ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁNBỘ, CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quảnlý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNgoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cánbộ, công chức thuộc tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành củatỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNHBÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụthể việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọichung là hộ chiếu) đối với cán bộ, công chức thuộc tỉnh được cử đi công tácnước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh - cơquan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cử cán bộ, công chức đi côngtác nước ngoài.

2. Cán bộ, công chức thuộc tỉnhđược cử đi công tác nước ngoài được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụtheo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 củaChính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện quảnlý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc tỉnh đượccử đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan quản lý hộ chiếu).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng,quản lý hộ chiếu

1. Hộ chiếu là tài sản của Nhànước Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc tỉnhphải được thực hiện theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liênquan.

2. Hộ chiếu chỉ được sử dụng chocác chuyến đi công vụ, không đi việc riêng. Việc sử dụng hộ chiếu không đượcgây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

3. Hộ chiếu phải được quản lýchặt chẽ, khoa học, không để bị thất lạc, bị hỏng hoặc bị lạm dụng, sử dụng saimục đích.

4. Người có hành vi sử dụng,quản lý hộ chiếu sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xửlý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương II.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN HỘ CHIẾUNGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Điều 4. Cơ quan thực hiệnquản lý hộ chiếu

Sở Ngoại vụ là cơ quan trực tiếpthực hiện việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của tất cả các cánbộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, có trách nhiệm lưu giữ và quản lýviệc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo đúng quy định của Chínhphủ.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Ngoạivụ trong việc giao, nhận và quản lý hộ chiếu

1. Lập sổ theo dõi cụ thể việcgiao, nhận hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc tỉnh được cử đi công tác nướcngoài.

2. Phân công cụ thể cán bộ, côngchức thực hiện việc quản lý hộ chiếu.

3. Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ,công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài; việc bàn giao hộ chiếuphải có ký nhận, thời gian cụ thể.

4. Trong thời hạn 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài,yêu cầu cán bộ, công chức nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ, có ký nhận và thờigian cụ thể, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lýhộ chiếu quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của SởNgoại vụ trong việc lưu giữ, bảo quản hộ chiếu

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối chohộ chiếu khi được lưu giữ tại Sở Ngoại vụ, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hạihoặc không sử dụng được.

2. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sửdụng dưới 06 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạnhoặc cấp hộ chiếu mới.

3. Chuyển hộ chiếu cho cơ quanquản lý hộ chiếu mới khi cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu được điều chuyểncông tác sang đơn vị khác không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

4. Báo cáo ngay bằng văn bản choỦy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu cố tình khônggiao nộp hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ theo quy định sau khi nhập cảnh về nước tạiKhoản 4, Điều 6 của Quy định này và có biện pháp kịp thời thu hồi hộ chiếu.

5. Trong trường hợp hộ chiếu doSở Ngoại vụ quản lý bị mất, bị hỏng, thông báo ngay bằng văn bản cho Ủy bannhân dân tỉnh và cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc SởNgoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) và Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an vềviệc hộ chiếu bị mất, bị hỏng.

6. Chuyển cho cơ quan cấp hộchiếu thuộc Bộ Ngoại giao hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sửdụng hộ chiếu này, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳcông tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích để hủy giá trị của các hộchiếu nói trên.

7. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhđể xử lý vi phạm đối với việc sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng theo Quyđịnh này.

Điều 7. Trách nhiệm của ngườiđược cấp hộ chiếu

1. Có trách nhiệm giữ gìn và bảoquản hộ chiếu theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Chỉ được sử dụng một loại hộchiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp vớiQuyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừtrường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

3. Phải khai báo về việc mất hộchiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.Đồng thời phải thông báo ngay với Sở Ngoại vụ - cơ quan trực tiếp thực hiệnviệc quản lý hộ chiếu.

4. Trong thời hạn 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nướcngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ, trừ trường hợp có lý do chínhđáng do cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làmviệc, phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ và cơ quan quản lý hộchiếu nơi chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theoquy định.

6. Không được sử dụng hộ chiếungoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Chương III.

CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của SởNgoại vụ và các cơ quan liên quan

1. Thủ trưởng các cơ quan thuộctỉnh có trách nhiệm đôn đốc cán bộ, công chức cơ quan mình nhằm bảo đảm choviệc sử dụng và quản lý hộ chiếu được hệ thống và đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Ngoại vụ có tráchnhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất phù hợpđể thực hiện công tác này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhnếu để xảy ra sai sót hoặc vi phạm Quy định trong quá trình sử dụng và quản lýhộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Ngoại vụ chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai, đôn đốc,theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao; đồng thời hàng năm tổng hợp, rà soát báo cáo tình hình sử dụng và quản lýhộ chiếu của cán bộ, công chức các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoặc những trườnghợp đặc biệt cần thu hồi hộ chiếu như quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Quy địnhnày.

2. Trong quá trình thựchiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên quan và cán bộ,công chức được cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao đề xuất ý kiến kịpthời về Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn giải quyết và tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định cho phù hợp./.