Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP SỐ 15/2001/QĐ-BTP
NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THỰC HIỆNHIỆP ĐỊNH CON NUÔI VIỆT - PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức củaB Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 142/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp;

Theo đề nghị của đồngchí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công chứng,Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Vụ trưởng Vụ Hợp tácquốc tế và các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Nhóm công tác liênngành thực hiện Hiệp định con nuôi Việt - Pháp, gồm các đồng chí có tên sauđây:

1. Đồng chí Hà Hùng Cường - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng nhóm công tác;

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Công chứng,Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp - Thành viên;

3. Đồng chí Chu Đức Nhuận - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vănphòng Chính phủ - Thành viên;

4. Đồng chí NguyễnNgọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Côngan - Thành viên;

5. Đồng chí Lê Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

6. Đồng chí Nghiêm Xuân Tuệ, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốctế, Bộ Lao động, Thương binh và Xãhội - Thành viên;

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế,Bộ Tư pháp - Thành viên;

8. Đồng chí Hà Đình Bốn, chuyên viên phụ trách pháp chế, Uỷban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam - Thành viên.

Điều 2: Nhóm công tác liên ngành cótrách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều17 của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Điều 4: Các đồng chí Chánh văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công chứng, Giámđịnh, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và cácđồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.