ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bốbộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địabàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết địnhnày có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theođúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệtgiữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vàthủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúngquy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cácSở, Ban ngành tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhcông bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạncập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bảnquy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết địnhnày, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở,Ban ngành tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính docơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tạiQuyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cácBan, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN