ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012 /QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2009/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2009 CỦA UBND TỈNHSÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CPngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CPngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CPngày 04 tháng 7 năm 2011, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNVngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch vàđầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBNDngày 07/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 17 Điều 2như sau:

“17. Xây dựng và kiện toàn tổ chứcpháp chế cơ quan; tổ chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế: tham mưu công tác xâydựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra vàxử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước;hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tốtụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.”

2. Bổ sung Khoản 18 Điều 2như sau:

“18. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định củapháp luật”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“ Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Đăng ký kinh doanh;

4. Phòng Tổng hợp;

5. Phòng Giám sát và thẩm định đầutư;

6. Phòng Đầu tư;

7. Phòng Kinh tế đối ngoại;

8. Phòng Pháp chế;

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.

Các đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 8Điều này là đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước;đơn vị tại Khoản 9 Điều này là đơn vị sự nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăngvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT, VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND, TT TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: HC, TH, KT, VX,
XD, NC, KS, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng