UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚICÁN BỘ, CÔNG CHỨC TĂNG CƯỜNG VỀ CÁC HUYỆN, XÃ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂUSỐ, VÙNG GIÁO, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CÒN NHIỀU YẾU KÉM VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANGTĂNG CƯỜNG VỀ CÁC XÃ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về cáchuyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Nghị quyết số 253/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008của HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 14 về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chứctăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùnggiáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cườngvề các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 12/TTr-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chế độ đối với cán bộ, côngchức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số,vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăngcường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với các nội dung sau:

1. Đối tượng, thời gian, nguồn cán bộ tăng cường:

Tăng cường có thời hạn (từ 3 đến 5 năm) đối với cánbộ, công chức ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện về các huyện, xã trọng điểm vùng cóđồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kémvà lực lượng vũ trang về các biên giới để giúp cơ sở thực hiện nhiệm vụ xâydựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng ở địa phương.

2. Chế độ đối với cán bộ, công chức và lực lượngvũ trang tăng cường.

a) Đối với cán bộ, công chức tăng cường:

- Được giữ nguyên lương, phụ cấp trách nhiệm, cácquyền khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan, đơn vị cử đi. Trường hợp địa bàn đếncông tác có phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cao hơn thì được hưởng mức phụcấp tại địa bàn về công tác, hết thời hạn tăng cường trong vòng 03 tháng cơ quan,đơn vị cũ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp.

- Trong thời gian tăng cường nếu hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ thì được ưu tiên xét dự thi nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn(tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định) và xem xét, bổ nhiệm vào chứcdanh thích hợp.

- Được hưởng chế độ đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nhữngkiến thức cần thiết về phương pháp làm việc, phương pháp tuyên truyền, vận độngquần chúng, được đào tạo tiếng dân tộc thiểu số nơi đến tăng cường.

- Hỗ trợ ban đầu khi đi tăng cường một triệu đồng/người.

- Trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương và phụ cấp(nếu có) hiện hưởng.

b) Đối với cán bộ thuộc các lực lượng vũ trang (quânđội, biên phòng, công an) đi tăng cường tại các xã biên thì được tỉnh hỗ trợnhư sau:

- Cán bộ là sĩ quan (chỉ huy, chuyên nghiệp) đượchỗ trợ hàng tháng bằng 10% mức lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.

- Cán bộ là hạ sỹ quan được hỗ trợ bằng 200.000 đồng/người /tháng.

Các khoản trợ cấp trên được nhận cùng kỳ lương hàngtháng tại cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi tăng cường và không phải tínhđể đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Nguồn kinh phí chi trả.

a) Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh và lực lượngvũ trang do ngân sách tỉnh đảm bảo và cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chứctrước khi tăng cường chi trả.

b) Đối với cán bộ, công chức cấp huyện đi tăng cườngthì do ngân sách huyện đảm bảo và cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chứctrước khi đi tăng cường chi trả.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cân đối vào dự toánngân sách hàng năm, cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chứctăng cường, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phítheo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 38/2003/QĐ-UBND ngày 08/4/2003 của UBNDtỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tăng cường tại các xã miền núi, vùngsâu, vùng xa và xã biên giới.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHThái Văn Hằng