ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 19 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN CƯ TRÚ LÂU NĂM TRÊN ĐỊABÀN MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Quyết nghị về chính sách hỗ trợnhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn, cư trú lâu năm trên địa bàn miền núi giaiđoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chínhsách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn, cư trú lâu năm trên địa bànmiền núi áp dụng cho giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèochưa được hỗ trợ về nhà ở, cư trú lâu năm (từ 10 năm trở lên) trên địa bàn haihuyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và địa bàn khu vực II, III các huyện, thị xã đồngbằng; Ổn định đất ở và không có tranh chấp; Có nhu cầu xây nhà ở và cam kết xâynhà.

- Mức hỗ trợ từ ngân sách: 7triệu đồng/nhà.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ và thờigian thực hiện:

+ Nguồn kinh phí ngân sách tỉnhđầu tư cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi năm 2007 cân đốihỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cư trú lâu năm trên địa bàn khu vực II, III thuộc haihuyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Thời gian thực hiện năm 2007.

+ Nguồn kinh phí ngân sách cấphuyện, thị xã và các nguồn huy động khác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cư trú lâunăm chưa được hỗ trợ về nhà ở, trên địa bàn khu vực I thuộc hai huyện KhánhVĩnh, Khánh Sơn và khu vực II, III thuộc các huyện, thị xã đồng bằng. Thời gianthực hiện từ năm 2007 đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước; Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân