THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Trung tâm Quản lý bay dân dụng

Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam từ đơn vị sự nghiệp có thu thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Điều 2. Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam tên giao dịch quốc tế là VIET NAM AIR TRAFFIC MANAGEMENT, viết tắt là VATM; có tư cách pháp nhân; có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định; tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do mình quản lý; có tài sản và các quỹ; có con dấu; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước; trụ sở chính đặt tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển thành doanh nghiệp nhà nước là 517.416 triệu đồng.

Điều 3. Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Quản lý, điều hành, cung cấp các dịch vụ không lưu và các dịch vụ khác nhằm bảo đảm cho các hoạt động bay được an toàn, điều hòa và hiệu quả.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao; nhận và sử dụng có hiệu quả đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên thuộc Trung tâm.

Điều 4.Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước và các văn bản pháp quy hiện hành để phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam và chỉ đạo tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại và phá sản doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc