ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2009/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2009CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày08/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ mẫu tổ chức hoạt động củaQuỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 17/TTr-SKHCN ngày 28/5/2013 về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Quy chế quản lý tài chính quỹ Phát triển khoa học và côngnghệ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày03/3/2009 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúcban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnhVĩnh Phúc:

1. Bổ sung khoản 6 vào Điều 4 như sau

“6. Vốn cấp bổ sung cho các khoản để tài trợkhông hoàn lại của Quỹ từ ngân sách của tỉnh được hình thành từ khoản kinh phíthu hồi từ các dự án sản xuất thử nghiệm; các chương trình, đề tài nghiên cứukhoa học, phát triển công nghệ và từ các nguồn ngân sách hợp pháp khác do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền”.

2. Bổ sung điểm c vào Khoản 1 Điều 5 như sau

“c) Tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ. Đối tượng và định mức tài trợ được thực hiện theoKhoản 1 Điều 4; Khoản 1 Điều 7 - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ pháttriển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)”.

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau

a) Tên Điều 6 được sửa đổi lại là: “Điều 6. Quyđịnh về cho vay, tài trợ”.

b) Bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau:

“3. Quỹ tài trợ một phần chi phí thực hiện cácgiải pháp hữu ích, sáng kiến, sáng chế được giải cao tại các Hội thi sáng tạokỹ thuật của tỉnh, bao gồm:

a) Sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất nhằmtiết kiệm thời gian, nhân công, nguyên, nhiên vật liệu, những chi phí đầu vàocủa quá trình sản xuất, qua đó hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp;

b) Các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chấtlượng sản phẩm;

c) Các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng,nhiên liệu; hạn chế chất thải trong quá trình sản xuất, nhằm bảo vệ môi trườngsinh thái;

d) Các giải pháp khoa học và công nghệ; các sảnphẩm phần mềm tin học…có tính sáng tạo, thiết thực phục vụ cho việc quản lý,nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các nhà khoa học, giáo viên, học sinh, sinhviên;

e) Các giải pháp khoa học và công nghệ nâng caoviệc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân…”

4. Khoản 1 của Điều 9 được sửa đổi, bổ sungnhư sau

“1. Quyết định phương thức cho vay của Quỹ; quyđịnh tiêu chí đánh giá, xét chọn cho vay, tiêu chí xét chọn tài trợ từ nguồnvốn ngân sách của Quỹ; quyết định phê duyệt đối tượng và kinh phí cho vay, tàitrợ”.

5. Khoản 1, khoản 2 của Điều 10 được sửa đổi,bổ sung như sau

“1. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự án theoquyết định của Hội đồng quản lý Quỹ để đánh giá và xét chọn các dự án và trìnhHội đồng quản lý Quỹ quyết định mức cho vay, thời hạn cho vay đối với từng dựán cụ thể theo quy định; trình Hội đồng quản lý hồ sơ các giải pháp, đề tài, dựán KH&CN đề nghị tài trợ.

2. Ký kết hợp đồng cho vay, thực hiện tài trợtheo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này là một bộ phận hợp thành của Quyếtđịnh số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hànhQuy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủtịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển khoa học và côngnghệ; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến