ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1492/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯVIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tậpsuốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhàvănhóa, câu lạc bộ”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số 197/TTr-SVHTTDL ngày 17/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án“Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trongcác thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 78/KH-SVHTTDL ngày 17/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành cóliên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đàotạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốCà Mau, các hội, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy (b/c);
- TT HĐND t
ỉnh (b/c);
- Cổng TTĐT;
- Trung tâm Công báo;
- VXT;
- Lưu: VT, Ktr01/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-SVHTTDL

Cà Mau, ngày 17 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨYMẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA,CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 củaThủ tướng Chính phủvềviệc phê duyệt Đềán “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhàvăn hóa, câu lạc bộ”; căn cứ Công văn số 555/UBND-VX ngày 12/02/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTgngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án“Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnhCà Mau” với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầnglớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việchọc tập suốt đời nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với 5đức tính đã được khẳng định trong Nghị quyếtTrung ương 5 (khóa VIII).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TWngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủvềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối vớicông tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014củaThủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam;Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chứcNgày sách Việt Nam;Kế hoạchsố 13/KH-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tăng cường sự quản lý Nhà nước của các cấpchính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chứccác hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà vănhóa, câu lạc bộ tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt đối vớinhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, vùngđiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viênchức, người lao động và nhân dân về chủtrương đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng,nhà văn hóa, câu lạc bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựngnông thôn mới trong điều kiện kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtĐề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ gắn vớiviệc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt độnghọc tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ một cáchsâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồngghép với các kế hoạch, đề án, dự án, cácchương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh;nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất thế hệ trẻ học tập suốt đời trong các thưviện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Xem việc thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động,học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ là nhiệmvụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó tiến hành xâydựng kế hoạch và triển khai thực hiệntrong từng năm, từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao; hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chếđộ thông tin báo cáo theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể:

Tăng cường tổ chứccác hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện,bảo tàng, nhà truyền thống, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm học tập cộng đồng,nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp từng đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi vàcung cấp nhiều cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùngsâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, qua đó khuyến khích nhucầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao kỹ năng lao động, năng lựcsáng tạo, trình độ dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Đối với hệthống thư viện công cộng:

- 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện; 80% thư việntrường học, cơ quan, đoàn thể, cơ quan lực lượng vũ trang; 50% thư viện cấp xã thường xuyên tổ chức cung cấp dịch vụ truycập Internet miễn phí để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân được tiếp cận thông tin,tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác;thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụngthư viện, tra cứu tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu người sử dụng; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề vềcác vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

- Phấn đấu 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện, thưviện trong cơ quan lực lượng vũ trang; 60% thư viện trường học, cơ quan, đoànthể, thư viện cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quanthường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiếtcho lực lượng lao động ở đơn vị, cơ quan, địa phương, nhất là người dân ở vùngnông thôn.

- Phấn đấu số lượt người sử dụng thư viện công cộngtrên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân từ 8% đến 10%; tỷ lệ người dân trênđịa bàn tỉnh sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nângcao hiểu biết đạt từ 15 đến 20% số dân.

- Phấn đấu số lượng sách, báo, tạp chí mới có chấtlượng được bổ sung cho hệ thống thư viện công cộng của tỉnh hàng năm tăng 10%.

- Phấn đấu số lượt sách, báo, tạp chí trong hệthống thư viện công cộng của tỉnh phục vụ bạn đọc hàng năm tăng 10%; số lầnluân chuyển sách tại cơ sở tăng 8% mỗi năm.

- Phấn đấu tăng dần số lượng học sinh, sinh viênđến với hệ thống thư viện công cộng tìm hiểu kiến thức phục vụ học tập hàng nămvà đến năm 2020 có khoảng 80% học sinh, sinh viên đến học tập tại các thư việntrong tỉnh.

- Phấn đấu hoàn thành Dự án cung cấp tài liệu sốtrực tuyến và xây dựng kho tư liệu số trong hệ thống thư viện công cộng toàntỉnh.

- Hàng năm nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, thư việntỉnh, thư viện các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổchức Hội báo Xuân đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đọc sách báo của độc giả.

- Hàng năm nhân dịp Hè, thư viện tỉnh, thư viện cáchuyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi kể chuyệnvà ngâm thơ theo sách hè.

- Hàng năm nhân Ngày Sách Việt Nam (ngày 21/4), tổchức các hoạt động: Triển lãm sách chuyên đề; trưng bày sách hay; phục vụ đọcsách miễn phí; tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động như: hội thảo, nói chuyệnchuyên đề, tọa đàm về sách; giao lưu giữa các nhà hoạt động văn hóa, khoa học, nhàvăn, nhà thơ với độc giả; tổ chức các cuộc thi giới thiệu, kể chuyện sách, giớithiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách… Giới thiệu và tôn vinh các tủ sáchgia đình, tủ sách dòng họ… Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông quacác hoạt động phong phú, sâu rộng của các tổ chức, đoàn thể xã hội

- Đối với hệ thống trường học các cấp trong tỉnh tổchức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thưviện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa;phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở,hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; tổ chức phongphú các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

2.2. Đối với hệthống bảo tàng, nhà truyền thống:

- Phấn đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng Bảotàng; nâng cấp, chỉnh lý trưng bày theo hướng khoa học, hiện đại và xây dựng cơsở hạ tầng công nghệ thông tin cho Bảo tàng tỉnh.

- Phấn đấu hàng năm thực hiện từ 03 đến 04 cuộctriển lãm lưu động và từ 06 đến 08 cuộc triển lãm chuyên đề tại các di tích,các thiết chế văn hóa cơ sở. Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu để phốihợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày lưu động giới thiệuquảng bá bản sắc văn hóa của Cà Mau.

- Phấn đấu thu hút số lượt khách tham quan điểmtrưng bày bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quântừ 8% đến 10%, trong đó khuyến khích khách tham quan là học sinh, sinh viên.

- Hằng năm tổ chức các hoạt động giới thiệu các disản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt làhọc sinh, sinh viên tham dự.

- Bảo tàng tỉnh thực hiện ký kết với các Trường họcphổ thông và chuyên nghiệp xây dựng chương trình giáo dục thông qua di sản văn hóa;tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương tại các di tích, điểm trưng bàybảo tàng, Nhà truyền thống.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bácác loại hình di sản văn hóa qua Website và các phương tiện thông tin đạichúng.

2.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa và câu lạcbộ:

- Phấn đấu xây dựng trung tâm vănhóa - thể thao cấp huyện đạt tỷ lệ 100%, trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt tỷlệ 90%, nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt tỷ lệ 70%. Các thiết chế văn hóa thể thaothường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thểdục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ mục đích học tập, nâng cao đời sống tinhthần, rèn luyện thể chất cho nhân dân.

- Phấn đấu thu hút 70% số dân vùng đô thị và 50% sốdân vùng nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao phục vụ chomục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

- Củng cố và tiếp tục phát triển các câu lạc bộtheo sở thích, năng khiếu về sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nhất là phát huy cáccâu lạc bộ đờn ca tài tử và câu lạc bộ hát với nhau phục vụ nhu cầu sinh hoạttinh thần và tạo nguồn cho hoạt động chuyên nghiệp và không chuyên của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở vật chất, hiện đại hóa trangthiết bị và phương thức hoạt động

1.1. Đối với hệ thống thư viện:

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảocho việc tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện;

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăngcường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận tài liệu phục vụ phù hợpvới đặc điểm dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng làhọc sinh, sinh viên, người dân tộc, người khiếm thị, trẻ em.

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụcơ sở theo hướng tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện trường học, thưviện kết hợp lâm ngư trường và xã; thư viện gắn kết với trung tâm văn hóa thểthao xã, điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật trong UBND cấp xã, tủ sáchtrong câu lạc bộ.

- Tăng cường công tác luân chuyển sách báo giữa cácthư viện và các điểm bưu điện văn hóa xã.

- Khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ về chuyênmôn cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng cùng phát triển.

1.2. Đối với hệ thống bảo tàng, nhà truyềnthống:

- Đổi mới, chỉnh lý nội dung trưng bày và xây dựngcơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho bảo tàng đủ điều kiện tổ chức các hoạtđộng học tập suốt đời. Hiện đại hóa phương thức; nội dung hoạt động của bảotàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường, tổ chức các hoạt động học tập,dịch vụ phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn nhằm phát huy vai trò của disản văn hóa trong giáo dục và phát triển.

- Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh tiêubiểu để tăng cường đưa di sản văn hóa về cơ sở thông qua các hình thức triểnlãm lưu động, trưng bày chuyên đề.

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sảnvăn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) hàng năm nhằm thu hút nhân dân, đặcbiệt là học sinh, sinh viên tham dự. Thường xuyên quan tâm chăm sóc, bảo vệ vàtrùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, hướngdẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhà truyền thống và xây dựng bảotàng tư nhân nếu đủ điều kiện.

- Hỗ trợ, phục vụ các đối tượng, nhất là học sinh, sinhviên tham gia học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa trêntừng địa bàn, hệ thống di tích của vùng đất, con người Cà Mau.

1.3. Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Từng bước hoàn thiện, phát triển thiết chế vănhóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là trung tâm văn hóa thể thao xãvà nhà văn hóa - khu thể thao ấp theo hướng chuẩn hóa về mô hình hoạt động, cócơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, tổchức hoạt động.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâmvăn hóa - thể thao các cấp, nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động;tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp vớitừng đối tượng.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tậpsuốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạtđộng tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà vănhóa, câu lạc bộ.

2.1. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động họctập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức:

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức, vai trò,trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình triển khai nhiệm vụ họctập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Khích lệ, động viên công chức, viên chức làm việctrong các thiết chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập thường xuyên củachính bản thân để mỗi công chức, viên chức thật sự trở thành người cung cấp,hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ngàycàng cao của mọi tầng lớp nhân dân.

2.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt độngtuyên truyền:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việchọc tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trongviệc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từđó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục,học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, nhân lực, trí lực cho hoạt động này.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng phóngsự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câulạc bộ.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệthuật chuyên nghiệp và không chuyên xây dựng các chương trình nghệ thuật, cácsáng tác về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi kinhnghiệm trong nước và quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền, vậnđộng cộng đồng.

- Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp, tranhthủ sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện các hoạtđộng học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồnngân sách Nhà nước và các nguồn tại chính hợp pháp khác.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căncứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợpchung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi cơquan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Kinh phí chi cho các nhiệm vụ sau:

- Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạnglưới thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Các hoạt động tuyên truyền tại địa phương;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chứccủa ngành, in ấn tài liệu học tập.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơnvị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, phânkỳ thực hiện trong kế hoạch hàng năm.

- Triển khai thực hiện lồng ghép với các kế hoạch,đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng cơquan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cánhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cáchoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch nàyđịnh kỳ 06 tháng, năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáochung.

2. Trách nhiệm cụ thể

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ vàgiải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạtđộng học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộtrên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quanvà UBND các huyện, thành phố Cà Mau làm tốt công tác tuyên truyền, nâng caonhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vaitrò, lợi ích của việc đẩy mạnh và hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trongviệc chỉ đạo xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộngđồng và Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã; tổ chức tuần lễ học tập suốt đờihàng năm.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn: Thư viện tỉnh, Bảotàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh phối hợp vớiPhòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao,Thư viện các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị liên quan triển khai thựchiện hiệu quả Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá,tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban ngành liên quanvà các địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáoUBND tỉnh theo quy định.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchxây dựng các chương trình giáo dục qua hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa,câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phươngtrong tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâmhọc tập cộng đồng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xâydựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâmvăn hóa - Thể thao cấp xã.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thànhphố Cà Mau, các trường trực thuộc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trangthiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập,phục vụ học tập trong các Thư viện trường học; triển khai thực hiện các nộidung có liên quan trong Kế hoạch này; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch tổ chức các nội dung, hoạt động liên quan đến Đề án học tập suốt đời tronghệ thống Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáodục thông qua các thiết chế thư viện, phòng truyền thống, nhà văn hóa, câu lạcbộ trong các cơ sở giáo dục; định kỳ 06 tháng, năm gửi báo cáo về Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan và cácđịa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông về xâydựng xã hội học tập trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốtđời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các hoạt độngkỷ niệm Ngày sách Việt Nam.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan cung cấpnội dung thông tin cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Báo ảnhĐất Mũi, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cáchoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạcbộ trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Tài chính:

Tùy theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liênquan hoạt động cơ chế quản lý tài chính, cân đối, bố trí kinh phí hằng năm từngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho các đơn vị để thực hiện Kếhoạch theo quy định.

2.5. UBND các huyện và thành phố Cà Mau:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phươngxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốtđời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bànquản lý.

- Cân đối, bố trí kinh phí cho các hoạt động họctập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ tạiđịa phương.

- Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển trung tâm giáodục thường xuyên, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa - khu thể thao hoạtđộng ngày càng có hiệu quả và bền vững.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyềnvề việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉ đạo Đài Truyền thanhxây dựng chuyên mục tuyên truyền về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đờitrong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sátviệc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hìnhthực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh theo quy định.

2.6. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcxã hội, nghề nghiệp:

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người caotuổi, Hội Khuyến học, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Khoa học lịchsử, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cácsở, ngành cấp tỉnh có liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, họctập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan,tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát, đánh giá việc thựchiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khókhăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện,thành phố Cà Mau chủ động đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu báocáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (b/c);
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu VT; VX….

GIÁM ĐỐC
Dương Huỳnh Khải