ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/ 2007/QĐ- UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/2006/CT-TTG NGÀY13/10/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚPPHÁP LÝ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành các văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị địnhsố 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của ThủtướngChính phủ về việc triển khai thihành Luật Trợ giúp pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Website Chính phủ (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo;
- Các Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT - TH - NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/2006/CT-TTG NGÀY 13/10/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆCTRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 củaỦyban nhân dân tỉnh).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm tăng cường hiệu quả côngtác trợ giúp pháp lý trên địa bàn; thực hiện đúng các quy định của Luật Trợgiúp pháp lý và Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chínhphủ;

- Tăng cường sự phối hợp của cácngành, các cấp, các tổ chức để triển khai kịp thời, đảm bảo hoạt động trợ giúppháp lý, đáp ứng nhu cầu trợ giúp của những người được hưởng chính sách ưu đãicủa Nhà nước về trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Công tác tuyên truyền:

a, Hội đồng phối hợp công tác phổbiến giáo dục pháp luật các cấp có trách nhiệm phổ biến rộng rãi các nội dungcủa Luật Trợ giúp pháp lý đến cán bộ, nhân dân bằng các hình thức thiết thực,có hiệu quả.

b, Sở Tư pháp phối hợp với các sở,ngành liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộchủ chốt các cấp, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

c, Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hà Tĩnh tăngcường giới thiệu các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý các văn bản hướng dẫn thi hành, ưu tiên tổ chức các chươngtrình truyền thông về trợ giúp pháp lý và phối hợp, hỗ trợ các đợt trợ giúppháp lý lưu động tại cơ sở.

d, Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổchức thành viên tham gia triển khai Luật Trợ giúp pháp lý; động viên, giớithiệu người đủ tiêu chuẩn tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5năm 2007.

2. Rà soát các văn bản quy phạmpháp luật hiện hành, ban hành các văn bản mới về tổ chức và hoạt động trợ giúppháp lý:

a, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhândân các huyện, thị xã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND vàUBND tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi,bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp Luật trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2007.

b, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnhtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuyết định thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; Quy chế tổ chức vàhoạt động của Trung tâm, thay thế các Quyết định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2007.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máytrực tiếp làm công tác trợ giúp pháp lý:

a, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp:

- Kiện toàn, củng cố Trung tâm trợgiúp pháp lý, làm thủ tục trình UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, Trợ giúpviên pháp lý và cấp thẻ Trợ giúp viênpháp lý theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát nhu cầu và điều kiệnthực tế ở địa phương xây dựng Đề án thành lập các Chi nhánh của Trung tâm trợgiúp pháp lý Nhà nước trình Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý tại chỗ củangười dân ở các địa phương.

- Bố trí biên chế cho Trung tâmtrợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh của Trung tâm theo quy địnhhiện hành.

b, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Sở Nội vụ lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng cácChi nhánh trợ giúp pháp lý theo quy định tại Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày12/01/2007 của Chính phủ.

c, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tưpháp, UBND các huyện, thị xã bảo đảm cơsở vật chất, trang thiết bị làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nướctỉnh và các Chi nhánh.

d, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới UBND cấp huyện rà soát, củng cố và kiện toàn các Tổ cộng tác viên trợ giúppháp lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

Thời gian thực hiện: Từ QuýII/2007.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho Trung tâm trợ giúp pháp lýNhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có tráchnhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệmtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thựchiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

Quá trình tổ chức thực hiện Kếhoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xemxét, giải quyết./.