ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường s 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Lut Giá; Nghị đnh s 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - k thut hoạt đng quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưi đt, nước mưa, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Liên ngành: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính-Lao động Thương binh và Xã hội ti Ttrình số 12140/TTrLN :TNMT-TC-LĐTBXH ngày 14/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hànhb quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địabàn thành phố Hà Nội theo các phụ lục chi tiếtđính kèm:

- Phụ lục 01: Quy trình quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thànhphố Hà Nội;

- Phụ lục 02: Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và phân tích môi trườngtrên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Phụ lục 03: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: Công khai bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá theo quy định; Thường xuyên cập nhật các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố để báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Bộ quy trình, định mức, kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường từ ngày 01/01/2017 và thay thế cho các Quyết định của UBND Thành phố: s 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 369/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc ban hành bổ sung đơn giá 38 thông số quan trc trên địa bàn Hà Nội. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp:

Đối với các nhiệm vụ, khối lượng sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường thực hiện trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, nhưng chưa thực hiện thanh quyết toán: trường hợp đơn giá đã áp dụng thp hơn, các đơn vị thực hiện theo các nội dung đã được phê duyệt; trường hợp đơn giá đã áp dụng cao hơn, các đơn vị sử dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này đ thanh quyết toán. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành.

Đối với hoạt động quan trắc và phân tích môi trường chưa mở thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì các đơn vị lập và điều chỉnh dự toán theo đơn giá tại Quyết định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn th, đơn vị thuộc Thành phố, Ch tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;- Thường trực: Thành ủy, HĐNDTP;- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBNDTP;
- VP UBND: CVP, các P.CVP, các Phòng: ĐT, T
H;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;- Trung tâm tin học - Công báo;
- L
ưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN