UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂYDỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợphi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nôngthôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xâydựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 07 tháng10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trìnhxây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2020;

Theo Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án “Nângcao hiệu quả Chương trình về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”;

Xét đề nghị Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huếtại Tờ trình số 27/ĐHNL-TTPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiệnDự án ‘Nâng cao hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa ThiênHuế” gồm có các thành viên như sau:

I. TRƯỞNG BAN

Ông Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

II. PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đạihọc Nông lâm Huế;

2. Ông Hoàng Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm Pháttriển Nông thôn, Đại học Nông lâm Huế;

III. CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thônmới tỉnh;

2. Ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư;

3. Ông Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyệnPhong Điền;

4. Ông Trần Quốc Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyệnNam Đông;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc thực hiện đúng các mục tiêu cơbản đề ra trong Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây đựng nông thôn mới ởtỉnh Thừa Thiên Huế” phù hợp định hướng, mục tiêu, nội dung xây đựng nông thônmới của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các định hướngphát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xâydựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn hoạt động của dự án theoquy định.

2. Tham mưu UBND tỉnh về các chế độ chính sáchliên quan đến việc thực hiện Dự án trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh; giúpUBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Nhà tài trợ trong quá trìnhtriển khai Dự án.

3. Chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ giữa các Sở,ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc triển khaithực hiện Dự án.

4. Trưởng Ban chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban chỉđạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt độngcủa Ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởngTrường Đại học Nông lâm Huế; Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn, Đại họcNông lâm Huế; Chủ tịch UBND các huyện: Phong Điền và Nam Đông; Thủ trưởng cácđơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao