THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1489/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đã hoànthành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nướccủa thành phố Cần Thơ năm 2006.

Điều 2. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 13 cá nhân thuộc thành phố CầnThơ (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, cáctập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

04 TẬP THỂ VÀ 13 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1494/TTg-TCCB ngày 09 tháng 11 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Tiểuhọc Trà Nóc 1, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ;

2. Trường Tiểuhọc An Thới 1, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ;

3. Trường Mầmnon Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ;

4. Trường Tiểuhọc Thực hành, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

Đã có nhiềuthành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5. Ông NguyễnĐức Mạnh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thạnh An, thành phố Cần Thơ;

6. Bà Đặng ThịHằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thànhphố Cần Thơ;

7. Ông Võ HữuTâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 3, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phốCần Thơ;

8. Bà Mai CẩmCưng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

9. Bà Trần ThịThắm, Hiệu trưởng trường Mầm Non Hướng Dương, phường Châu Văn Liêm, thành phốCần Thơ;

10. Bà NguyễnThị Hoà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, thànhphố Cần Thơ;

11. Bà Phan ThịMỹ Linh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thới Thuận 4, huyện Thốt Nốt, thành phốCần Thơ;

12. Ông NguyễnTấn Tài, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào Tạo quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ;

13. Bà Phan ThịNgọc Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non1 tháng 6, quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ;

14. Ông TrầnQuang Khiêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều, thành phốCần Thơ;

15. Bà NguyễnThị Huệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thực hành, quận Ninh Kiều, thành phố CầnThơ;

16. Bà NguyễnThị Ngọc Thu, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Hoà 1, quận Ninh Kiều,thành phố Cần Thơ;

17. Ông TrươngVăn Lữ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều,thành phố Cần Thơ.

Đã có nhiềuthành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.