UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 củaChính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpvà cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tạiTờ trình số 474/TTr- NNPTNT ngày 21 tháng 5 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh QuảngNam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký; thay thế cho Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của UBND tỉnhQuảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục trưởng Chicục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Ánh

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 / 2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnhQuảng Nam)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Kiểm lâm Quảng Nam là lực lượngchuyên trách của Nhà nước, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước vềbảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng trênđịa bàn tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh QuảngNam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhànước để giao dịch.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưucho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng vàbảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, baogồm:

a) Xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạchdài hạn, ngắn hạn, hàng năm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; phương án, dự ánphòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng,khai thác và sử dụng lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng;

c) Trong trường hợp cần thiết,cấp bách được quyền huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phươngtiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứngcứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm trathực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình,quy phạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệpvụ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh;

đ) Đề xuất với cấp có thẩm quyềnquyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện pháp luật, chínhsách, chế độ bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiệncác biện pháp chống chặt phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khácxâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

b) Tổ chức dự báo nguy cơ cháyrừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê,kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừng;

c) Quản lý và chỉ đạo nghiệpvụ hoặc trực tiếp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địaphương quản lý;

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt độngbảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, kể cả lực lượng bảovệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

3. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng

a) Kiểm tra, giám sát và hướngdẫn các cấp, các ngành trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước vềrừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong lực lượng Kiểm lâm địaphương và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sử dụnglâm sản theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý, chỉ đạo, kiểm travà tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều trahình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâmsản theo quy định của pháp luật;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvề bảo vệ rừng và phát triển rừng

5. Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểmlâm

a) Quản lý, chỉ đạo hoạt độngcác đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừngở địa phương;

c) Cấp phát, quản lý trang phục,phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụhỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của Kiểm lâm thuộc tỉnh; ấn chỉ xử lý viphạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tronghoạt động của Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

7. Hàng năm giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch về kinh phí, biênchế, các thiết bị chuyên dùng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và các chế độchính sách của Chi cục, trình UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý tổ chức cán bộ, biênchế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ

thuật, thực hiện chế độ tiềnlương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chứcKiểm lâm địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành chế độ báocáo thống kê theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm và của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊNCHẾ CHI CỤC KIỂM LÂM

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Lãnh đạo Chi cục

- Chi cục Kiểm lâm có Chi cụctrưởng và có không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng là ngườiđứng đầu Chi cục Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc SởNông nghiệp và PTNT về toàn bộ các hoạt động của Chi cục và việc thực hiện cácnhiệm vụ được giao.

- Các Phó Chi cục trưởng là ngườigiúp việc cho Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác doChi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểmlâm và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được giao.

1.2. Các Phòng chuyên môn, nghiệpvụ trực thuộc Chi cục

1.2.1. Phòng Quản lý, bảo vệrừng.

1.2.2. Phòng Thanh tra, phápchế.

1.2.3. Phòng Bảo tồn thiênnhiên.

1.2.4. Phòng Tổ chức- Xây dựnglực lượng.

1.2.5. Phòng Hành chính - Tổnghợp.

1.3. Các đơn vị trực thuộc Chicục

- Đội Kiểm lâm cơ động và phòngcháy, chữa cháy rừng số 1.

- Đội Kiểm lâm cơ động và phòngcháy, chữa cháy rừng số 2.

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thịxã, thành phố: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành,Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Nam Giang,Phước Sơn, Đông Giang và Tây Giang.

- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụngSông Thanh.

- Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộPhú Ninh.

Mỗi Đội Kiểm lâm cơ động và phòngcháy, chữa cháy rừng có Đội trưởng, các Phó Đội trưởng và các công chức Kiểmlâm. Mỗi Hạt Kiểm lâm có Hạt trưởng các Phó Hạt trưởng, các bộ phận chuyên môngiúp việc và các công chức Kiểm lâm.

1.4. Các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Chi cục Kiểm lâm

- Ban quản lý Khu Bảo tồn thiênnhiên Sông Thanh: có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các bộ phận và cán bộ chuyênmôn giúp việc.

- Ban quản lý rừng phòng hộ PhúNinh: có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các bộ phận và cán bộ chuyên môn giúp việc.

2. Biên chế

2.1. Cán bộ, công chức làm việcở các Phòng, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Hạt Kiểmlâm huyện, thị xã, thành phố; Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Phú Ninh, Hạt Kiểm lâmrừng đặc dụng Sông Thanh thuộc biên chế hành chính. Cán bộ, viên chức làm việcở Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và Ban quản lý rừng phòng hộPhú Ninh thuộc biên chế sự nghiệp.

2.2. Chi cục trưởng Chi cục Kiểmlâm có trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Kiểm lâm phùhợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức bảo đảm thực hiện nhiệmvụ được giao.

2.3. Chỉ tiêu biên chế hành chínhvà biên chế sự nghiệp của Chi cục Kiểm lâm do UBND tỉnh quyết định.

IV. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNHVỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ

1. Thẩm quyền quyết địnhthành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Chicục Kiểm lâm

- Đối với các Phòng chuyên môn,nghiệp vụ trực thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quyết định sau khi có ý kiếnthống nhất của Giám đốc Sở.

- Đối với các đơn vị trực thuộcChi cục do Chi cục trưởng đề nghị Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định.

- Đối với các Trạm Kiểm lâm,Trạm Kiểm lâm địa bàn do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định và báo cáo Giámđốc Sở.

2. Thẩm quyền quyết định điềuđộng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ

- Đối với chức danh Chi cục trưởngvà Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghịChủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởngBộ Nông nghiệp & PTNT quy định và theo các quy định của Đảng, Nhà nước vềcông tác cán bộ.

- Đối với cấp Trưởng các phòngchuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quyếtđịnh sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở.

- Đối với cấp phó các phòng chuyênmôn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục; Trạm trưởng, Trạm phó các Trạmkiểm lâm, Trạm kiểm lâm địa bàn do Chi cục trưởng quyết định và báo cáo Giámđốc Sở.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm căn cứ Quy định này và các vănbản pháp luật khác có liên quan để:

- Quy định chức năng, nhiệm vụcác phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Chi cục, báo cáo Giám đốc Sở trình UBNDtỉnh quyết định.

- Quyết định ban hành quy chếTổ chức và Hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục.

- Quyết định ban hành Quy chếlàm việc của Chi cục.

2. Chi cục Kiểm lâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hìnhquản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho Sở Nông nghiệp & PTNT,UBND tỉnh, Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp & PTNT theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cầnđiều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kịp thời báo cáoGiám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.