ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ÐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA UBNDTỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp Lệnh phí, lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục phí và mức thu phí áp dụng trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hậu Giang và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungQuyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giangban hành Quy định quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

STT

Danh mục Phí

Đơn vị tính

Số tiền

I

SỬA ĐỔI PHÍ ĐO ĐẠC

Tổ chức

1

Đo đạc các dự án thu hồi đất, giao đất

Đồng/m2

Nhóm đất nông nghiệp

* Khu vực nông thôn

- Tỷ lệ 1/500 đến 1/1.000

Đồng/m2

240

II

BỔ SUNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH (đăng ký mới; chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng, chuyển đổi QSD đất, chuyển mục đích SDĐ: “Đối với một phần diện tích đất” )

Đơn vị tính

Hộ gia đình

Tổ chức

1

Đất ở, đất nông nghiệp khu vực đô thị

Đồng/m2

- Đất ở

nt

900

- Đất nông nghiệp

nt

300

- Đất chuyên dùng

nt

500

2

Đất ở, đất nông nghiệp khu vực nông thôn

- Đất ở

nt

600

- Đất nông nghiệp

nt

200

- Đất chuyên dùng

nt

400

3

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ (Mức tối thiểu, tối đa).

Hộ gia đình

Tổ chức

- Đối với hộ gia đình (nông thôn)

+ Tối thiểu

Đồng/hồ sơ

60.000

+ Tối đa

nt

5.000.000

- Đối với hộ gia đình (đô thị)

+ Tối thiểu

Đồng/hồ sơ

90.000

+ Tối đa

nt

5.000.000

III

BỔ SUNG MỚI PHÍ ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị tính

Số tiền

1

Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

20.000

2

Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

nt

50.000

3

Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

nt

100.000

4

Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

nt

200.000

5

Giá khởi điểm của tài sản trên 500 triệu đồng

nt

500.000

IV

BỔ SUNG MỚI PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg )

Đơn vị tính

Số tiền

1

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

1.1

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

100.000

1.2

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

nt

200.000

1.3

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500 triệu đồng

nt

500.000

2

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg

Đơn vị tính

Số tiền

2.1

Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống

Đồng/hồ sơ

1.000.000

2.2

Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha

nt

3.000.000

2.3

Diện tích đất từ trên 2ha đến 5ha

nt

4.000.000

2.4

Diện tích đất từ trên 5ha

nt

5.000.000

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế mức thu phí đo đạc tỷ lệ1/500 đến 1/1.000 của nhóm đất nông nghiệp khu vực nông thôn quy định tại điểm1.2, khoản 1, Mục II về Phí đo đạc, Phần II danh mục phí, lệ phí và mức thuphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quy định tại Quyết định số48/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hànhQuy định quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP.TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, Đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Phòng VB-TT, Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NCTH. TB.
07\UB\QD phi dieu chinh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng