ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------

Số: 1494/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 294A/ 2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Xét đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội tại Công văn số 175/BCĐ-VP ngày 28/12/2009 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

>> Xem thêm:  Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội như sau:

1. Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

2. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

- Ông Đào Xuân Mùi - Thành ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực, chuyên trách.

3. Các Ủy viên:

- Ông Trần Trọng Dực - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội;

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

>> Xem thêm:  Đề cương giới thiệu luật phòng, chống tham nhũng năm 2005

- Ông Nguyễn Đức Nhanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội;

- Ông Đặng Văn Khanh - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này thay thế Khoản 1; 2; 3 tại Điều 1 Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày08/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban Đảng;
- VP ĐĐBQH và HĐND thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- VKSND, TAND, CA thành phố;
- Như Điều 3;
- VPUB: CVP, PVP, TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo