ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM LẬP CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂNSÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/N Đ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 15/SKHĐT-HTĐTngày 25 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạmvi điều chnh

- Dự án đầu tưxây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mục đích kinh doanh, có nhu cầu sử dụng đất, mặtnước.

- Các trường hợp không áp dụng quy địnhnày:

+ Đầu tư trong khu trong Khu côngnghiệp, Khu Kinh tế Vân Phong (có quyđịnh riêng);

+ Các dự án thực hiện theo hình thức hợpđồng BT, BTO, BOT; các dự án đầu tư thực hiện theo Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày16/4/2009 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dựán có sử dụng đất hoặc dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị thực hiện theo Luật kinh doanh Bất động sản; Luật Nhà; các Nghị định hướng dẫn có liên quan và Quyết định 15/2010/Q Đ-UBND ngày 19tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

+ Các dự án khai thác khoáng sn thực hiện theo Luật Khoáng sản và Nghị định hướng dn.

Điều 2. Trình tự thủ tục triển khai dự án đầu tư

1. Thỏa thuận địađiểm lập các thủ tục đầu tư.

2. Đăng ký đầu tư hoặc lập hồ sơ đềnghị cp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

3. Lập dự án đầu tư và phê duyệt dựán đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

4. Lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà và tài sản gn liền với đất.

5. Lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc lập và đăng ký bản cam kết bảo vệ môitrường; Lập và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường;Lập và phê duyệt phương án phòng cháychữa cháy.

6. Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng,trin khai thực hiện dự án đầu tư và giám sát đánh giá dựán đầu tư.

Điều 3. Hồ sơ đề nghị thỏathuận địa điểm lập các thủ tục đu tư

Hồ sơ đề nghị thoả thuận địa điểm đầutư gồm:

1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

2. Dự án đầu tưkhái quát (thể hiện ý định đầu tư của nhà đầu tư và các điềukiện đthực hiện đu tư) gồm:

a. Tên dự án đầu tư; Mục tiêu đầu tư;Địa điểm đầu tư; Quy mô dự án; Vốn đầu tư; Thời gian, tiến độthực hiện dự án; Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường (nếucó). Bản vẽ ranh giới khu đất, mặt nưc của dự án (sử dụnghệ tọa độ chuẩn Quốc gia VN2000) và Sơ đồ vị trí khu đất dự kiến lập dự án đầu tư.

b. Giới thiệu tư cách pháp nhân củanhà đầu tư.

c. Giải trìnhnăng lực tài chính thực hiện dự án:

Xác định rõ nguồn vn đầu tư dự kiến: nguồn vốn chủ sở hu, nguồn vốn huyđộng, nguồn vốn vay; Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc xác nhận của cơ quan Thuếđối với báo cáo tàichính 2 (hai) năm gần nhất; Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy môsử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 20% tng mức đu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Trường hợp Nhà đầu tư là Doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính thì hồ sơ tài liệu giải trình năng lực tài chính là Giy xác nhận số dư tin gửingân hàng của doanh nghiệp, ngày xác nhận số dư tài khoản không quá 30 (bamươi) ngày tính từ ngày nhà đầu tư nộphồ xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư.

Đối với số vốn làtài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thm định giá đang hoạt động tại Việt Nam v kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứngthư phải đảm bảo còn hiệu lực đếnngày nộp hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm lập các thủtục đầu tư dự án.

Điều 4. Phân cấp thoả thuận địa điểmlập các thủ tục đầu tư

1. UBND cấp huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp văn bản thoả thuận địa điểm lậpcác thủ tục đầu tư trên địa bàn quản lý hành chính của huyện đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn dưới 20 (hai mươi) tỷ đồng Việt Nam vớidiện tích sử dụng đất không quá 02 (hai) ha phù hợp với quy hoạch chi tiết xâydựng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc các dự án nằm trong Khu dulịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

2. UBND tỉnh cpvăn bản thoả thuận địa điểm đu tưcho tt cả các trường hp ngoài quy địnhtại khoản 1 Điều này.

3. Đối với những dự án đã được UBND tỉnhKhánh Hòa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thỏathuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư; Nhà đầu tư phải thựchiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dựán (kèm theo dự án khái quát).

Điều 5. Số bộ hồ sơ và quan tiếp nhận hồ

1. Sbộ hồ sơ:Nhà đầu tư lập bảy (07) bộ hồ sơ thỏa thuận địa điểm đầu tư, trong đó có một (01) bộ gốc. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu dự án thuộc quy định tại khoản 3, Điều 4 củaQuyết định này.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

a. Phòng Tài chính Kế hoạch của huyện nếu dự án thuộc khoản 1, Điều 4 của Quyết định này.

b. Sở Kế hoạchvà Đầu tư nếu dự án thuộc quy định tạikhoản 2, Điều 4 của Quyết định này.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmcông khai danh mục hồ , tiếp nhậntheo quy chế “một cửa”, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhậnhồ sơ phải cấp giấy biên nhận có hẹn ngày trả lời kết quả. Trong quá trình xửlý hồ sơ, nếu thy hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận h sơ có tráchnhiệm thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản, trong văn bản thông báo phải ghi rõ những giấy tờ, nộidung cần bổ sung, điều chỉnh.

Điều 6. Quy trìnhthực hiện thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư

1. Nhà đầu tư nộphồ sơ đề nghị thỏa thuận địa điểm lậpcác thủ tục đầu tư tại bộ phận “một cửa” của cơ quan tiếpnhận hồ sơ.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyệnnơi có dự án. Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc ktừngày nhận đủ hồ sơ các sở, ngành và UBND cấp huyện có ý kiếngửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nếu khu vực đầu tư chưa có quy hoạch chitiết xây dựng thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tchức đoàn khảosát địa điểm đầu tư. Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việcktừ sau ngày đi khảo sát địa điểm đầutư, các sở, ngành và UBND cấp huyện có ý kiến gửi vSở Kếhoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản gửi lấy ý kiến của các phòng, ban liên quan và lấy ý kiến của cács, ngành (nếu thấy cần thiết) trong thời hạn 5 (năm) ngàylàm vỉệc kể từ ngày nhận được hồ sơ các phòng, ban liênquan và các sở, ngành (nếu có) có ý kiến bằng văn bản để Phòng Tài chính Kế hoch tổng hp báo cáo UBND cấphuyện.

Hết thời hạn quy định đơn vị nào không có văn bản trả lời thì xemnhư đng ý với nội dung của hồ sơ và chịutrách nhiệm về lĩnh vực chuyên môn do đơn mình quản lý.

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan tiếp nhận hồsơ, UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư.

3. Trường hợp UBNDtỉnh tchức họp thông qua nội dung xin thỏa thuận địa điểmlập các thủ tục đầu tư thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ căn cứ kết luận của UBND tỉnhthực hiện việc thỏa thuận địa điểm đầu tư mà không phải lấyý kiến của các sở, ngành liên quan.

Điều 7. Nội dung văn bản thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầutư.

Văn bn thỏa thuậnđịa điểm lập các thủ tục đầu tư bao gồmcác nội dung chính như sau:

1. Các căn cứ pháp lý.

2. Giới thiệu vềnhà đầu tư: Tư cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh, vốn điều l, địa chỉ, người đại diện theopháp luật.

3. Nội dung chính của dự án đầu tư; Mụctiêu đầu tư; Địa điểm đầu tư; Quy mô dự án; vốn đầu tư; Thời gian, tiến độ thực hiện dự án; thời gian giao đất, cho thuê đất, hình thức đu tư.

4. Trách nhiệm của nhà đầu tư:

- Lập các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Quy định thời hạn thực hiện các thủ tụcđầu tư: thời hạn thực hiện các thủ tục đầu tư là 12 (mười hai) tháng. Đối vớicác dự án được xác định là khó khăn trong việc thỏa thuận để có đất thực hiện dựán (tự thỏa thuận đền bù, htrợ) thì có thể cho phép kéo dài thi gian thực hiện các thủ tục đầu tư, nhưng tối dakhông quá 24 (hai mươi bốn) tháng.

- Trách nhiệm của các sở, ban, ngànhtrong việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các bước lập thủ tục đầu tư có liênquan.

- Các nội dung có liên quan khác (nếucần thiết).

Điều 8. Báo cáo thực hiện dự án đầutư

1. Nhà đầu tư códự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thựchiện dự án.

2. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện báo cáo địnhkỳ tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công công trình, tiến độ thực hiện vốn đầu tư của dựán như sau:

a. Đối với các dự án trong giai đoạnthực hiện các thủ tục đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ hàng quýtình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, các vướng mắc, khókhăn.

b. Đối với các dự án trong giai đoạnthi công công trình: Nhà đầu tư báocáo định kỳ hàng quý tiến độ thi công công trình, tiến độthực hiện vốn đầu tư.

3. Nhà đầu tư gửi báo cáo hàng quý đếnSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, SởTài nguyên và Môi trường, Sở quản lý chuyên ngành trong thời gian 5 (năm) ngàyđầu của quý tiếp sau.

Điều 9. Thu hồi Thông báo thỏa thuậnđịa điểm lập các thủ tục đầu tư

Nhà đu tư khôngthực hiện đúng tiến độ quy định tại Thông báo thỏa thuận địađiểm lập các thủ tục đầu tư mà không có lý do chính đáng (đượcUBND tỉnh hoặc UBND cp huyện chấp thuận)thì Thông báo thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tưđương nhiên hết hiệu lực, mọi chi phí có liên quan do nhà đầu tư chịu trách nhiệm.

Trường hp thờigian thực hiện các thủ tục đầu tư vẫn còn nhưng nhà đu tưvi phạm các quy định của pháp luật hay các quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa(như chuyển nhượng dự án, không báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định...) thìUBND cấp thỏa thuận địa điểm đầu tư sẽ thu hi Thông báothỏa thuận địa điểm đầu tư, mọi chi phí có liên quan donhà đầu tư chịu trách nhiệm.

Điều 10. Trách nhiệm của các s, ban,ngành liên quan.

1. Cung cấp các thông tin về quy hoạchngành cho nhà đầu tư khi có đề nghị; Chủđộng giới thiệu, kêu gọi, hướng dẫn các nhà đầu tư thuộc ngành lĩnh vực mìnhđang quản lý.

2. Tham gia ý kiến trong lĩnh vựcchuyên môn do đơn vị mình qun lý đối với nội dung hồ sơ dự án khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị.

3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầutư: Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận địa điểm lập cácthủ tục đầu tư theo quy định; chủ trì, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổicác quy định nếu có các vướng mcphát sinh trong quá trình thực hiện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có vấn đề vướng mắc các nhà đầu tư, các tổ chức có liên quan kịp thời gửi ýkiến bng văn bản v S Kế hoạch và Đầu tư để tổnghp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh sửa đi.

Điều 11.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngàyký, bãi bỏ Quyết định s 67/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 củaUBND tnh về Ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, quản lýcác dự án đầu tư và xây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài Ngânsách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 12.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-
Bộ Kế hoạch và Đu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kim tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- UBMTTQVN tnh Khánh Hòa;
- S
Tư pháp;
-
Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HP, HB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Chiến Thắng