ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔCHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/9/2011 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạmpháp luật; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ:

1. Điểm e Khoản 1 Điều 4;

2. Tiết điểm 12 Điểm a Khoản 2 Điều5.

Trong Quy định về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 củaUBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở,Ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội NB;
- TT. Tỉnh ủy NB;
- TT. HĐND tỉnh NB;
- UBMTTQVN tỉnh NB;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, VP1, VP7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng