ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA 6THÁNG NĂM 2012 VÀ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-TTg ngày 26/11/2012 và Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ vàphát triển đất trồng lúa năm 2011 và năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiVăn bản số 1801/STC-HCSN ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phíthực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng năm 2012 và năm2013, cụ thể như sau:

1. Kinh phí phân bổ:11.616.000.000 đồng (mười một tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng) cho các huyệntrong tỉnh như sau:

STT

Đơn vị

Tổng số

Trong đó (1.000 đồng)

6 tháng năm 2012

Năm 2013

01

Huyện Lạc Dương

51.000

17.000

34.000

02

Huyện Đơn Dương

1.011.000

337.000

674.000

03

Huyện Đức Trọng

519.000

173.000

346.000

04

Huyện Lâm Hà

995.000

332.000

663.000

05

Huyện Đam Rông

1.651.000

735.000

916.000

06

Huyện Di Linh

1.653.000

552.000

1.101.000

07

Huyện Bảo Lâm

23.000

8.000

15.000

08

Huyện Đạ Huoai

222.000

74.000

148.000

09

Huyện Đạ Tẻh

2.476.000

825.000

1.651.000

10

Huyện Cát Tiên

3.015.000

1.005.000

2.010.000

CỘNG

11.616.000

4.058.000

7.558.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trungương bổ sung có mục tiêu theo văn bản số 17217/BTC-NSNN ngày 11/12/2012 và vănbản số 7846/BTC-NSNN ngày 18/6/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhthực hiện cấp phát kinh phí; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn hướng dẫn các địa phương được phân bổ kinh phí nêu trên thực hiện chi trảkịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích vàđúng chế độ quy định; đồng thời, yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiệnthanh quyết toán nguồn kinh phí nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên