ƯỶ BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1494/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chínhphủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tàichính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xâydựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xâydựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoàihoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xâydựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Vănbản số 381/SXD-CV ngày 17/5/2013 và ChánhVăn phòng Ủy bannhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 21 (hai mươi mốt) thủ tục hành chínhđược sửa đổi, 09 (chín) thủ tục hành chính được bổ sung và 05 (năm) thủ tụchành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, ban hànhkèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 28/8/2009; Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 21/10/2010; Quyết định số 3385/QĐ- UBNDngày 20/10/2011 và Quyết định số 1105/QĐ- UBNDngày 16/4/2012 của UBND tỉnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thểkèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬAĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I. Lĩnh vực xây dựng

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

07-11

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

12-16

3

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

17-21

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

22-26

5

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

27-31

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

32-36

7

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam

37-40

8

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam

41-45

9

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

46-49

10

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

50-54

11

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

55-58

12

Gia hạn giấy phép xây dựng

59-60

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

60-61

2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị

61-63

3

Thẩm định Đồ án quy hoạch đô thị

63-66

III. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1

66-68

2

Cấp phép xây dựng trạm BTS loại 2

69-71

IV. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo

1

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

72-74

2

Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

75-77

3

Tiếp nhận và xử lý đơn thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

78

4

Tiếp công dân

79-81

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

82-86

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

87-91

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

92-96

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

97-101

5

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

102-108

6

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

109-113

7

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

114-119

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

120-122

III. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

123-125

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số Seri

Tên thủ tc hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực xây dựng

1

T-HTI-196499-TT

Cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án (công trình cấp đặc biệt; cấp I; cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh; công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây dựng cấp III trên các tuyến phố chính của đô thị loại IV trở lên có mặt cắt đường lớn hơn 35m, trên các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh).

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thay thế cho các quy định về giấy phép xây dựng tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. Lĩnh vực Nhà ở và Công sở

1

T-HTI-053965-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nghị định số 88/2009/NĐCP ngày 19/10/2009củaChính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bãi bỏ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 củaChính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

2

T-HTI-054024-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bãi bỏ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

3

T-HTI- 054051-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bãi bỏ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

4

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bãi bỏ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh