ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 9 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/VQUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ HẠNG C

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căncứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thườngvụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căncứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuhọc phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 754/TT-GCS ngày 06/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định mức thu học phí đào tạo lái xecơ giới đường bộ hạng C là: 4.550.000 đồng/khóa học/học viên.

Mứcthu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng khác áp dụng theo quy địnhtại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở: Tài chính, Giáo dục - Đào tạo, Giao thông - Vận tải; Hiệu trưởng Trường Trunghọc Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ TP;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa