ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 06 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀBAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI, TỐCÁO ĐÔNG NGƯỜI,VI PHẠM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và cácLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủvề việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hànhchính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy địnhmột số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;
Căn cứ Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hànhchính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại,tố cáo trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý nhữngtrường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dânquận 12 về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hànhchính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại,tố cáo trên địa bàn quận 12;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân quận
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này Bản Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợpkhiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, ngànhquận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

QUY TRÌNH

PHỐIHỢP PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI, VI PHẠMTRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 của Ủy ban nhândân quận)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy trình này quy định chitiết các giai đoạn của quá trình các cơ quan chức năng chủ động phối hợp phòngngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tựcông cộng trên địa bàn quận.

Điều 2. Mục đích yêu cầu

1. Cơ sở để phối hợp tổ chứcthực hiện, cung cấp, thu thập và phân tích, đánh giá dự báo tình hình khiếunại, tố cáo của công dân trên các vụ việc nói chung. Riêng các vụ việc khiếunại, tố cáo đông người phức tạp có liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thườnggiải phóng mặt bằng và tái định cư, cần làm cho thông tin được chuyển tải nhấtquán, chính xác từ cơ sở đến quận, đến các cơ quan chức năng và các cơ quanthông tin đại chúng.

2. Phát huy dân chủ đi đôi vớităng cường kỷ cương, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng công dân khiếu nại, tố cáovượt cấp, không đúng nơi quy định, gây mất trật tự nơi công sở hoặc nhà riêngcủa các đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toànxã hội.

3. Chính quyền cùng phối hợp vớiỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ quận đến phường phải thốngnhất cách chỉ đạo giải quyết nhanh, có hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáođông người phức tạp để có kết luận, phân định rõ trách nhiệm của cá nhân, củacác phòng, ban, ngành và của công dân trong quá trình thực hiện và chấp hànhcác quy định của pháp luật; thống nhất đề xuất các biện pháp giúp lãnh đạo chỉđạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Góp phần có hiệu quả trongviệc phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Nội dung quy trình

Quy trình này quy định nguyêntắc, cách thức, các giai đoạn của quá trình phối hợp giữa Chính quyền, Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, kịp thời; thống nhất một số biện phápđể dự báo, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông ngườitại quận.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại đông người là khiếunại có từ 5 người trở lên có liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự ánđầu tư phát triển hoặc có từ 5 người từ một số vụ việc riêng lẻ khác nhau, liênkết lại để khiếu nại vào cùng một thời điểm, tại một địa điểm.

2. Vụ việc khiếu nại, tố cáođông người phức tạp là vụ việc thường xảy ra có liên quan đến công tác quyhoạch, bồi thường giải tỏa mặt bằng và tái định cư hoặc một số vấn đề dân sinhkhác mà trong đó có một số người dân không đồng ý với cách giải quyết của Chínhquyền hoặc của chủ đầu tư mà tập hợp thành đoàn đông người để khiếu nại, tố cáo.

3. Phối hợp giữa Chính quyền, Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể là sự phối hợp giữa Ủy ban nhândân quận, phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và một số các đơn vịtrực thuộc có liên quan đến quá trình tham gia giải quyết những vụ khiếu nại,tố cáo đông người, phức tạp.

4. Đợt công tác trọng điểm làđợt công tác cần phải tập trung nhân lực để dự báo hoặc giải quyết những vụkhiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh trong thời gian diễn ra các sựkiện chính trị lớn của đất nước, các hội nghị quốc gia và quốc tế quan trọng.

Điều 5. Những nguyên tắc

1. Tập trung giải quyết nhanhcác nội dung khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợppháp của công dân; xử lý cán bộ, công chức sai phạm; hạn chế đến mức thấp nhấtviệc phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp từ cơ sở; tậptrung, kiên quyết giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đôngngười phức tạp đã phát sinh, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan lãnhđạo Đảng và Nhà nước.

2. Thực hiện đồng bộ các biệnpháp giáo dục, thuyết phục với biện pháp hành chính, kể cả biện pháp hình sựkhi cần thiết; trong đó áp dụng biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính; kiênquyết xử lý những trường hợp người khiếu nại, tố cáo cố ý vi phạm pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện,khi có tình huống đặc biệt phức tạp và có ý kiến chỉ đạo, lệnh của Chủ tịch Ủyban nhân dân quận khác với Quy trình này thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo,lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Chương 2:

QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA PHÁT SINH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI

Điều 6. Công bố quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố quy hoạch xây dựng

1. Công bố quy hoạch theo: Quyđịnh của pháp luật tại Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Quy định tại Điều 32 Luật Xây dựngngày 26 tháng 11 năm 2003 về công bố quy hoạch xây dựng.

2. Nội dung công bố quy hoạch dongười có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định.

Điều 7. Về tổ chức phốihợp tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án về chínhsách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chấp hành và thực hiện giải phóng mặt bằngtheo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

1. Hội đồng Phổ biến giáo dụcpháp luật quận phối hợp với các cơ quan chức năng biên tập tài liệu tuyên truyền,tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đếndự án về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chấp hành và thực hiện giảiphóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền.

Tài liệu tuyên truyền có kèm vănbản báo cáo tổng hợp những vấn đề cơ bản liên quan đến việc thu hồi đất vềchính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng(theo mẫu M1- BCTH) để phục vụ cho công tác vận động và cập nhật đến khi đề ánhoàn thành việc giải phóng mặt bằng, không còn khiếu nại, thắc mắc của các tổchức, cá nhân có liên quan.

Tài liệu tuyên truyền có nộidung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phải kèm theo tài liệu như sau: Quyết địnhthu hồi đất và giao đất cho chủ đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kèmbản đồ hiện trạng vị trí đất bị thu hồi; quyết định thành lập Hội đồng Bồithường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; quyết định phê duyệt kèm theo phươngán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩmđịnh (bao gồm: danh sách của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án; việcáp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án; việc áp giá đất, giá tài sảnđể tính bồi thường; phương án bố trí tái định cư).

2. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợvà tái định cư quận và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các côngviệc có liên quan đến việc thu hồi đất, việc công khai các vấn đề có liên quanđến việc thu hồi đất và tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân có liên quancùng thực hiện.

Chương 3:

QUY TRÌNH PHỐI HỢP XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁOĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP

Điều 8. Thông tin về cácvụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp

- Khi phát sinh các vụ việckhiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụtập hoặc chuẩn bị tụ tập thì báo cáo nhanh với Thường trực UBND quận hoặc đồngchí phụ trách trực tiếp.

- Thủ trưởng cơ quan nơi có dựán đang bị khiếu nại, chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ đã cập nhật cho cơquan được Thường trực UBND quận phân công đơn vị xử lý các vụ việc khiếu nại,tố cáo đông người.

Điều 9. Tiếp nhận, xử lýthông tin và điều phối lực lượng

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thôngtin Thủ trưởng cơ quan quận, phường nơi phát sinh khiếu nại đông người phải cóngay tại địa điểm có đông người tụ tập để điều động lực lượng phối hợp (gồm đạidiện lãnh đạo cơ quan Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận,phường thành Tổ Công tác có Tổ trưởng, Tổ phó), mang theo các tài liệu, hồ sơcó liên quan đến dự án đang bị khiếu nại, tố cáo và báo cáo tổng hợp ngắn gọn,đầy đủ phục vụ cho việc vận động thuyết phục, xử lý các vụ việc khiếu nại, tốcáo đông người.

Điều 10. Xử lý tình huốngtại hiện trường

1. Phân công triển khai lựclượng:

a) Lực lượng bảo vệ an ninh trậttự (căn cứ vào nghiệp vụ và phân công của ngành) nhanh chóng ổn định và bảo vệtrật tự trên đường phố hoặc tại địa điểm đông người tụ tập; khi cần thiết thìphân công chốt chặn, cô lập các tuyến đường vào địa điểm đang có đông người tụtập.

b) Lãnh đạo Tổ Công tác phối hợpxử lý khiếu nại, tố cáo và người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, phường nơi phátsinh khiếu nại đông người cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể như: Dânvận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận, phường nhanh chóng hội ýcách thức xử lý và cử ra 02 thành viên Tổ Công tác để thống nhất chỉ đạo vàthống nhất cách tiếp xúc, thuyết phục người dân đến đúng địa điểm tiếp công dânđể được tiếp xúc.

c) Thành viên Tổ Công tác phốihợp xử lý khiếu nại, tố cáo điều động phương tiện để đưa người về địa phươngnơi phát sinh vụ việc, tố cáo đông người (từ thành phố, quận về địa phương).

2. Tiếp xúc đại diện người khiếunại, tố cáo:

a) Trường hợp số người khiếunại, tố cáo quá đông thì Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của quậntiếp từ 03 đến 05 người, đại diện người khiếu nại, tố cáo (do đoàn người khiếunại, tố cáo tín nhiệm cử) để trực tiếp trình bày với Tổ Công tác. Nếu số ngườikhiếu nại, tố cáo ít hoặc họ liên kết đông người, mỗi người có nội dung khiếunại, tố cáo khác nhau thì Tổ Công tác phân công cán bộ tiếp từng người để nghehọ trình bày và hướng dẫn họ thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quyđịnh của pháp luật.

b) Lãnh đạo cơ quan tiếp côngdân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường nơi phát sinh khiếu nại, tố cáocùng chủ trì tiếp xúc: nêu rõ mục đích, yêu cầu, chương trình, nội quy tiếp xúcvà kết luận rõ những việc cần làm sau khi nghe đại diện người khiếu nại, tố cáotrình bày, đồng thời vận động, thuyết phục đoàn người khiếu nại, tố cáo ra vềtrong trật tự và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của LuậtKhiếu nại, tố cáo.

c) Khi tiếp đoàn đông ngườikhiếu nại, tố cáo nên ghi âm, ghi hình, cơ quan Công an phụ trách địa bàn nơitiếp đoàn đông người khiếu nại, tố cáo phải lập biên bản ghi nhận vụ việc viphạm, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi kích động, gây rối làm ảnh hưởng đếnhoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

Điều 11. Giải quyết nhữngvụ khiếu nại đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhànước

1. Khi phát sinh những vụ việckhiếu nại, tố cáo đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơquan Nhà nước tại quận, phường thì Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tậpphải thông báo cho Thủ trưởng cơ quan Công an phụ trách địa bàn kịp thời cóbiện pháp xử lý nhanh để ổn định tình hình.

2. Trường hợp vụ việc khiếu nại,tố cáo đông người quá phức tạp không tự xử lý được thì Thủ trưởng cơ quan cóđông người tụ tập khiếu nại, tố cáo báo cáo nhanh cho Thường trực Tổ Công tácphối hợp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp nơi cơ quanmình trú đóng để phối hợp xử lý theo quy định tại Điều 10 của Quy trình này.

Điều 12. Phương pháp xửlý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người sau khi tiếp xúc

1. Đối với những vụ việc đã có ýkiến chỉ đạo của cấp trên hoặc kết luận giải quyết của ngành chức năng củathành phố, có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Ủy bannhân dân thành phố thì Ủy ban nhân dân quận khẩn trương tổ chức thực hiện.

2. Tổ Công tác phối hợp xử lýkhiếu nại, tố cáo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chuyển giaovụ việc cho Thủ trưởng ban, ngành, phòng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngrà soát lại vụ việc bị khiếu nại, có kế hoạch tập trung giải quyết và xác địnhrõ thời gian dứt điểm từng vụ việc, trên tinh thần chăm lo và bảo vệ quyền vàlợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giải quyết một cách công khai, dânchủ và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết tiến độ giải quyết đơn thư và hồ sơkhiếu nại, tố cáo.

3. Nếu nội dung khiếu nại, tốcáo có cơ sở thì Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo tham mưu, đề xuấtỦy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tự khắc phục, sửachữa những sai sót trong thời hạn do Tổ trưởng Tổ Công tác ấn định hoặc báocáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thay đổi, hủy bỏ cácbiện pháp, các quyết định giải quyết trước đó; kết luận về trách nhiệm và hìnhthức xử lý đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước có sai phạm; quyết địnhviệc công bố những trường hợp điển hình trên các phương tiện thông tin đạichúng để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

4. Việc giải quyết của các cấp,các ngành có thẩm quyền đúng chính sách, pháp luật thì Tổ Công tác đối thoạitrực tiếp, giải thích, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo để họ chấp hành,chấm dứt khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo vẫn khôngchấp nhận thì Tổ trưởng Tổ Công tác có văn bản đề nghị cơ quan có chức nănggiám sát hoặc tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lợi ích của người khiếunại, tố cáo có ý kiến chính thức bằng văn bản để Tổ Công tác công bố cho ngườikhiếu nại, tố cáo biết.

Trường hợp người khiếu nại, tốcáo vẫn tỏ ra thiếu thiện chí, lạm dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc,vu khống cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng, cư trútrái pháp luật thì Tổ trưởng Tổ Công tác yêu cầu cơ quan Công an áp dụng cácbiện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quyđịnh của pháp luật, đồng thời công bố rõ nội dung vụ việc trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

5. Đối với những vụ việc chưađược xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định thì TổCông tác giải thích và có văn bản hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quancó trách nhiệm để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan có trách nhiệm giải quyếtphải thụ lý, ra quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáokết quả đến Tổ Công tác và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Chương 4:

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 13. Địa điểm làmviệc của Thường trực Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo

Địa điểm làm việc của Thườngtrực Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận đặttại văn phòng Tổ Tiếp công dân quận 12.

Điều 14. Chế độ báo cáovà hình thức gửi báo cáo

Báo cáo: Báo cáo nhanh, báo cáotuần, báo cáo tháng và báo cáo sơ kết trong từng đợt công tác trọng điểm.

Hình thức báo cáo:

- Báo cáo nhanh: Gửi trong ngày,sau khi có sự kiện xảy ra (bằng văn bản hoặc đích thực).

- Báo cáo tuần gửi vào ngày thứhai, đầu tuần sau trong đợt công tác trọng điểm hoặc có sự kiện xảy ra.

- Báo cáo sơ kết gửi sau 6 ngàykhi kết thúc từng đợt công tác, sau khi có những sự kiện xảy ra.

Điều 15. Nơi tiếp nhậnbáo cáo

Báo cáo của phòng, ban có liênquan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp được gửi đến Tổ Côngtác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 16. Chế độ giao banvà nội dung giao ban

1. Tổ Công tác phối hợp xử lýkhiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận họp giao ban hàng tuần vào chiều thứsáu tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận (căn cứ vào lịch tuần của Ủy ban nhân dânquận, trừ trường hợp đột xuất thì có thư mời riêng).

2. Nội dung giao ban: Kiểm điểmcông tác tuần, bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, đề ra kế hoạch, phân côngcông tác tuần tới và lập báo cáo diễn biến tình hình, đề xuất giải quyết nhữngvướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối vớitừng vụ việc để Thường trực Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo giải quyết.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Thành lập TổCông tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Quyết định thành lập Tổ Côngtác

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kýquyết định thành lập Tổ Công tác.

2. Thành viên Tổ Công tác của Ủyban nhân dân quận

a) Lãnh đạo Ủy ban nhân dânquận, Tổ trưởng;

b) Tổ trưởng Tổ Tiếp công dânquận, Tổ phó Thường trực;

c) Lãnh đạo Thanh tra quận, Tổphó;

d) Lãnh đạo Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Tổ phó;

đ) Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy,thành viên;

e) Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binhquận, thành viên;

g) Lãnh đạo Phòng Tư pháp, thànhviên;

h) Lãnh đạo Công an quận, thànhviên;

i) Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kếhoạch, thành viên;

k) Lãnh đạo Phòng Tài nguyên vàMôi trường, thành viên;

l) Lãnh đạo Phòng Quản lý đôthị, thành viên;

m) Lãnh đạo Ban Bồi thường giảiphóng mặt bằng, thành viên;

n) Lãnh đạo Đội Quản lý trật tựđô thị, thành viên;

o) Lãnh đạo Ủy ban nhân dânphường nơi có phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người sẽ là thành viên đươngnhiên của Tổ Công tác;

p) Các thành viên của Tổ Côngtác chịu trách nhiệm trưng dụng cán bộ, công chức có tâm huyết, có năng lực,trình độ, am hiểu pháp luật, tác phong nhanh nhẹn để phục vụ cho Tổ Công tác,đáp ứng yêu cầu đối với từng đợt công tác trọng điểm.

Điều 18.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung chỉđạo rà soát lại cơ sở pháp lý, củng cố hồ sơ của các dự án và các vụ việc khiếunại gay gắt kéo dài; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quanchức năng để thống nhất giải thích cho người khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếpxúc công dân nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người để nắm bắt tâm tư,nguyện vọng của người dân; vận động, giải thích để giải quyết dứt điểm các vụviệc, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, tụ tập đông người tại trụsở các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Điều 19.

Chánh Thanh tra quận chủ trì,phối hợp các cơ quan hữu quan tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệmvụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã được quy định tại Điều 18 của Quy trìnhnày. Trong trường hợp cần thiết thì phối hợp với các thành viên của Tổ Công tácphối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận triệu tập Thủ trưởngcơ quan đơn vị họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụviệc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Điều 20.

Thành viên của Tổ Công tác phốihợp xử lý khiếu nại, tố cáo thuộc Ban Dân vận Quận ủy; Hội Cựu Chiến binh quậnvà phường tiến hành xem xét, góp ý đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơsở của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và Chủ đầu tư vềviệc tổ chức phổ biến, giải thích, hướng dẫn thực hiện cụ thể phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư (sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phêduyệt) đến các đối tượng bị thu hồi đất trong khu vực quy hoạch xây dựng côngtrình; đồng thời tham mưu cho Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo tìnhhình và đề xuất biện pháp giải quyết đối với việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnđã thực hiện những biện pháp để giúp đỡ, tạo điều kiện để các hộ bị ảnh hưởngcủa dự án sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống nơi mới.

Điều 21.

Thành viên của Tổ Công tác phốihợp xử lý khiếu nại, tố cáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lýtrật tự đô thị, Tổ Tiếp công dân quận theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quanmình, tham mưu về tình trạng pháp lý của các chủ thể sử dụng đất, về giá trịpháp lý của các quyết định thu hồi đất đang được áp dụng tại các dự án có khiếunại, tố cáo; tham mưu về bố trí sử dụng nhà ở hoặc các căn hộ tại các khu táiđịnh cư, có liên quan đến các dự án đang phát sinh khiếu nại, tố cáo, tổng hợpbáo cáo nhanh, báo cáo tuần, báo cáo tháng và báo cáo sơ kết, tổng kết các đợtcông tác và nội dung chương trình họp của Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại,tố cáo.

Điều 22.

Trong quá trình thực hiện Quytrình này, nếu có vướng mắc, phát sinh, Tổ Công tác phối hợp xử lý khiếu nại,tố cáo của Ủy ban nhân dân quận phối hợp cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường,Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban có liên quan và các Chủ đầu tư kịp thời báocáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợpvới tình hình thực tế./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức