ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2004-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luậttổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số Phó chủ tịch vàcơ cấu thành viên UBND các cấp.

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnhHưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2.Quyết định nàythay thế Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004 của UBND tỉnh và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Các ông (bà):Thành viên UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngànhvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHHƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh)

Chương một

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Ủy ban nhândân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồngnhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm và báo cáocông tác trước HĐND tỉnh, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự lãnh đạovà chỉ đạo của Chính phủ.

- UBND tỉnh thựchiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại chương IV, mục 1 LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- UBND tỉnh làmviệc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể bàn bạc quyết định theo đa số,đảm bảo phát huy trách nhiệm và quyền hạn của mỗi thành viên UBND, của tập thểỦy ban, trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch UBND.

- Chủ tịch UBNDtỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐND cùng cấpvà cơ quan nhà nước cấp trên.

Chủ tịch và cácPhó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày và chuẩnbị các vấn đề theo quy định để tập thể UBND bàn và quyết định, các phó chủ tịchgiải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và theo sự ủy quyền của Chủtịch.

Chương hai

NHỮNGQUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC

Điều 2.Nhiệm vụ, quyềnhạn và hoạt động của UBND tỉnh theo quy định tại mục 1 chương IV Luật tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Những vấn đề quyđịnh tại điều 124 Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003 và các vấn đề saunhất thiết UBND phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số:

- Việc chuyển quyền,chuyển mục đích sử dụng đất.

- Quy chế làm việccủa UBND tỉnh

- Quy hoạchdài hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã và quy hoạch phát triển cáckhu công nghiệp.

- Quyết định chovay tín dụng đầu tư

- Quyết định giảiquyết khiếu nại cuối cùng

- Các vấn đề kháckhi Chủ tịch thấy cần thiết.

Điều 3.Chủ tịch UBNDtỉnh thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được được quy định trong điều 127Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003, nay cụ thể thêm một số vấn đề sau:

- Chủ tịch UBNDtỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, thực hiện phầnviệc được phân công, phân công công việc cho các thành viên của UBND. Chủ tịchphụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ, nội chính, công tác quy hoạch, thiđua - khen thưởng; chỉ đạo và quản lý các hoạt động của thành viên UBND tỉnh,thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã; chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND trước HĐND cùng cấpvà cơ quan nhà nước cấp trên.

- Chủ tịch UBNDtỉnh triệu tập và chủ tọa các cuộc họp UBND đảm bảo việc chấp hành các Nghịquyết của Tỉnh ủy, của HĐND; các quyết định, chỉ thị của UBND và các văn bảncủa cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Giải quyết nhữngvấn đề quan trọng liên quan nhiều sở, ngành, nhiều địa phương đã được các Phó chủtịch phụ trách khối, thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xãcó liên quan phối hợp xử lý, song còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề màhuyện, thị xã và các đoàn thể đề nghị vượt quá thẩm quyền.

- Giải quyết nhữngvấn đề phát sinh đột xuất như thiên tai, lũ lụt, bảo vệ đê điều, dịch họa vượtkhả năng của các ngành và các huyện, thị xã.

- Trực tiếp điềuhành quỹ dự trữ tài chính, vật tư dự phòng của tỉnh trong mọi tình huống.

- Chủ tịch UBNDthay mặt UBND giữ mối quan hệ với các cơ quan của Đảng, đoàn thể quần chúng,HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân theo quy định, đảm bảo sự lãnhđạo của Tỉnh ủy, quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực Nhà nước ở địa phương,tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương chính sách ở địaphương.

Điều 4.Các Phó chủ tịchlà người giúp Chủ tịch; trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phâncông phụ trách, trình bày trực tiếp hoặc bảo vệ phương án trước UBND hoặc Chủtịch UBND xem xét quyết định.

- Kiểm tra đônđốc các ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện công việc thuộc lĩnh vực được phâncông phụ trách. Trong trường hợp phát hiện những việc làm trái pháp luật, tráichính sách, quy định của nhà nước, của tỉnh thì có quyền thay mặt Chủ tịch quyếtđịnh tạm đình chỉ việc thi hành, đồng thời báo cáo và đề xuất ngay biện pháp xửlý với Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó chủ tịchđược Chủ tịch ủy quyền khi đi công tác vắng, trực tiếp chỉ đạo các công việc đượcủy quyền và chỉ đạo hoạt động Văn phòng UBND tỉnh.

Khi giải quyếtcông việc có liên quan đến công việc thuộc Phó chủ tịch khác được phân công phụtrách thì phối hợp bàn bạc thống nhất. Trường hợp chưa thống nhất phải báo cáoChủ tịch quyết định.

Điều 5.Các ủy viên UBNDtỉnh:

- Mỗi thành viênUBND chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước HĐND, UBNDvà cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trướcHĐND cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Giải quyết, xemxét trình UBND hoặc Chủ tịch UBND giải quyết các vấn đề theo đề nghị của cácngành, đoàn thể, các huyện, thị xã thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Đồng thờitham gia đóng góp với các ngành, thành viên khác các vấn đề có liên quan đếnchức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Ủy viên UBNDtỉnh có thể được ủy quyền giải quyết công việc của Ủy ban khi cần thiết. Ủy viênUBND tỉnh phụ trách các ngành chuyên môn có trách nhiệm giúp UBND thực hiệnchức năng quản lý nhà nước ở địa phương và đảm bảo sự thống nhất quản lý củangành từ Trung ương đến cơ sở. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trướcUBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp trên; Khi có chất vấn của đại biểu HĐNDvề những công việc thuộc thẩm quyền của ngành phải trả lời trước HĐND cùng cấp.

- Ủy viên UBNDtỉnh được phân công phụ trách huyện, thị xã có nhiệm vụ triển khai thực hiện cácchủ trương lớn của UBND tỉnh với UBND huyện, thị xã; Kiểm tra việc thực hiệncác quyết định của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo sự thống nhất từTrung ương đến cơ sở.

Điều 6.Chánh văn phònggiải quyết các công việc:

- Giúp Chủ tịch,các Phó chủ tịch nắm tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, cácthành viên UBND tỉnh, các ngành và UBND các huyện, thị xã.

- Xây dựng và thôngqua UBND tỉnh hoặc thông qua Chủ tịch các chương trình công tác, dự thảo cácbáo cáo của UBND tỉnh.

- Tổ chức thẩmđịnh các đề án về mặt nhà nước, đảm bảo yêu cầu phạm vi đã quy định về pháp lý hànhchính trước khi trình UBND.

- Quản lý thốngnhất việc ban hành các văn bản của UBND và Chủ tịch UBND.

- Tổ chức việccông bố, truyền đạt, theo dõi, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện các Quyết định,Chỉ thị của UBND và Chủ tịch UBND.

- Lãnh đạo và điềuhành công tác văn phòng; giúp UBND tỉnh thực hiện mối quan hệ với các cơ quanĐảng, Thường trực MTTQ các ngành và đoàn thể.

- Giúp Chủ tịchđiều hành việc giao ban hàng tuần gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban vàngành có liên quan; Các cuộc họp UBND tỉnh do các Phó chủ tịch phụ trách khốiđiều hành; tiếp nhận, xử lý và báo cáo xử lý thông tin hàng ngày với Chủ tịchUBND.

- Tổ chức làm việcgiữa Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã; thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể khi có yêu cầu.

Điểu 7:Các cơ quan chuyênmôn của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại các điều 128, 129; mục 5 LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Thủ trưởng cácsở, ngành tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương và quyết định của UBND tỉnh,của ngành đề ra, quản lý chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra huyện, thịxã về lĩnh vực ngành phụ trách.

- Trực tiếp chuẩnbị các dự án trình UBND tỉnh, dự thảo các văn bản , chỉ thị, quyết định củaUBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, của Chính phủ và ngànhdọc cấp trên. Định kỳ 6 tháng, một năm kiểm điểm các nhiệm vụ của ngành về kếtquả thực hiện.

- Trực tiếp trảlời chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp HĐND cùng cấp về những vấn đề liênquan phụ trách.

- Duy trì quy chếlàm việc và hoạt động của các phòng, ban chuyên môn, đảm bảo tốt mối quan hệgiữa ngành với huyện, thị xã.

- Trực tiếp dựcác cuộc họp UBNDn tỉnh, họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnhkhi được mời, trường hợp đặc biệt mới được ủy quyền cho cấp phó họp thay.

- Khi có yêu cầulàm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh thì nhất thiết thủ trưởng các sở,ngành phải trực tiếp báo cáo.

- Các văn bản trìnhTỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐN tỉnh do ngành chuẩn bị, nhất thiết phảiđược chuẩn bị chu đáo, thủ trưởng sở, ngành trực tiếp báo cáo thông qua UBNDtỉnh trước khi trình.

Điều 8.Các vấn đề trìnhUBND, trình Chủ tịch UBDN tỉnh:

- Tờ trình phảiđúng thủ tục hành chính do cấp trưởng ký. Nếu cấp phó được ủy quyền ký thì cấptrưởng vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung tờ trình của đơn vị mình.

- Hồ sơ, đề ánphải đầy đủ, đúng quy định và phải đăng ký qua Văn phòng UBND tỉnh ít nhất 7 ngàylàm việc trước khi trình.

- Các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã khi chuẩn bị những văn bản để trình UBND tỉnh hoặcđược giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản của UBND tỉnh nhất thiết phải gửi trước ítnhất 3 ngày cho Văn phòng UBND tỉnh để thẩm định, tổng hợp và trình UBND tỉnh.

- Tất cả các vănbản trình ký phải chuyển qua các chuyên viên giúp việc trực tiếp tổng hợp báocáo lãnh đạo Văn phòng trước khi trình Chủ tịch, các Phó chủ tịch.

Chương ba

QUY ĐỊNHCỤ THỂ VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Điều 9.UBND tỉnh thảoluận và quyết định chương trình công tác hàng tháng và 6 tháng.

Trong chương trìnhcông tác phải ghi rõ những việc do UBND thảo luận và quyết định, những việc doChủ tịch quyết định, những đề án trình UBND tỉnh phải nêu rõ yêu cầu, phạm vi,cơ quan chủ trì, cơ quan tham gia, cơ quan thẩm tra, thời gian hoàn thành,trình duyệt.

Điều 10.Trình tự vàthời gian lập chương trình công tác của UBND:

- Tuần đầu tháng12 năm trước và tuần đầu tháng 6 hàng năm, thủ trưởng các sở, ngành đăng ký vớiUBND tỉnh những nội dung chương trình công tác 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuốinăm.

- Tuần đầu tháng12 năm trước và tuần đầu tháng 6 hàng năm, Chánh Văn phòng dự thảo chương trìnhcông tác gửi cho các thành viên UBND; Chậm nhất sau 7 ngày, các thành viên UBNDphải xem xét cho ý kiến, sau đó chuyển cho Văn phòng để chỉnh lý bổ sung. Vănphòng hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ký ban hành vào cuối tháng 12 năm trước vàcuối tháng 6 hàng năm.

- Khi chủ tịchUBND tỉnh hoặc UBND tỉnh có ý kiến thay đổi chương trình làm việc, Văn phòng cótrách nhiệm thông báo ngay cho các thành viên UBND và các cơ quan có liên quan.

Điều 11.Đề án thuộclĩnh vực của sở, ngành nào thì thủ trưởng sở, ngành đó là chủ đề án. Đề án có liênquan tới nhiều ngành thì Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định thủ trưởng sở, ngành cónhiều vấn đề liên quan trong đề án chủ trì chuẩn bị. Theo sự phân công, cơ quanchủ trì lập kế hoạch, đúng yêu cầu và phạm vi giải quyết, đảm bảo thời gian đã đượcUBND tỉnh ấn định.

Cơ quan chủ trìđề án có quyền mời các ngành, các địa phương có liên quan tham gia xây dựng đềán. Mọi ý kiến thảo luận, tham gia đều được lập thành biên bản.

Cơ quan chủ trìđề án có trách nhiệm báo cáo Phó chủ tịch phụ trách khối về việc xây dựng đềán, khi được Phó chủ tịch phụ trách khối thông qua thì đăng ký với Văn phòng UBNDtỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chậm nhất 7 ngàysau khi nhận được đề án, Văn phòng UBND tỉnh gửi cho các thành viên UBND tỉnhtrước khi đưa ra UBND thảo luận, quyết định.

Nếu chủ tịch hoặcPhó chủ tịch yêu cầu, cơ quan chủ trì phải giải trình trực tiếp trước khi họpUBND tỉnh.

Điều 12.Phiên họp thườngkỳ UBND tỉnh gồm toàn thể các thành viên UBND vào tuần cuối tháng. Khi cầnthiết Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập hoặc theo yêu cầu của 2/3 số thành viên UBNDtỉnh sẽ họp bất thường. Ngày họp phải gửi đến các thành viên UBND trước khi họpít nhất 3 ngày (trừ trường hợp bất thường). Hàng tuần giao ban vào ngày thứ haigồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch. Nội dung các cuộc họp giao ban nhất thiết phảighi đầy đủ vào sổ Nghị quyết của UBND tỉnh; Trường hợp cần thiết phải có ngayvăn bản thông báo nội dung, kết luận tại cuộc họp.

- Phiên họp củaỦy ban hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Ủy ban tham dự. Các thànhviên UBND phải tham dự đầy đủ các phiên họp, nếu vắng mặt phải được Chủ tịchđồng ý.

- Các phiên họpUBND mời Thường trực HĐND, Chủ tịch MTTQ dự; những người đứng đầu các đoàn thểnhân dân được mời tham dự phiên họp bàn về những vấn đề có liên quan.

- Thủ trưởng cácsở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã được mời dự họp UBND khi cần thiết.Nếu không phải là thành viên UBND tham dự kỳ họp thì được phát biểu ý kiếnnhưng không được quyền biểu quyết.

- Phiên họp củaUBND do Chủ tịch UBND chủ trì, nếu Chủ tịch vắng thì ủy quyền cho một Phó chủtịch chủ trì. Nội dung phiên họp được ghi đầy đủ vào sổ Nghị quyết của HĐND tỉnh;Các nội dung kết luận được thể chế bằng văn bản chỉ đạo, điều hành của UBNDtỉnh.

Điều 13.Các thành viênUBND tỉnh phải thường xuyên giữ mối quan hệ với UBND các huyện, thị xã; Duy trìchế độ làm việc tập thể của UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã. Tăng cườngchỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý việc thực hiện chương trình công tác của UBNDtỉnh.

- Chánh văn phòngUBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành thống nhất, phục vụ có hiệu quả, thực hiệnchương trình làm việc của UBND tỉnh, đảm bảo các đề án trước khi trình Tỉnh ủy,Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh xem xét, thông qua.

Điều 14.Ban hành vănbản của UBND tỉnh:

Chậm nhất là 3ngày sau phiên họp của UBND, Chánh văn phòng phải chỉnh lý văn bản trình UBND tỉnhký ban hành. Các văn bản hướng dẫn của các ngành phải được chuẩn bị đồng thờivới dự thảo văn bản của UBND và phải ban hành chậm nhất là 5 ngày kể từ ngàyban hành văn bản của UBND tỉnh.

Điều 15.Các Quyết định,Chỉ thị và công văn nhân danh UBND để điều hành công việc của UBND đều phảitheo đúng quy định về thể thức văn bản và quy định về thẩm quyền ký các văn bảncủa UBND tỉnh.

Điêu 16:Các ngành khitổ chức họp, hội nghị có mời lãnh đạo các ngành khác. Chủ tịch UBND các huyện,thị xã phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 17.Ít nhất 6 tháng1 lần Chủ tịch UBND tỉnh họp với lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã để kiểm điểm việc thực hiện các chủ trương, chính sách của UBNDtỉnh đã ban hành và chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới.

Điều 18. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã phải tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chế độ thôngtin báo cáo theo quy định. Khi có vấn đề đột xuất tại địa phương phải kịp thờibáo cáo Chủ tịch UBDN tỉnh để giải quyết.

Điều 19.Văn phòng UBNDtỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, văn phòng Chính phủ, các thành viên UBND tỉnh,các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã mỗi tháng một lần Báo cáohoạt động của UBND tỉnh và các Quyết định quan trọng của UBND tỉnh. Định kỳ thôngbáo cho Tổng biên tập báo Hưng Yên, Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên và Phânxã Hưng Yên những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 20.Các thành viênUBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cấp,các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp về việc thực hiện các quyđịnh của UBND tỉnh, các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnhvực mình phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo cơ quan thuộc quyền xét và giải quyết cáckiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 21. Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáocủa công dân chỉ đạo Thanh tra tỉnh trực tiếp thanh tra có trọng tâm, trọng điểmvà hướng dẫn các ngành, các cấp tiền hành công tác thanh tra theo kế hoạch,thanh tra đột xuất và thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu tố của công dân.Chánh thanh tra chịu trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết hoặc báo cáoChủ tịch giải quyết những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch theoluật định.

Chương bốn

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh văn phòngUBND tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi thực hiện và định kỳ báo cáo vớiUBND tỉnh và Chủ tịch về đánh giá việc thực hiện quy chế này. Hàng năm có tổnghợp đánh giá việc thực hiện quy chế; Đề xuất sửa đổi, bổ sung các vấn đề mớiphát sinh để UBND tỉnh xem xét, quyết định sát với thực tế, hiệu quả cao.