ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, họcthêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 137/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định về dạy thêm, học thêm” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ủyban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnhBạc Liêu./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌCTHÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;nhằm tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm (sau đây gọi tắt là Thôngtư 17), Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa một số nội dung nêu tại các Điểm a, b,c, d, Điều 15, Chương IV, Thông tư 17 để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh BạcLiêu như sau:

Chương I

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP, CÁC CƠQUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠYTHÊM, HỌC THÊM

Điều 1.Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phốihợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thôngtư 17 và Quy định này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lýhoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấyphép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạythêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộcnhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổthông.

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơquan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến, thanh tra, kiểm tra về nội dung dạythêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lýdạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kếtthúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 2. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện)

1. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm hoặc ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nộidung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc nhiều chương trình nhưngcó chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

2. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý hoạt độngdạy thêm, học thêm đối với tiểu học, trung học cơ sở và phối hợp với Sở Giáo dụcvà Đào tạo quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với trung học phổ thông.

3. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm trahoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thời xửlý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc giahạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhâncó đủ điều kiện theo quy định nêu tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Quy định về dạythêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17.

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáođịnh kỳ vào đầu các tháng 6, tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất (nếu có) gửiđến Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đánh giá, đề xuất trình Ủy ban nhân dântỉnh.

Điều 3. Tráchnhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm nếu đượcỦy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền.

2. Thực hiện việc quản lý dạy thêm, họcthêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo quy định củaỦy ban nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về quảnlý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

3. Phổ biến, chỉ đạo các trường, cáctổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các banngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm, học thêm; pháthiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

5. Tổng hợp kết quả thực hiện dạythêm, học thêm kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đàotạo khi kết thúc năm học hoặc báo cáo đột xuất (nếu có).

Điều 4. Tráchnhiệm của hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục

1. Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạtđộng dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạtđộng dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.

2. Quản lý, tổ chức việc dạy và họcchính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm quy định nêu tại Điều 3 củaQuy định về dạy thêm ban hành kèm theo Thông tư 17; quản lý việc kiểm tra, đánhgiá, xếp loại học sinh; xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêmtheo quy định nêu tại Khoản 5, Điều 8 của Quy định về dạy thêm, học thêm banhành kèm theo Thông tư 17 nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, họcthêm.

3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặckiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạythêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, họcthêm trong nhà trường.

5. Giờ dạy thêm trong nhà trường vàcơ sở giáo dục không được xếp xen kẽ hoặc trùng với giờ dạy chính khóa.

6. Kịp thời thông tin, phản ảnh tìnhhình dạy thêm, học thêm tại đơn vị báo cáo cho các cơ quan quản lý giáo dục trựctiếp khi kết thúc năm học hoặc báo cáo đột xuất (nếu có).

Điều 5. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân các cấp xã

1. Xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặcgia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cánhân được nêu tại Khoản 4, Điều 17 của Quy định về dạy thêm, học thêm ban hànhkèm theo Thông tư 17.

2. Phối hợp với cơ quan có chức năngtổ chức, quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trong địa bàn; kịp thời pháthiện chấn chỉnh hoặc phản ánh với cơ quan quản lý trực tiếp để xử lý theo thẩmquyền.

Chương II

VIỆC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM

Điều 6. Thu,quản lý và sử dụng tiền học thêm đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhàtrường

1. Mức thu: Nhà trường, các cơ sở giáo dục có dạythêm, học thêm căn cứ vào mức chi để định mức thu; mức thu tiền học thêm thựchiện theo Điểm b, Khoản 1, Điều 17 của Quy định về dạy thêm, học thêm ban hànhkèm theo Thông tư 17.

2. Thực hiện chế độ miễn giảm học phíđối với học sinh người dân tộc thiểu số, con gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnhbinh, con gia đình nghèo, mồ côi cha, mẹ… Theo quy định hiện hành.

3. Mức chi: Thủ trưởng các trường, cơsở giáo dục tổ chức lấy ý kiến, thảo luận công khai, dân chủ trong tập thể cánbộ, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị mình, quyết định theo đa số quá bán về mứcchi cụ thể các nội dung chi nêu tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của Quy định về dạythêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17. Trong đó, chi tối đa 10% cho côngtác quản lý, tối thiểu 80% cho người dạy trực tiếp.

4. Nhà trường tổ chức thu, chi vàcông khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường;giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

Điều 7.Thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm đối với hoạt động dạy thêm, học thêmngoài nhà trường

1. Mức thu tiền học thêm do thỏa thuậngiữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm,học thêm thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối vớitiền học thêm.

Chương III

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Thanhtra, kiểm tra

1. Thủ trưởng các trường, cơ sở giáodục tổ chức kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường của cán bộ, giáoviên thuộc đơn vị mình. Trong mỗi khóa học, mỗi lớp dạy thêm phải được kiểm traít nhất 1 lần trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm. Phối hợp với cơ quanquản lý giáo dục và Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra hoạt động dạy thêm, họcthêm đối với cán bộ, giáo viên (do đơn vị quản lý trực tiếp) tham gia dạy thêmngoài nhà trường.

2. Người đứng đầu tổ chức dạy thêmngoài nhà trường tổ chức kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của những người dạythêm, học thêm thuộc tổ chức mình. Mỗi khóa học, lớp dạy thêm phải được kiểmtra ít nhất 1 lần trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặcphối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chứcthanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạoPhòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra; phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chứchoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ,đột xuất hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp do Phòng Giáo dụcvà Đào tạo cấp phép; kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra hoạtđộng dạy thêm, học thêm trên địa bàn đối với các trường hợp do Sở Giáo dục vàĐào tạo cấp phép khi cần thiết.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiệnnhiệm vụ kiểm tra về các nội dung mà tổ chức, cá nhân đã cam kết trong đơn xincấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm về giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảovệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; phốihợp với các cơ quan quản lý giáo dục kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trênđịa bàn khi được yêu cầu.

Điều 9. Xửlý vi phạm

1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhânvi phạm quy định việc quản lý dạy thêm, học thêm; tùy theo tính chất và mức độvi phạm sẽ bị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép ra quyết định đình chỉ hoặcthu hồi giấy phép dạy thêm.

2. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhânvi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về việc quản lý dạy thêm, học thêm;có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định thì phải đượcxử lý thích đáng, bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truycứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốvà các ngành có liên quan kịp thời phổ biến, quán triệt sâu rộng tinh thần nộidung Thông tư số 17 và Quy định này cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trên địabàn tỉnh.

Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp,các ngành có liên quan cần thường xuyên theo dõi; thông tin phản ảnh tình hìnhdạy thêm, học thêm về Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đượckịp thời./.