ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀILÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày18/6/2012;

Căn cứ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuấtcảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ LuậtLao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuấtcảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao độngnước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Công an tỉnh PhúThọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việctrên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Thủtrưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- CVP, các PCVP;
- NCTH, CB-TH:
- Lưu: VT, NC2 (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung,trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành, thị trong công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh;trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu có sử dụnglao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác quảnlý nhà nước đối với lao động nước ngoài không quy định trong Quy chế này đượcáp dụng thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành, thị.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà thầu có sử dụnglao động nước ngoài (viết tắt là người sử dụng lao động nước ngoài) làmviệc trên địa bàn tỉnh được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

3. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trênđịa bàn tỉnh (viết tắt là người lao động nước ngoài) được quy định tạiKhoản 1, Điều 2, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

Điều 3. Mục đích phối hợp

Tạo sự thống nhất, đảm bảo thực hiện có hiệu quảcông tác quản lý nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhànước và người sử dụng lao động nước ngoài, người lao động nước ngoài trong việcchấp hành các quy định pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài; đồng thời tạođiều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nướcngoài đến làm việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trậttự trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảođúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan: thực hiện có hiệu quả,nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về quản lý lao động nước ngoài trênđịa bàn.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổchức thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnhtrong phạm vi nhiệm vụ được quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời: thườngxuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và các huyện,thành, thị trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động nước ngoài các quy định củapháp luật có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục có liên quan đến quảnlý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh như: Cấp, cấp lại giấy phéplao động, thẻ thường trú, tạm trú, phiếu lý lịch tư pháp...

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xửlý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 6. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

1. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu sử dụnglao động nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng; kiểm tra; đề nghị Ủyban nhân dân tỉnh cho phép các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầuđược phép tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài đối với các vị trí không tuyểnđược lao động Việt Nam.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liênquan tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người sử dụng lao động nước ngoài và ngườilao động nước ngoài những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lao độngnước ngoài làm việc tại Việt Nam; tổng hợp tình hình, số liệu liên quan đến việccấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; danh sách ngườisử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quanthực hiện hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động nướcngoài trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đếncông tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

4. Trao đổi thông tin và phối hợp với cơ quan Côngan, các cơ quan khác có liên quan trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tốcáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh.

5. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chứcnăng tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của phápluật về lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; cung cấp các thông tin,tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh theo đề nghị (bằng văn bản) của các cơ quan chức năng.

6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xácđịnh người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh mà không có giấy phép lao độngthì đề nghị Công an tỉnh trục xuất người lao động nước ngoài đó theo quy định tạiKhoản 3, Điều 18, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Trước ngày 05 hàng tháng thông báo về tình hìnhcấp giấy phép lao động (theo Mẫu số 14 ban bành kèm theo Thông tư số03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội),danh sách các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiệnthủ tục) cho Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý.

8. Chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá côngtác phối hợp giữa các sở, ban, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lýlao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đề xuất khen thưởng kịp thời những cơquan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp quản lý lao độngnước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ và các cơ quan chức năng tổchức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người sử dụng lao động nước ngoài làm việctại Phú Thọ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh,cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp tiến hành các thủ tục buộc xuấtcảnh hoặc trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Phú Thọ theoquy định của pháp luật (trừ các đối tượng quy định tại Điều 7, Nghị định102/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểmtra người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài tuân thủ cácquy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, an ninh trật tự; chủ độngphát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, có biện pháp xử lý theoquy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụnglao động nước ngoài có biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp để phát độngquần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và nhữnghành vi tiêu cực có liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài trên địabàn tỉnh.

5. Trước ngày 05 hàng tháng cung cấp cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ các thông tinvề người lao động nước ngoài được cấp, sửa đổi, gia hạn thị thực, cấp thẻ tạmtrú, thường trú, gia hạn tạm trú đối với trường hợp đã được cấp, cấp lại giấyphép lao động và các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiệnthủ tục) trên địa bàn tỉnh.

6. Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về người laođộng nước ngoài theo yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện cấp phiếu lý lịch tưpháp cho người lao động nước ngoài đã có thời gian cư trú trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Ban Quản lý các khucông nghiệp Phú Thọ

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người sử dụng lao độngnước ngoài những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nướcngoài trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm thống kê, rà soát, quản lý hoạtđộng của lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân, nhà thầu trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định. Yêucầu người sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệpnêu trên báo cáo tình hình người nước ngoài lưu trú, làm việc trong đơn vị.

3. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liênquan đến công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp,cụm công nghiệp theo quy định khi có đề nghị (bằng văn bản) của các cơ quan chứcnăng.

4. Phối hợp cùng Công an tỉnh định kỳ hoặc đột xuấtthanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đếnlĩnh vực an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị có sử dụng lao độngnước ngoài trong phạm vi phụ trách.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Công an tỉnh và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc thựchiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc trongcác khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định.

6. Trước ngày 05 hàng tháng, gửi danh sách ngườilao động nước ngoài đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động và danh sách cáctrường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (đã hoàn thiện thủ tục) làmviệc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để theo dõi, phối hợp quản lý.

Điều 9. Sở Tư pháp

1. Giúp Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luậttỉnh hướng dẫn, định hướng các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch,phổ biến, tuyên truyền, triển khai để người sử dụng lao động nước ngoài thực hiệnnhững quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý lao động nướcngoài, các quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ và các cơ quan chức năng liên quan thựchiện tốt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng lao động nước ngoài trênđịa bàn tỉnh theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việccấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thựchiện quản lý nhà nước, trong đó có việc cấp giấy đăng ký, quản lý hoạt động củacác tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn có sử dụng lao động nước ngoài theoquy định của pháp luật.

5. Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an tỉnh các thông tin: Số liệu việc cấp giấy đăng ký, tình hình hoạt độngcủa các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn có sử dụng lao động nước ngoài;việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài đang làm việc trênđịa bàn tỉnh.

Điều 10. Sở Công Thương

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ, Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị xác định đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệpthuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổchức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7,Nghị định số 102/2013/NĐ-CP .

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cácvăn phòng đại diện, chi nhánh của người sử dụng lao động nước ngoài làm việctrên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tácquản lý lao động nước ngoài; các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho ngườilao động nước ngoài; hướng dẫn người nước ngoài, các tổ chức thực hiện chào bándịch vụ thông báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ít nhất 07 ngàykhi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ tại tỉnh. Nội dung thông báo gồm: Họtên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, côngviệc cụ thể của người nước ngoài.

3. Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an tỉnh 01 bản sao giấy phép của văn phòng đại diện thương nhân khi có cấpmới, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn giấy phép văn phòng đại diện; danh sách, tìnhhình cấp phép, hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài trên địabàn quản lý. Báo cáo theo yêu cầu, trong trường hợp cần thiết.

Điều 11. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng quảnlý và xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự đối với người lao độngnước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp danh sách các tổ chức, người nước ngoàithuộc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh cho SởLao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức,cá nhân liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục đề nghịcấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Điều 12. Các sở, ban, ngànhkhác

1. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn, quảnlý, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm của người sử dụng lao động nướcngoài, người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an tỉnh các thông tin, như: Số liệu, tình hình, việc cấp mới, điều chỉnh,thu hồi các loại giấy phép, giấy đăng ký; danh sách người sử dụng lao động nướcngoài, người lao động nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc tráchnhiệm quản lý của mình trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành, thị

1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngànhtổ chức tuyên truyền việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến lao độngnước ngoài đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao độngnước ngoài, người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo phân cấp.

2. Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng, Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài làmviệc tại địa phương. Báo cáo, đề xuất, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quanđến công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan định kỳ hoặc đột xuất thanh tra, kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lýlao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Điều 14. Người sử dụng lao độngnước ngoài

1. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan quảnlý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lýlao động nước ngoài tại đơn vị. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, ngănchặn kịp thời các hoạt động gây mất trật tự an toàn xã hội, xâm phạm an ninh quốcgia ở địa phương, đơn vị.

2. Khi người lao động nước ngoài không còn làm việcthì người sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm nộp lại giấy phép lao độnghoặc thông báo cho cơ quan cấp giấy phép lao động biết để theo dõi, quản lýtheo quy định của pháp luật.

3. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ cấp, cấp lại giấy phéplao động của người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị, xuất trình khi cơquan chức năng yêu cầu kiểm tra, xác minh.

4. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xácnhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ítnhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc tạitỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin, báocáo

1. Các sở, ban, ngành định kỳ ngày 05 hàng thángcung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh số liệu, tìnhhình liên quan đến người sử dụng lao động nước ngoài, người lao động nước ngoàiđang làm việc trên địa bàn tỉnh (nếu có phát sinh) để phối hợp quản lý. Báo cáođột xuất khi có yêu cầu.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ, Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị: Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiêncủa quý tiếp theo), 6 tháng (trước ngày 10/7) và một năm (trước ngày 10/01 nămkế tiếp) báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu, trongtrường hợp cần thiết.

3. Người sử dụng lao động nước ngoài: Thực hiện việcbáo cáo định kỳ hàng tháng (ngày cuối cùng của tháng), hàng quý (ngày cuối cùngcủa tháng cuối quý), 6 tháng (trước ngày 05/7) và một năm (trước ngày 05/01 nămkế tiếp) hoặc báo cáo đột xuất tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao độnglà người nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ủyban nhân dân cấp huyện (trừ người sử dụng lao động nước ngoài thuộc Ban Quản lýcác khu công nghiệp Phú Thọ có báo cáo riêng) để tổng hợp, báo cáo cơ quan nhànước có thẩm quyền.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thựchiện nghiêm nội dung Quy chế này. Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả việcphối hợp thực hiện Quy chế gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quychế này; tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷluật theo quy định.

3. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phản ánh kịp thờivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổsung cho phù hợp./.