ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNGTRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CƠQUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNGTRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc banhành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căncứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tưởng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thực hiện cơ chế một cửa tronggiải quyết tất cả thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân đã được Chủtịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính đối với cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện và cấpxã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều2. Thực hiện cơ chế một cửa liênthông trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộccác lĩnh vực: đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tưpháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.

Điều3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm:

1. Tổchức, củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bố trí công chức đúng chuyênmôn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quảcho tổ chức, cá nhân.

2.Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc tráchnhiệm quản lý.

3. Bốtrí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở nơi thuận tiện, đảmbảo diện tích theo quy định, trang bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việcthực hiện cơ ché.

4.Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thuphí, lệ phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định củapháp luật.

5.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kếtquả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nâng cao chất lượng phục vụ.

6. Tổchức các hình thức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân về chủ trương và việctriển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nhân dân biết, thựchiện và giám sát.

Điều4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 và Quyếtđịnh số 2132/QĐ-CT ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thực hiện Quyết định này.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính