UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 23 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2014 – 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạchlập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vậntải tại Tờ trình số 83/TT-SGTVT ngày 25/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đườngsắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ VN; Cục Đường sắt VN;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (TH, NC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công ty TNHH MTV quản lý ĐS Yên Lào;
- Công ty TNHH MTV QL và XD ĐB I, II;
- Công ty TNHH Tiến Dũng;
- Chuyên viên: NC; GTVT; TNMT;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

KẾ HOẠCH

LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2014 – 2020
( Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái )

Thựchiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giaiđoạn 2014 – 2020,

Ủyban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ,đường sắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2020. Nội dung cụ thể nhưsau:

I. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.Mục tiêu:

- Duytrì kết quả đã thực hiện theo Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đườngbộ, đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007; đồng thời, điều chỉnh Kế hoạch lậplại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt ở địa phương phù hợp với yêucầu thực tế và quy định của pháp luật.

-Tiếp tục xác định và duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ, đường sắttrên địa bàn.

2.Giải pháp thực hiện:

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thôngđường bộ, đường sắt, trong đó chú trọng vai trò làm công tác tuyên truyền củacác cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cáccơ quan thông tấn, báo chí, với phương châm là: kiên trì, thường xuyên vàliên tục.

- Ràsoát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong hành lang an toànđường bộ, các đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ, đường tỉnh; rà soát,phân loại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt để đầu tư, cải tạo, nângcấp, xây dựng đường ngang có phòng vệ phù hợp với quy định hiện hành; xây dựngrào chắn ngăn cách quốc lộ với đường sắt ở những đoạn quốc lộ chạy sát vớiđường sắt.

- Tổchức việc cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình táilấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong hànhlang an toàn đường bộ; xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiệnvà bảo vệ hệ thống mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ; quản lý, bảo vệphần đất hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa; bảo vệ mốc lộ giới; tổ chứcgiải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn đường sắttrong phạm vi đã được bồi thường; ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép, từngbước xóa bỏ các đường ngang trái phép có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

-Thống nhất quy hoạch hệ thống đường gom trong khu dân cư đấu nối vào hệ thốngquốc lộ, đường tỉnh phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh;thực hiện quy hoạch hệ thống hàng rào, đường gom các đường dân sinh, ngăn chặnviệc mở đường ngang trái phép vượt qua đường sắt.

II. TIẾN ĐỘ, NỘI DUNG

1. Đối với đường bộ

a) Từ năm 2014 đến năm 2017.

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2015:

+ Đơn vị quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với chính quyềnđịa phương (cơ quan quản lý đất đai của địa phương) rà soát phần đất bảo vệ,bảo trì đường bộ; tiếp tục rà soát, cập nhật để thống kê, phân loại các côngtrình nằm trong hành lang an toàn đường bộ của hệ thống quốc lộ, đườngtỉnh; phối hợp với Ban An toàn giaothông địa phương đề xuất các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởngđến an toàn giao thông, trình Ủy ban nhândân tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ,bảo trì đường bộ; phần đất bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sửdụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết 31 tháng 12 năm 2017:

+ Thực hiện thu hồi hết phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộvà bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắnliền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông của cáctuyến quốc lộ từ cấp I đến cấp III, tuyến đường tỉnh khu vực các nút giao, vịtrí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời lập kếhoạch, từng bước bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối vớinhững hộ dân nằm trong hành lang an toàn đường bộ có nhu cầu xây dựng mới nhàở, cụ thể:

+ Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, Ban chỉ đạo Lập lại trật tự hành lang an toàn đườngbộ, đường sắt tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch bồithường, hỗ trợ của năm sau về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ ViệtNam) để báo cáo Chính phủ bố trí vốn giao Ủyban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Ngân sáchNhà nước;

+ Thực hiện quản lý Quy hoạch đấu nối vàoquốc lộ theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhYên Bái về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào quốc lộ trênđịa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyhoạch đấu nối vào đường tỉnh theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể các điểm đấunối vào Đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướngđến năm 2030;

+ Triển khai cắm đầy đủ mốc xác định giới hạn phần đất củađường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ. Phần đất của đường bộ bàn giaocho đơn vị quản lý hệ thống quốc lộ, đường tỉnh; phần đất hành lang an toànđường bộ bàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để quảnlý, bảo vệ.

+ Các địa phương thực hiện hình thức xã hội hóa, khai thácquỹ đất để tạo vốn xây dựng hệ thống đường gom theo quy định của Chính phủ vềquản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

b) Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Thu hồi hết phần đất của đường bộ và bồi thường thiệt hạido hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối vớiphần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giaothông; từng bước bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắnliền trên đất đối với những hộ dân nằm trong hành lang an toàn đường bộ có nhucầu xây dựng mới nhà ở trên tất cả các tuyến quốc lộ và đường tỉnh.

- Tiếp tục triển khai cắm mốc xác định giới hạn phần đấtcủa đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ. Phần đất của đường bộ bàngiao cho đơn vị quản lý hệ thống quốc lộ; phần đất hành lang an toàn đường bộbàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảovệ.

- Tiếp tục triển khai hình thức xã hội hóa, khai thác quỹđất để tạo vốn xây dựng hệ thống đường gom theo quy định của Chính phủ về quảnlý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Đối với đường sắt

a) Từ năm 2014 đến năm 2017.

- Phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt và các cơ quanchức năng tổ chức tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ và chấp hànhcác quy định của pháp luật về đường sắt.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cưỡng chế giảitỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt đã được đền bù, côngtrình tái lấn chiếm; cương quyết không để phát sinh thêm các vi phạm hành langan toàn đường sắt và các đường ngang trái phép; tổ chức cảnh giới bảo đảm antoàn giao thông tại các lối đi dân sinh có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giaothông.

- Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắtbước 1 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19tháng 01 năm 2012 của Chính phủ).

- Đơn vị quản lý đường sắt cắm mốc giới hạn hành lang antoàn đường sắt trên tất cả các tuyến và bàn giao cho các địa phương quản lý.

- Đơn vị quản lý đường sắt xây dựng, hệ thống đường gom vàhàng rào cách ly để đóng toàn bộ các lối đi dân sinh mở trái phép trên cáctuyến đường sắt quốc gia.

- Đơn vị quản lý đường sắt xây dựng các đường ngang, hầmchui; nâng cấp, cải tạo các đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm các quy định vềđường ngang do tồn tại lịch sử (cải tạo giảm độ dốc dọc, giải tỏa tầm nhìn, bổsung tín hiệu, thay đổi hình thức phòng vệ...).

b) Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắtbước 2 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19tháng 01 năm 2012 của Chính phủ).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấphiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn thu sử dụng quỹ đất của các địa phương, nguồn vốntự có của các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn kinh phí khác).

2. Nội dung chi từ ngân sách nhà nước:

- Tuyên truyền; phổ biến pháp luật.

- Thống kê, rà soát, phân loại các vi phạm trong hành langan toàn đường bộ, đường sắt, diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, diện tích đất cần bồi thường,hỗ trợ giải tỏa.

- Thống kê, phân loại các điểm đấu nối vào quốc lộ.

- Cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ,đường sắt.

- Bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trìđường bộ; bồi thường, hỗ trợ thiệthại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành langan toàn đường bộ; bồi thường, hỗ trợ việc giải tỏa hành lang an toàn đường sắt.

- Cắm mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đấthành lang an toàn đường bộ; xây dựng các công trình phụ trợ đảm bảo an toàntrong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

3. Đối với đường bộ:

- Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành lang an toàngiao thông đường bộ bố trí từ nguồn kinh phí của Ban An toàn giao thông tỉnhYên Bái.

- Chi thống kê, phân loại các điểm đấu nối vào quốc lộ,đường tỉnh các vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ, diện tích đất đã bồithường, hỗ trợ giải tỏa, diện tích đất cần được bồi thường, hỗ trợ giải tỏa;chi cắm mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toànđường bộ: Bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông vận tải.

- Chi cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đườngbộ: Bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông vận tải.

- Khối lượng bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ,bảo trì đường bộ; bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất,thiệt hại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ (thực hiện trongcác năm 2015 đến 2020), giao Ủy ban nhândân cấp tỉnh triển khai thực hiện; kinh phí bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thôngvận tải và vốn đầu tư phát triển.

4. Đối với đường sắt

a) Từ năm 2014 đến năm 2017.

- Chi giải tỏa hành lang an toàn đường sắt bước 1.

- Chi cắm đầy đủ mốc giới hạn hành lang an toàn đường sắttrên tất cả các tuyến và bàn giao cho địa phương quản lý.

- Chi xây dựng hệ thống đường gom và hàng rào cách ly đểđóng toàn bộ các đường ngang dân sinh mở trái phép trên các tuyến đường sắtquốc gia; xây dựng các đường ngang, hầm chui; nâng cấp, cải tạo các đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm các quy định vềđường ngang.

b) Từ năm 2018 đến năm 2020.

Kinh phí để thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thôngđường sắt bước 2 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ) được bố trí từ ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạoLập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020(gồm đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xâydựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, đơn vị quảnlý đường bộ).

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa đối với các tuyếnquốc lộ, theo lộ trình thực hiện;

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có côngtrình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ về các quy định của pháp luậttrong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kế hoạch giảitỏa trong hành lang an toàn đường bộ;

- Rà soát lại diện tích đất trong phạm vi hành lang an toànđường bộ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và tổ chức, cóphương án thu hồi diện tích đã cấp.

- Chủ trì, phối hợp vớicác sở, ngành liên quan rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang antoàn đường bộ, đường sắt, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nhằm hoàn thiệnthể chế quản lý trong lĩnh vực này; triển khai các nhiệm vụ liên quan để thựchiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Khi triển khai các dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo: Tiến hành thu hồi hếtphần đất của đường bộ; đồng thời, bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sửdụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất tại các đoạn tuyến có công trìnhvà tài sản khác nằm trong hành lang an toàn đường bộ có ảnh hưởng trực tiếp đếnan toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việcquản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt của các đơn vị quản lýđường bộ, đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương các cấp.

2. Sở Xây dựng

Chủ trì, phốihợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố ràsoát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp,khu dân cư dọc theo các tuyến quốc lộ.

3. Sở Tàinguyên và Môi trường

- Phối hợp vớicác sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quảnlý và sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; hướng dẫn Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phốrà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong hànhlang an toàn đường bộ, đường sắt; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm traviệc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sửdụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Phối hợp vớicác sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách bồi thường, hỗtrợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

4. Công antỉnh

Bố trí lựclượng phối hợp, tham gia tổ công tác liên ngành ở địa phương trong việc cưỡngchế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

5. Sở Giáodục và Đào tạo

- Triển khaiviệc đưa nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đườngbộ, đường sắt vào chương trình giảng dạy pháp luật về bảo đảm trật tự an toàngiao thông.

- Phối hợp vớiĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Antoàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ, cácdoanh nghiệp kinh doanh đường sắt xây dựng các nội dung và biện pháp đẩy mạnhphong trào bảo vệ đường bộ, đường sắt; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiêntiến trong phong trào hoạt động này.

6. Sở Thôngtin và Truyền thông

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thôngvận tải thực hiện việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vàbảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên các phương tiện thông tin đạichúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện các giảipháp lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

7. Sở Tàichính:

Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàngiao thông đường bộ, đường sắt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

8. Sở Kế hoạchvà Đầu tư:

Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan phân bổ vốn đầu tư khi được Chính phủ phân bổkế hoạch vốn cho công tác bồi thường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông;xây dựng, cải tạo các công trình đường bộ thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàngiao thông đường bộ, đường sắt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn.

9. Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Yên Lào

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và bảo vệđất dành cho đường sắt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt và thựchiện đúng quy định của Pháp luật về đất đai;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố và các cơ quan chức năng xây dựng phương án và thực hiện cắm mốcchỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn đường sắt saukhi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Rà soát thống kê hiện trạng sử dụngđất và các vi phạm hành lang an toàn đường sắt để đề xuất phương án giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấnnơi có đường sắt đi qua thực hiện tốt việc bảo vệ công trình, hành lang an toànđường sắt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các quyđịnh của pháp luật đường sắt đề mọi người hiểu và thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Thanhtra giao thông đường sắt, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thờicác hành vi vi phạm pháp luật về đường sắt, đặc biệt là các hành vi mở đườngngang trái phép, xâm phạm hành lang an toàn đường sắt theo đúng quy định củapháp luật.

10. Sở Tư pháp

Tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành về đề nghị sửađổi, bổ sung các các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quanđến công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt để đưa vào chươngtrình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hoặc kiến nghị cơ quancó thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu về quản lý, bảo vệ vàlập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

11. Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

a) Đối vớiđường bộ.

- Rà soát,phân loại và thống kê các công trình nằmtrong hành lang an toàn đường bộ;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toànđường bộ theo lộ trình thực hiện;

- Dự trù kinh phí bồi thường hỗ trợ các công trình vi phạmcần giải tỏa theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thành lập Tổ công tác liên ngành ( thành phần như ở cấptỉnh) thực hiện kế hoạch giải tỏa trên địa bàn; thông báo, tuyên truyền kếhoạch thực hiện giải tỏa đến cá nhân, đơn vị có công trình vi phạm hành lang antoàn đường bộ. Đối với các công trình đã được bồi thường, giải tỏa nay tái lấnchiếm, chủ công trình phải tự tháo dỡ và không được bồi thường, hỗ trợ;

- Tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình đãđược bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trìnhxây dựng trái phép trong hànhlang an toàn đường bộ. Thành lập Tổ cưỡng chế gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã (làm Tổ trưởng),Trưởng Công an huyện, đại diện Cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ, Thanh trachuyên ngành.

- Rà soát lại diện tích đất trong phạm vi hành lang an toànđường bộ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức, cóphương án thu hồi diện tích đã cấp.

- Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phươngđịnh hướng đến năm 2020, triển khai xây dựng hệ thống đường gom, hệ thống đườngnội bộ, khu dân cư, đấu nối theo quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ đã đượcphê duyệt theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Yên Bái.

- Tổ chức tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quản lý đườngbộ cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn đường bộ, quản lý, bảo vệ phần hành langan toàn đường bộ đã giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và xử lý các hành vi vi phạm.

- Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức,cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phépđất hành lang an toàn đường bộ.

b) Đối với đường sắt.

- Rà soát lại diện tích đất trong hành lang an toàn đườngsắt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trình Ủy bannhân dân tỉnh phương án thu hồi diện tích đất đã cấp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt phụ trách tuyếnđường, tổ chức rà soát, thống kê và phân loại các công trình vi phạm, các côngtrình gây ảnh hưởng đến an toàn đường sắt.

- Có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân đểxảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành langđường sắt.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Yên Làocắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang antoàn đường sắt. Đồng thời, có trách nhiệm công bố công khai các mốc chỉ giớiphạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường sắtđã được phê duyệt cho nhân dân trong địa bàn biết.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của địaphương, các ban, ngành và UBND cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoànthể xã hội tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các kiến thức pháp luật về đường sắttrên địa bàn.

12. Các Công ty quản lý đường bộ

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương (cơ quanquản lý đất đai của địa phương) rà soát phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; tiếptục rà soát, cập nhật để thống kê, phân loại các công trình nằm trong hành langan toàn đường bộ của hệ thống quốc lộ, phốihợp với Ban An toàn giao thông địa phương đề xuất các công trình,cây cối nằm trong hành lang antoàn đường bộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kếhoạch, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải tỏa phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ;phần đất bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệthại tài sản gắn liền với đất hành lang an toàn đường bộ.

13. Công tác tổng hợp, báo cáo

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Yên Lào,các Công ty quản lý đường bộ có trách nhiệm định kỳ 3 tháng một lần, xây dựngbáo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải để tổng hợp).

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn,đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai kế hoạch này; tổng hợp, xâydựng báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo trước ngày 31 tháng 01 hàng năm,Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ theo quyđịnh./.