tiếp cận pháp luật ở địa phương; bố trí cán bộ, công chức, cơ sở vật chất vàkinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩntiếp cận pháp luật; thành lập và duy trì hoạt động của hội đồng đánh giá tiếpcận pháp luật cấp xã.

Công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu, giúp Uỷban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm trên. Các công chứckhác của xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với công chức tư pháp -hộ tịch thực hiện nhiệm vụ này.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mìnhphối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

5. Kinh phí thực hiện kế hoạch: Được bốtrí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chứcliên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiếnđộ thực hiện theo kế hoạch các sở, ngành và địa phương xây dựng dự toán kinhphí hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và phân bổ theo quy định.

Trong quá trình triển khai kế hoạch nếu có khókhăn, vướng mắc đề nghị các thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chủ động báo cáo và gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, đềxuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.