THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạoNhà nước về Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viênBan Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch như sau:

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giaothông vận tải, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay ông Phạm Quý Tiêu,Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thôi làm Ủy viên Ban Chỉ đạo theo sự phâncông của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Nhà nướcvề Du lịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Đình Thọ chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Các thành viên BCĐNN về DL;
- Ông Lê Đình Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân