ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 07 tháng 02 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN; QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;PHÊ DUYỆT CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 20/3/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Căn cứ Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/2001/NQ-HĐNDVI ngày 27/02/2001 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Tiếp theo Quyết định số 14/2001/QĐ-UB ngày 16/3/2001 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung “Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2001/QĐ-UB ngày 16/3/2001 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể như sau :

1. Phần điều chỉnh :

1.1 Bỏ các cụm từ “các dự án thuộc chương trình quốc gia;” tại khoản 1.4 thuộc Điều 1 Chương I và tại khoản 3.2 thuộc Điều 3 Chương III.

1.2 Điều chỉnh lại khoản 3.1 thuộc Điều 3 Chương III như sau :

Phân cấp cho Chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư các dự án thuộc chương trình quốc gia; các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (theo Luật Ngân sách Nhà nước) được để lại theo Nghị quyết của Quốc hội; nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh để chi đầu tư xây dựng cơ bản; các nguồn vốn đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật, có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng (đối với thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc) và dưới 500 triệu đồng (đối với các huyện), trên cơ sở danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được ủy ban Nhân dân Tỉnh chấp thuận và quản lý chặt chẽ về quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định đầu tư phải gửi về ủy ban Nhân dân Tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

2. Phần bổ sung : Phê duyệt chi phí bồi thường khi thu hồi đất.

2.1 Phân cấp cho Chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện đầu tư các dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư.

2.2 Trách nhiệm và quyền hạn :

a. Cấp huyện :

- Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp mình triển khai thực hiện các bước công việc cụ thể theo trình tự thủ tục của Chính phủ đã quy định về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

- Tổ chức chi trả tiền bồi thường và thực hiện công tác giải tỏa để bàn giao mặt bằng thi công theo đúng kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm về quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện công tác này.

- Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) của các tổ chức, cá nhân đối với các quyết định do cấp mình ban hành.

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường phải gửi về ủy ban Nhân dân Tỉnh và Sở Tài chính Vật giá để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện (quyết định gửi Sở Tài chính Vật giá phải kèm theo toàn bộ các hồ sơ có liên quan).

b. Cấp Sở :

- Sở Địa chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể các điều kiện để bồi thường về đất theo pháp luật hiện hành; trình tự, thủ tục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn về đánh giá, phân cấp nhà, công trình; nguyên tắc, phương pháp áp dụng giá đền bù về nhà cửa, công trình.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp đánh giá chất lượng vườn cây, mật độ gieo trồng chuẩn và cách xử lý các trường hợp trồng xen, trồng không đúng mật độ chuẩn để áp dụng đúng đơn giá bồi thường về hoa màu.

- Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xây dựng phương án và tính toán chi phí bồi thường cho các đối tượng có đất đai, tài sản, hoa màu bị thu hồi, giải toả; các quy định để xác định chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Điều 2.

2.1 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2.2 Đối với các dự án chưa triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư (chưa khởi công xây dựng) thì triển khai thực hiện theo nội dung phân cấp của Quyết định này. Đối với các dự án đã triển khai giai đoạn thực hiện đầu tư (đã khởi công xây dựng) thì tiếp tục thực hiện theo các quy định trước đây (không phân cấp cho Chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp huyện như nội dung của Quyết định này).

2.3 Giao Giám đốc các Sở : Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng; Địa chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp; Tài chính vật giá, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và các huyện trực thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để ủy ban Nhân dân Tỉnh xem xét xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp./-

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Phan Thiên