ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG, BẢO VỆ MỸ QUAN VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2008/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-YBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tainạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngxây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xâydựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định vềquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số nội dung củaNghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khaithác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trính hạ tầng kỹthuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quanvà trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày ký;đồng thời thay thế các Quyết định số 3406/QĐCT-UB ngày 11 tháng 11 năm 2004 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quản lý về trật tự,cảnh quan và vệ sinh môi trường tại các đường phố, ngõ hẻm trên địa bàn thànhphố; Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần phíatrong vỉa hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các đơn vị và cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP CP (HN - TP. HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KT văn bản QPPL);
- Bộ Xây dựng;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- TT. Quận ủy, TT. HĐND quận;
- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
- Đài PT và TH Cần Thơ;
- Báo Cần Thơ;
- Văn phòng UBND Thành phố (3B);
- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG, BẢO VỆ MỸ QUAN VÀTRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 / 2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượngáp dụng

1. Quy định này quy định việc quản lý, sử dụngvỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị tại các tuyến đường đô thịtrên địa bàn thành phố Cần Thơ; khi sử dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đíchkhác phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đúng cácquy định về quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị theo pháp luật hiện hành.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoàikhi tham gia các họat động có liên quan đến họat động quản lý và sử dụng vỉahè, lòng đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải tuân theo Luật Giao thôngđường bộ và các nội dung của Quy định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hèđường) là bộ phận của đ­ường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơibố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

2. Lòng đường là bộ phận của đ­ường đôthị, đư­ợc giới hạn bởi phía trong hai bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạtầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.

3. Sử dụng tạm thời một phần công năng lòngđường và vỉa hè trong Quy định này là các hoạt động liên quan đến sử dụngtạm thời một phần bên trên bề mặt lòng đường và vỉa hè trong phạm vi cho phép.

4. Hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửachữa công trình là các hoạt động rào chắn xung quanh khu vực thi công nhằmđảm bảo an toàn lao động; các hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu và vậtliệu phế thải để phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa công trình.

5. Hoạt động trông giữ xe công cộng có thuphí là các hoạt động liên quan đến việc tổ chức giữ xe tại các vị trí, địađiểm được cấp có thẩm quyền quy định và cấp phép.

6. Hoạt động xã hội là các hoạt động vănhóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ nhằm phục vụ cộng đồng, chàomừng lễ hội sự kiện lớn.

7. Các công trình ngầm là các công trìnhngành điện, viễn thông, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, cấp gas, hầm kỹ thuậttuynel được đặt dưới lòng đường và vỉa hè.

8. Công trình bên trên vỉa hè là các côngtrình nổi bao gồm: trụ điện, cột đèn chiếu sáng, tủ cáp điện thoại, trạm biếnáp, trụ cứu hỏa, ki-ôt, buồng điện thoại công cộng, cây xanh, biển báo giaothông, nhà chờ xe buýt, biển báo thông tin, biển quảng cáo, thùng đựng rác.

9. Cơ quan quản lý hạ tầng giao thông kỹthuật là các Khu Quản lý giao thông đô thị; Ủy ban nhân dân các quận,huyện; Ban Quản lý các khu đô thị; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp;các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý hạ tầng giao thông kỹ thuật trênđịa bàn thành phố Cần Thơ.

Quy định này quy định cụ thể nội dung việc quảnlý và sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị tại cáctuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ; khi sử dụng vỉa hè, lòngđường vào mục đích khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vàthực hiện đúng các Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nướcngoài khi tham gia các hoạt động quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường trênđịa bàn thành phố Cần Thơ phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và các nộidung được quy định tại Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc chung quảnlý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị

1. Việc sử dụng tạm thời một phần công năng lòngđường và vỉa hè vào các mục đích ngoài giao thông phải được cơ quan có thẩmquyền xem xét và cấp phép đồng thời có giải pháp để bảo đảm không ảnh hưởng đếntrật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

2. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạmthời lòng đường và vỉa hè ngoài mục đích giao thông đều phải xin cấp phép sửdụng trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định này và thực hiệnnghiêm chỉnh các quy định trong giấy phép. Đồng thời, phải bố trí lối đi thuậntiện, an toàn cho người đi bộ và phương tiện giao thông.

3. Việc cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vàvỉa hè chỉ có giá trị trong khoảng thời gian quy định.

4. Trong trường hợp cần sửa chữa, tăng cườngcông trình đường bộ ngoài kế hoạch bảo trì đường bộ đã có hoặc sửa chữa, khôiphục công trình đường bộ bị hư hại do việc tổ chức các hoạt động xã hội, chiphí cho các công việc này được tính trong kinh phí tổ chức các hoạt động xã hộitheo quy định của pháp luật.

5. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý vàsử dụng vỉa hè, lòng đường, mỹ quan và trật tự đô thị bị xử phạt theo Nghị địnhsố 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 23/2009/NĐ-CPngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronghoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanhvật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhàvà công sở. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tùy theo tính chất, phạm vi, cóthể bị áp dụng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

6. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông vậntải, Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trongquản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, mỹ quan và trật tự đô thị trên phạm vitoàn thành phố.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệmhướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, mỹquan và trật tự đô thị trên địa bàn được phân cấp quản lý; Việc xây dựng, sửdụng, duy tu đường phố thuộc địa bàn được phân cấp quản lý theo hướng dẫn củaSở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các hành vi bị cấm đốivới hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan vàtrật tự đô thị

1. Thiết kế, xây dựng đường đô thị không tuânthủ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tự ý xây dựng, đào bới vỉa hè, lòng đường.

3. Tự ý mở đường nhánh hoặc đấu nối trái phépvào vỉa hè, lòng đường.

4. Sử dụng vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinhdoanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hóa, vật liệu.

5. Đổ rác, phế thải và các hành vi gây mất vệ sinhmôi trường đô thị.

6. Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấpvào nhà và công trình bên đường gây ảnh hưởng đến hoạt động phương tiện giaothông và người đi bộ; gây mất mỹ quan đô thị.

7. Lắp đặt, xây dựng các công trình, biển quảngcáo, trang trí, đường dây trái phép, ảnh hưởng đến kết cấu vỉa hè, lòng đường,ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị và gây mất mỹ quan đô thị.

8. Xây dựng các công trình trái phép vi phạm chỉgiới đường đỏ, hành lang an toàn của đường đô thị.

9. Trông, giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô và cácphương tiện cơ giới khác trên vỉa hè, lòng đường không có giấy phép; để xe đạp,xe máy, ô tô không đúng nơi quy định.

Điều 5. Quản lý việc sử dụngtạm thời lề đường, lòng đường để xe đạp, xe máy, ô tô.

1. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân quận,huyện, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải kiểm tra trìnhỦy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các tuyến đường được phép để xeđạp, xe máy, ô tô.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, phối hợpvới Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các ngành có liênquan khảo sát, thống nhất vị trí các điểm để xe tạm thời trên vỉa hè, lòngđường, chịu trách nhiệm lập, thẩm định danh mục công trình, tuyến phố được phéptạm thời, tổ chức lấy ý kiến các ngành có liên quan trước khi trình Ủy ban nhândân thành phố ra Quyết định ban hành.

3. Các điểm để xe đạp, xe máy, tạm thời trên vỉahè, phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp phép. Việc cấp phép thực hiệntheo quy định tại Điều 13 của Quy định này.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệmquy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe trên địa bàn, tổ chức cấp phép các điểm đỗ xetạm trên lòng đường phải tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ và nội dung củaQuy định này.

Điều 6. Quản lý việc sử dụngtạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn bán

Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì, phối hợpvới Sở Xây dựng, Sở Công Thương xây dựng danh mục các tuyến đường được phép sửdụng vỉa hè vào kinh doanh, buôn bán hàng hóa trình Ủy ban nhân dân thành phốQuyết định; các tuyến đường được phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buônbán phải đảm bảo các yêu cầu về lối đi cho người đi bộ, bảo đảm an toàn, thuậntiện giao thông; bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởngđến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến đường phố.

Điều 7. Quản lý việc sử dụngtạm thời vỉa hè, lòng đường phục vụ việc cưới, việc tang

1. Khi các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng vỉahè, lòng đường phục vụ việc cưới, việc tang thì phải xin phép chính quyền địaphương nơi cư trú (không phải xin giấy phép). Việc sử dụng tạm thời vỉa hè,lòng đường không quá 48 giờ và phải dành lối đi rộng tối thiểu 1,5 mét chongười đi bộ.

2. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có tráchnhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát các hộ gia đình, cá nhân việc sử dụng tạmthời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang để không ảnh hưởng lối đi chongười đi bộ và mỹ quan đô thị.

Điều 8. Quản lý đào, lấp vỉahè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào, lấp vỉa hè,lòng đường để xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật, phải được Ủy ban nhândân quận, huyện cấp phép thuộc địa bàn được phân cấp quản lý và thực hiện theocác quy định hiện hành để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinhmôi trường, mỹ quan đô thị và các nội dung ghi trong giấy phép, hạn chế ảnhhưởng đến việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện khi cấp giấy phépđào, lấp vỉa hè, lòng đường, tổ chức, cá nhân được cấp phép đào, lấp vỉa hè, lòngđường khi triển khai thực hiện phải thông báo cho cơ quan cấp phép và chính quyềnđịa phương nơi xây dựng để cùng giám sát thực hiện; kiểm tra việc tiếp nhận hồsơ hoàn công và chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn công theo giấyphép được cấp, kiểm tra việc hoàn trả mặt bằng theo đúng hiện trạng ban đầu;chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp khi được thông báo để cùng giámsát thực hiện.

Điều 9. Quản lý việc xây dựng,lắp đặt các công trình nổi trên vỉa hè, lòng đường

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, lắp đặtcác hạng mục công trình nổi như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụcvụ công cộng, phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp phép đối với đường đôthị trên địa bàn được phân cấp quản lý.

2. Tổ chức, cá nhân khi xây dựng, lắp đặt cáccông trình nổi trên vỉa hè, lòng đường phải thực hiện đúng nội dung ghi tronggiấy phép và các quy định về đảm bảo an toàn trật tự giao thông đô thị, vệ sinhmôi trường, mỹ quan đô thị.

3. Tổ chức, cá nhân khi lắp đặt mới, thay thếđường dây điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng ở những tuyến phố, khu vựcmà thành phố thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phải bố trí đi ngầmdưới vỉa hè, lòng đường.

Điều 10. Quản lý việc lắp đặtkiốt, mái che trên vỉa hè

1. Việc lắp đặt tạm thời kiốt trên vỉa hè đểphục vụ cho các hoạt động du lịch, bưu chính, viễn thông phải theo đúng thiếtkế mẫu, đảm bảo mỹ quan và được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp phép trên cơ sởthống nhất của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

2. Tổ chức, cá nhân lắp đặt mái che mưa, chenắng phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng và được xem xét đồngthời khi cấp phép xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện Quyết định việclắp đặt tạm thời các cửa hàng, ki-ốt phục vụ cho các lễ hội, và phải tháo dỡsau khi kết thúc lễ hội theo quy định; kiểm tra việc xây dựng các cửa hàng nhỏ,lắp đặt mái che mưa, che nắng; Tổ chức dỡ bỏ cửa hàng, mái che mưa, che nắngkhông đúng theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp cùng Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định của pháp luậtvề quảng cáo; các biển quảng cáo phải đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở tầmnhìn và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị và phải được Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch cấp phép sau khi có thỏa thuận của Sở Xây dựng hoặc Sở quảnlý chuyên ngành.

Điều 11. Quản lý việc lắp đặtbiển báo hiệu giao thông trên vỉa hè, lòng đường

1. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lýchuyên ngành, hướng dẫn việc lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thôngtrên đường tỉnh, Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn lắp đặt các biển báo, biểnchỉ dẫn giao thông trên tuyến đường thuộc địa bàn được phân cấp quản lý, bảođảm đúng vị trí, đúng quy định của Điều lệ Báo hiệu đường bộ.

2. Tổ chức, cá nhân khi nhận được giấy phép lắpđặt biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên vỉa hè, dải phân cách, phảithực hiện đúng các nội dung, kích thước, màu sắc, vật liệu được quy định tronggiấy phép và các quy phạm pháp luật.

Điều 12. Quản lý công tác vệsinh vỉa hè, lòng đường

1. Tổ chức, đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệmgiữ gìn, bảo đảm vệ sinh vỉa hè, lòng đường và mỹ quan đô thị phía trước trụ sởcơ quan, đơn vị và nhà riêng, kịp thời ngăn chặn và thông báo tới Ủy ban nhândân phường, xã, thị trấn và các cơ quan chức năng những trường hợp cá nhân, tổchức có hành vi vi phạm làm ảnh hưởng vệ sinh vỉa hè, lòng đường, để có biệnpháp xử lý.

2. Mọi hành vi vi phạm quy định về bảo đảm vệsinh môi trường, làm rơi vãi chất thải, nguyên liệu, vật liệu, rác, chất thải,thoát nước ra vỉa hè, lòng đường, xả chất thải xây dựng xuống các hố thu nước,…phải được xử lý theo các quy định, Nghị định của Chính phủ và Pháp lệnh xử lývi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đô thị và vệ sinh môi trường.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP VÀ SỬDỤNG VỈA HÈ

Điều 13. Các trường hợp sử dụngvỉa hè

1. Hoạt động tổ chức tiệc cưới, tang lễ:

a) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạmthời một phần vỉa hè phục vụ cho việc cưới, việc tang cần thông báo với Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú (không phải cấp phép).

b) Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có tráchnhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát các hộ gia đình, cá nhân việc sử dụng tạmthời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang để không ảnh hưởng lối đi chongười đi bộ và mỹ quan đô thị.

2. Quản lý việc sử dụng tạm thời vỉa hè để trungchuyển vật liệu phục vụ thi công, xây dựng công trình:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ xem xét việccấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè cho hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửachữa công trình trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ,đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị.

Trong trường hợp việc tập kết vật liệu xây dựngđòi hỏi mặt bằng lớn, vượt quá phạm vi cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, cơquan có thẩm quyền có thể xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời toàn bộ vỉa hèđể phục vụ hoạt động trên. Tuy nhiên, thời gian cho phép chỉ được thực hiện từ21 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, sau đó phải trả lại nguyêntrạng vỉa hè. Tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hèkhông được tự ý đào bới, xây dựng làm biến dạng lòng đường và vỉa hè.

3. Hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí:

Cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét việc cấp phépsử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe đạp, xe mô tô có thu phí tạicác vị trí, địa điểm nằm trong danh mục khu vực, tuyến đường đã được Ủy bannhân dân quận, huyện, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Công an thành phốthống nhất sắp xếp, tổ chức làm bãi giữ xe trên vỉa hè. Danh mục này phải đượcỦy ban nhân dân thành phố thông qua.

Các điểm trông giữ xe công cộng trên vỉa hè cóthu phí phải bảo đảm thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đôthị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình và cá nhân cóquyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đư­ờng đó.

4. Hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ,buôn bán hàng hóa:

Việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào việckinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa chỉ áp dụng tại các tuyến đường nằm trongdanh mục công trình và tuyến đường đặc thù được phép sử dụng vỉa hè vào kinhdoanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa. Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập danh mụcnày, gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải thẩm định và trình Ủy ban nhân dânthành phố quyết định.

5. Hoạt động xã hội:

Việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè đối vớihoạt động này được xem xét trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông chongười đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Trongtrường hợp hoạt động này được tiến hành trên mặt bằng rộng (bao gồm cả một phầnlòng đường) thì cần có sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan, tổchức tiến hành hoạt động xã hội phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩmquyền thống nhất bằng văn bản về phương án đảm bảo giao thông trước khi tiếnhành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Hoạt động để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà:

Cho phép Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêncứu ban hành danh mục các tuyến đường có điều kiện vỉa hè rộng rãi thuộc phạmvi địa bàn quản lý để dành một phần vỉa hè hạn chế trên các tuyến đường này chonhân dân để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà (chỉ phục vụ cho xe của gia đình vàxe của khách hàng).

Điều 14. Thủ tục cấp phép

1. Hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè: thànhphần hồ sơ gồm một (01) bộ.

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thờicủa tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè theo Phụ lục 1 kèm theoQuy định này.

b) Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép củatổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (có xác nhận củaỦy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đối với các trường hợp yêu cầu xin phéptại khoản 2 Điều 13 Quy định này). Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử dụng, kíchthước sử dụng theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này.

c) Văn bản pháp lý khác (nếu có) liên quan đếnnhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè.

Trường hợp thi công xây dựng, sửa chữa công trìnhthì yêu cầu phải có bản sao giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa do cơ quan có thẩmquyền cấp.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có tráchnhiệm cấp phép sử dụng vỉa hè cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quy định tạikhoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Quy định này với thành phần hồ sơ nêu ở khoản 1 vàtheo mẫu giấy phép tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

3. Thời gian giải quyết:

Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, việc cấp phép sử dụng phải được thực hiện trong thời gian:

- 05 (năm) ngày làm việc đối với các trường hợpyêu cầu xin phép tại khoản 2 Điều 13 Quy định này.

- 10 (mười) ngày làm việc đối với các trường hợpyêu cầu xin phép tại khoản 3, 4, 5 Điều 13 Quy định này.

Trường hợp không giải quyết việc cấp phép sửdụng tạm thời vỉa hè, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có văn bản trả lời và nêurõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép để biết.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng mộtphần công năng của vỉa hè có trách nhiệm gửi 01 bản sao giấy phép cho Thanh traSở Giao thông vận tải, 01 bản sao cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (địabàn nơi tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè), 01 bảnsao cho Thanh tra Xây dựng địa phương và 01 bản chính cho tổ chức, cá nhân xincấp phép.

5. Đối với việc sử dụng tạm thời vỉa hè, thờihạn cấp phép tương ứng với thời gian xin phép sử dụng và không quá 6 tháng chomỗi lần cấp phép.

Điều 15. Gia hạn giấy phép

1. Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 15ngày, các tổ chức cá nhân phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Thời gian giahạn của giấy phép bằng với thời gian cấp phép sử dụng trước đó và chỉ áp dụngmột lần. Sau thời gian gia hạn này, tổ chức và cá nhân tiếp tục có nhu cầu sửdụng tạm thời vỉa hè thì phải tiến hành xin cấp phép mới.

2. Thủ tục xin gia hạn bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạmthời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè (không kèm bản vẽ)theo Phụ lục 4 kèm theo Quy định này.

b) Giấy phép cũ (bản chính).

3. Thời gian giải quyết: không quá 05 (năm) ngàylàm việc đối với tất cả các trường hợp.

4. Cơ quan gia hạn giấy phép có trách nhiệmthông báo bằng văn bản việc gia hạn giấy phép đến Thanh tra Sở Giao thông vậntải, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (địa bàn nơi tổ chức, cá nhân xin cấpphép), Thanh tra Xây dựng địa phương để biết và theo dõi.

Điều 16. Phạm vi vỉa hèđược sử dụng

1. Đối với vỉa hè có bề rộng trên 3m, phạm vicho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông có bề rộng lớn nhất là 1,5mtính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè (hoặc từ mốc chỉ giới đường) trở rahoặc từ mép bó vỉa trở vào. Việc xác định tiêu chí cho phép sử dụng tạm thờivỉa hè phải đảm bảo trật tự, ngăn nắp trên suốt chiều dài từng đoạn tuyến hoặcsuốt tuyến đường.

Trong trường hợp sử dụng vỉa hè để xây dựng, lắpđặt, sửa chữa các công trình ngầm và công trình bên trên, phạm vi vỉa hè đượccấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo bề rộng phần vỉa hè còn lại không nhỏhơn 1m để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ.

2. Đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 3m, việccấp phép sử dụng ngoài mục đích giao thông chỉ được xem xét đối với các hoạtđộng quy định tại khoản 1, 2, 5 thuộc Điều 13 Quy định này; đồng thời phải đảmbảo lưu thông cho người đi bộ.

3. Khu vực vỉa hè được cấp phép sử dụng tạm thờiphải đảm bảo không chắn ngang lối ra vào đường hẻm; không nằm trước mặt tiềncủa các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoạigiao, công sở,…

4. Việc sử dụng vỉa hè phải đảm bảo giữ gìn vệsinh môi trường, không làm hư hỏng kết cấu vỉa hè, tạo lối đi thông thoáng chongười đi bộ và không ảnh hưởng đến tầm nhìn lưu thông của người sử dụng cácphương tiện giao thông.

Chương IV

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LÒNG ĐƯỜNG

Điều 17. Sử dụng lòng đườngđô thị làm nơi đậu xe

1. Việc sử dụng lòng đường đô thị làm nơi đậu xephải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Các yêu cầu về chiều rộng lòng đường:

- Đối với đường hai chiều: lòng đường tối thiểulà 10,5 mét thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14,0 mét thì cho phép đểxe hai bên.

- Đối với đường một chiều: lòng đường tối thiểulà 7,5 mét thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.

b) Vị trí cho phép đậu xe dưới lòng đường khôngchắn ngang lối ra vào đường hẻm, các công trình nhà cao tầng, khu vực siêu thị,chợ và trung tâm thương mại, các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế,tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở,…

c) Việc đậu xe dưới lòng đường không gây cản trởcho các phương tiện giao thông; không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạtđộng bình thường của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình hai bên đường phố.

2. Khi sử dụng lòng đ­ường đô thị làm nơi để xecông cộng có thu phí thì ­ưu tiên đối với tổ chức, cơ quan, hộ gia đình và cánhân có quyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đư­ờng đó.

3. Đối với các tuyến đường đủ điều kiện để đậuxe dưới lòng đường có thu phí, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với SởGiao thông vận tải và Công an thành phố để xác định danh mục các tuyến đường,trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận. Sau khi được Ủy ban nhân dân thànhphố chấp thuận các tuyến đường được phép tổ chức đậu xe dưới lòng đường có thuphí, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai lắp đặt biển báo, sơn đường chophép đậu xe có thu phí. Trong thời gian chờ thành lập công ty khai thác các bếnbãi, điểm đậu xe của thành phố, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo tổchức việc thu phí đậu xe dưới lòng đường.

Điều 18. Sử dụng lòng đườngvào các mục đích khác

1. Đối với hoạt động đào lòng đường để xây dựng,lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, phạm vi thi công phải đảm bảo mặt đườngcòn lại đủ bố trí 2 làn xe theo 2 chiều khác nhau (đường 2 chiều) hoặc 1 làn xe(đường 1 chiều). Trong trường hợp phạm vi thi công không đảm bảo diện tích mặtđường để bố trí làn xe cho các phương tiện giao thông, đơn vị thi công phải cóbiển báo lộ trình thay thế đường đi qua khu vực có công trường thi công.

2. Đối với hoạt động xã hội, thời gian chiếmdụng lòng đường không quá 24 giờ và không giới hạn phạm vi lòng đường xin phépsử dụng. Tuy nhiên, cơ quan, tổ chức xin phép sử dụng phải liên hệ với cơ quancó thẩm quyền để thỏa thuận và được hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông.

3. Việc sử dụng tạm thời lòng đường phải đảm bảogiữ gìn vệ sinh môi trường, không làm hư hỏng kết cấu mặt đường và không ảnhhưởng đến tầm nhìn lưu thông của người sử dụng các phương tiện giao thông.

Chương V

QUY ĐỊNH THU PHÍ, XÂY DỰNG,BẢO QUẢN

Điều 19. Về thu phí

1. Phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hèđược thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phí sử dụng tạm thời vỉa hè không bao gồm chiphí hoàn trả lại hiện trạng vỉa hè.

3. Việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè đượcthực hiện đối với tất cả các trường hợp phải xin cấp phép sử dụng.

Điều 20. Về đầu tư xây dựng,sửa chữa vỉa hè

1. Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa vỉa hè phảituân theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tham khảo thiết kế mẫu vỉa hè doSở Xây dựng ban hành. Việc sử dụng các mẫu bó vỉa, vật liệu xây dựng vỉa hèđược tiến hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và thân thiệnvới môi trường sống.

2. Vỉa hè trên từng tuyến đường phải được thựchiện đồng bộ về kết cấu, thiết kế và đảm bảo thuận lợi cho người khuyết tậttiếp cận sử dụng.

3. Đối với các công trình xây dựng dọc các tuyếnđường phố, việc đấu nối giao thông phải đảm bảo phần đất dành cho xây dựng vỉahè dọc theo đường phố không bị chiếm dụng làm đường ra vào. Trong trường hợpđấu nối giao thông trực tiếp từ công trình xây dựng ra đường phố chính, phầnvỉa hè ở các lối ra vào vẫn phải được giữ nguyên vật liệu so với thiết kế dọctuyến, chỉ hạ thấp cao độ theo thiết kế mẫu vỉa hè do Sở Xây dựng ban hành.

4. Kinh phí xây dựng, sửa chữa vỉa hè đư­ợc lấytừ nguồn thu từ việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè đượcđể lại cho ngân sách các quận; kinh phí đầu tư­ dự án đối với vỉa hè xây dựngmới, nâng cấp, cải tạo vỉa hè; nguồn tài chính cho quản lý, duy tu, sửa chữathường xuyên hàng năm đối với vỉa hè đã được đầu tư xây dựng trước đó và đưavào sử dụng sau đó.

5. Khuyến khích mọi hình thức xã hội hóa việcđầu tư xây dựng, sửa chữa vỉa hè. Tổ chức, cá nhân được phép tự tiến hành xây dựng,sửa chữa vỉa hè bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước theo hướng dẫn củaỦy ban nhân dân quận, huyện về mẫu thiết kế vỉa hè và thủ tục tiến hành.

Điều 21. Về bảo quản lòng đường,vỉa hè

1. Nghiêm cấm các hoạt động ảnh hưởng đến mỹquan đô thị, vệ sinh môi trường trên bề mặt lòng đường và vỉa hè, bao gồm:

a) Sử dụng vỉa hè để phục vụ sinh hoạt ăn uống,vệ sinh của cá nhân, hộ gia đình.

b) Đổ nước sinh hoạt, chất lỏng độc hại, nướcthải chứa hóa chất ra lòng đường và vỉa hè.

c) Để phế thải xây dựng, rác, bùn đất, xác súcvật, chất thải súc vật trên bề mặt lòng đường và vỉa hè.

d) Tháo dỡ gạch vỉa hè, đục bỏ bó vỉa tạo dốc từvỉa hè xuống lòng đường.

đ) Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấpvào nhà và công trình bên đường gây ảnh h­ưởng đến hoạt động của ph­ương tiệngiao thông và ngư­ời đi bộ; gây mất mỹ quan đô thị và dẫn đến thay đổi kết cấuvỉa hè dọc tuyến đường.

e) Trộn vữa, bê tông, xi măng trực tiếp trên bềmặt lòng đường và vỉa hè.

g) Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hànghóa, để vật liệu không có giấy phép trên lòng đường, vỉa hè.

h) Giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô và các ph­ươngtiện cơ giới khác trên vỉa hè không có giấy phép hoặc không đúng nơi quy định.

i) Đậu xe ô tô trên các tuyến đường không cóbiển báo giao thông hướng dẫn và cho phép đậu xe dưới lòng đường.

k) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Tổ chức, cơ quan có trụ sở tiếp giáp với vỉahè phải có trách nhiệm tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tạikhu vực vỉa hè, lòng đường trước trụ sở tổ chức, cơ quan.

3. Hộ gia đình, cá nhân có nhà riêng tiếp giápvới vỉa hè và không có nhu cầu xin sử dụng tạm thời một phần vỉa hè có tráchnhiệm tham gia giữ gìn vệ sinh tại khu vực vỉa hè, lòng đường trước nhà riêng.

4. Tổ chức, cơ quan, hộ gia đình và cá nhân cótrách nhiệm không để người khác vi phạm quy định về bảo quản lòng đường và vỉahè tại khu vực trước trụ sở tổ chức, cơ quan, nhà riêng và thông báo sớm vớichính quyền địa phương trong trường hợp xảy ra các vi phạm.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, THỰCHIỆN

Điều 22. Trách nhiệm các sở,ban, ngành

1. Sở Xây dựng

a) Quản lý Nhà nước đối với vỉa hè, lòng đường,chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lývi phạm việc quản lý và sử dụng toàn bộ vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thànhphố theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải vàcác ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất thiết kế đô thị cho một số tuyếnđường chính trong trung tâm đô thị trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

c) Là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiệnquy hoạch, kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị.

d) Ban hành thiết kế mẫu vỉa hè và quy chế xâydựng vỉa hè để áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

đ) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý,khai thác, sử dụng đường đô thị.

e) Cung cấp các hồ sơ về quy hoạch xây dựng đôthị và thẩm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn,… đối với đường trong đôthị.

g) Chủ trì cùng với Sở Giao thông Vận tải kiểmtra trình Ủy ban nhân dân thành phố danh mục công trình và tuyến phố được phépsử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhândân quận, huyện.

h) Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Giaothông vận tải, Sở Tư pháp xây dựng mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa trình Ủyban nhân dân thành phố và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

i) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vàBộ Xây dựng tình hình triển khai thực hiện theo Quy định này theo định kỳ 06tháng, 01 năm.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Thực hiện trách nhiệm trong công tác phối hợpvới Ủy ban nhân dân các quận, huyện về quản lý, bảo trì, nâng cấp và phát triểnhệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất với Ủyban nhân dân các quận, huyện và Công an thành phố về danh mục các khu vực,tuyến đường có vị trí, địa điểm được sắp xếp, tổ chức làm bãi giữ xe trên vỉahè; danh mục các công trình, tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phầnvỉa hè vào việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, danh mục các tuyến đườngđủ điều kiện đậu xe dưới lòng đường có thu phí trình Ủy ban nhân dân thành phốquyết định.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhândân các quận, huyện theo phân cấp quản lý và Công an thành phố, trên cơ sởchiều rộng mặt cắt đường, loại đường phố, tính chất đường phố, khả năng thôngxe,... để tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục tuyếnđường cho phép đậu xe tại lòng đường.

d) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải phốihợp với Công an, Thanh tra Xây dựng và chính quyền địa phương tăng cường kiểmtra giám sát việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông;kiên quyết xử lý đối với tình trạng vi phạm; đảm bảo trật tự an toàn giaothông, vệ sinh môi trường tại khu vực được cấp phép sử dụng.

đ) Ban hành mẫu đơn, mẫu giấy phép và quy trìnhcấp giấy phép đối với công tác đào lòng đường để xây dựng, lắp đặt, sửa chữacác công trình ngầm dưới lòng đường để ủy ban nhân dân quận, huyện cấp phép đàolòng đường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào lòng đường nhưng phải đápứng các quy định tại khoản 1,2,3 Điều 18 Quy định này.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Xây dựng,Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp xây dựng mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòngđường trình Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

b) Hướng dẫn việc thu và quản lý phí sử dụng tạmthời lòng đường và vỉa hè theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trongviệc bố trí kinh phí trong công tác vệ sinh đô thị, thu gom, nạo vét thôngthoát hệ thống cống rãnh trong khu đô thị trên địa bàn thành phố.

4. Công an thành phố

a) Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với lựclượng của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm theoquy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vậntải thống nhất với Ủy ban nhân dân quận, huyện danh mục các khu vực, tuyếnđường có vị trí, địa điểm được sắp xếp, tổ chức làm bãi giữ xe trên vỉa hè;danh mục các công trình, tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hèvào việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, danh mục các tuyến đường đủ điềukiện đậu xe dưới lòng đường có thu phí trình Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh.

5. Sở Công Thương

a) Căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành,phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, hỗ trợ các địa phương xây dựngcác điểm chợ, trung tâm thương mại và các điểm buôn bán tập trung nhằm hạn chếviệc buôn bán tự phát trên vỉa hè, lòng đường góp phần đảm bảo mỹ quan và trậttự đô thị trên địa bàn thành phố.

b) Phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Giao thông vậntải, Công an thành phố kiểm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố danh mục côngtrình và tuyến phố được phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán trêncơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông,các đơn vị có liên quan phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lậplại trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ mỹ quan của thành phố.

b) Tiến hành lập quy hoạch hệ thống quảng cáotrên địa bàn thành phố, đưa công tác quảng cáo vào nề nếp, bảo đảm trật tự mỹquan chung, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

c) Cấp phép lắp đặt biển hiệu, quảng cáo và phốihợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra xử lý vi phạm trong việc lắp đặtbiển hiệu, quảng cáo.

Điều 23. Trách nhiệm Ủy bannhân dân quận, huyện

1. Đề xuất danh mục các khu vực, tuyến đường cóvị trí, địa điểm được sắp xếp, tổ chức làm bãi giữ xe trên vỉa hè; danh mục cáccông trình, tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè vào việckinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; danh mục tuyến đường được phép đậu xedưới lòng đường (bao gồm có thu phí và không thu phí đậu xe) trình cơ quan thẩmquyền quyết định. Triển khai việc lắp đặt biển báo quy định khu vực cho phépđậu xe có thu phí dưới lòng đường.

2. Ban hành danh sách các tuyến đường được phépcó hoạt động để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà nhân dân.

3. Thực hiện cấp phép và thu phí sử dụng tạmthời một phần vỉa hè theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửdụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

4. Chỉ đạo Công an và Thanh tra Xây dựng quận tổchức kiểm tra, xử lý vi phạm việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè và lòngđường theo chức năng được quy định.

5. Hướng dẫn thủ tục tiến hành xây dựng, sửachữa vỉa hè và cung cấp mẫu thiết kế vỉa hè cho các tổ chức, cá nhân muốn xâydựng, sửa chữa vỉa hè bằng nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân này theo thiếtkế mẫu vỉa hè do Sở Xây dựng ban hành.

6. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện có báo cáo, đánh giá tổng kết quá trình quản lý và sử dụng vỉa hè,lòng đường; đề xuất kế hoạch thực hiện tiếp theo gửi về Sở Xây dựng và Sở Giaothông vận tải tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Xây dựng, SởGiao thông vận tải về hiện trạng và tình hình đầu tư xây dựng vỉa hè thuộc phạmvi địa bàn quản lý.

Điều 24. Trách nhiệm Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biếnhướng dẫn tới các tổ dân phố, các hộ gia đình và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng tạm thời vỉahè, lòng đường phục vụ việc cưới, việc tang theo quy định tại Điều 6 của Quyđịnh này.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạmhành chính trong sử dụng vỉa hè theo chức năng, thẩm quyền được quy định.

4. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấyphép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với các tổchức, cá nhân vi phạm thường xuyên việc sử dụng nêu trên.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuấtcho Ủy ban nhân dân các quận, huyện về hiện trạng vỉa hè và tình hình vi phạmhành chính trong sử dụng vỉa hè thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Điều 25. Trách nhiệm của cáccơ quan thông tin đại chúng

1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để mọi tổchức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đúng các quy định về sửdụng lòng đường, vỉa hè.

2. Phổ biến kịp thời các thông tin liên quan đếnnếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

Điều 26. Trách nhiệm của tổchức, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhànước về quản lý và sử dụng vỉa hè và các nội dung yêu cầu trong giấy phép.

2. Thực hiện nghĩa vụ đóng phí sử dụng tạm thờivỉa hè trên các tuyến đường được quy định.

3. Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môitrường khu vực vỉa hè được cấp phép sử dụng tạm thời.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 27. Xử lý vi phạm

1. Việc xử lý các vi phạm đối với việc quản lývà sử dụng lòng đường, vỉa hè được thực hiện thông qua:

- Các quy định xử phạt vi phạm hành chính củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanhbất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý côngtrình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

- Các quy định xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực giao thông đường bộ, quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

- Các quy định đảm bảo trật tự công cộng.

2. Cơ quan quản lý và cấp phép sử dụng tạm thờivỉa hè phải tổ chức kỷ luật cá nhân được phân công xem xét hồ sơ cấp phép sửdụng tạm thời một phần vỉa hè không đúng quy định.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định quản lý vàsử dụng tạm thời vỉa hè sẽ bị thu hồi giấy phép, được xử lý theo quy định về xửlý vi phạm hành chính và các quy định khác có liên quan.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông vậntải và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã,thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với SởXây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các Sở, Ngành có liênquan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắchay cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Sở Xâydựng có trách nhiệm tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để điềuchỉnh./.