UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng cơ bản) ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp) ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị tại tờ trình số 80/TTr-XD ngày 24/01/2006 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc đề nghị Thành lập Ban đơn giá xây dựng cơ bản và tổ công tác giúp việc ban đơn giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban đơn giá xây dựng cơ bản (sau đây gọi tắt là Ban đơn giá) gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng Ban đơn giá.

Phụ trách tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ của tổ công tác; Trực tiếp chủ trì công tác xây dựng đơn giá trên cơ sở các tập định mức số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005; số 28/2005/QĐ-UB ngày 10/8/2005 và định mức dự toán xây dựng công trình (Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng) của Bộ Xây dựng; Chủ trì xây dựng đơn giá ca máy và thiết bị thi công bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

- Ông Nguyễn Quang Thành - Phó giám đốc Sở Tài chính - Phó Ban thường trực Ban đơn giá.

- Ông Hoàng Hà - Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính - Phó Ban đơn giá.

Trực tiếp chủ trì công tác xây dựng đơn giá trên cơ sở các tập định mức số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005, số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 và số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xây dựng;

- Ông Phạm Trung Sơn - Phó giám đốc Sở Công nghiệp - Phó Ban đơn giá. Trực tiếp chủ trì công tác xây dựng đơn giá trên cơ sở tập định mức số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005;

- Ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất - Phó Ban đơn giá.

- Ông Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Phó Ban đơn giá.

- Bà Lê Thanh Tú - Trưởng phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng - Thường trực Ban đơn giá.

- Bà Phạm Ngọc Bảo - Phó Ban giá Sở Tài chính - Thành viên.

- Bà Lưu Thị Bích Loan - Phó Phòng Quản lý kinh tế - Thành viên.

- Ông Đào Hồng Thái - Trưởng phòng Quản lý điện năng Sở Công Nghiệp - Thành viên.

Điều 2: Ban đơn giá có nhiệm vụ sau:

- Điều hành hoạt động của tổ công tác, giúp việc cho Ban đơn giá.

- Tổ chức, nghiên cứu xây dựng các bộ đơn giá xây dựng cơ bản theo các bộ định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành, theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND Thành phố.

- Ban đơn giá sẽ tự giải thể sau khi các tập Đơn giá xây dựng cơ bản được UBND Thành phố phê duyệt, ban hành.

Điều 3: Kinh phí để nghiên cứu xây dựng các tập đơn giá xây dựng cơ bản và giá ca máy bổ sung do Ban đơn giá lập trên cơ sở nội dung nghiên cứu được duyệt, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp cho Sở Xây dựng Hà Nội trong Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Ban đơn giá phải thực hiện đúng mục đích và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các thành viên Ban đơn giá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân