UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 15/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bàn giao Đài và Trạm Truyền thanh - Truyền hình

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, Kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh đỉa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị hiện có và con người của các Đài, Trạm Truyền thanh - Truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hiện đang trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, sang cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu quản lý.

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Đường.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phong Thổ.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sìn Hồ.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Tè.

5. Trạm Truyền thanh - Truyền hình xã Nậm Hàng

Điều 2. Giao cho Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, phối hợp cùng Giám đốc các Sở.Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có và con người của các Đài, Trạm Truyền thanh - Truyền hình có tên tại Điều 1 , bàn giao cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu quản lý xong trước ngày 01/5/2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh