ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN, QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINHDOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệpvà kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điềukiện an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lýđối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1596/TTr-SNN ngày 16 tháng6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân công nhiệm vụ kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơsở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiệnan toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủysản trên địa bàn tỉnh Bến Tre cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của Thôngtư số 45/2014/TT-BNNPTNT tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏlẻ trên địa bàn tỉnh Bến Tre quy định của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT tạiPhụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 3.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra, theo dõi các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúngquy định của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT vàtheo phân công tại quyết định này.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩmđịnh, trình phê duyệt kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơnvị được phân công theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chỉ đạo cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyđịnh của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện,phòng Kinh tế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Website Chính ph;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục QLCL NLS và TS - Bộ NN&PTNT;
- TT TU, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND;
- S Tư pháp (tự kiểm tra);
- Website tỉnh;
- Báo Đồng Khởi; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TTĐT;
- Trung tâm Thông tin điện t;
- Ban Tiếp dân (đ niêm yết);
- Chánh, PCVP (NC);
- Phòng NC: KTN, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤKIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯNÔNG NGHIỆP; KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞSẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ45/2014/TT-BNNPTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

STT

NHÓM SẢN PHM

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

(1)

(2)

(3)

1

Ging cây

1.1

Giống cây lâm nghiệp

Chi cc Kim lâm

1.2

Giống cây lương thực, cây ăn quả, rau; Giống hoa, cây cảnh

Chi cục Bảo vệ thực vật

1.3

Ging cây công nghiệp

Chi cục Bảo vệ thực vật

2

Ging vật nuôi

2.1

Động vật trên cạn

Chi cục Thú y

2.2

Động vật thủy sản

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

2.3

Động vật hoang dã

Chi cục Kiểm lâm

3

Thức ăn chăn nuôi

3.1

Động vật trên cạn

Chi cục Thú y

3.2

Động vật thủy sản

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

4

Thuốc

4.1

Thuốc bảo vệ thực vật

Chi cục Bảo vệ thực vật

4.2

Thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, ... dùng phòng, trị bệnh (động vật trên cạn và dưới nước)

Chi cục Thú y

5

Hóa chất xử lý môi trường

5.1

Động vật trên cạn

Chi cục Thú y

52

Động vật thủy sn

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

5.3

Trng trọt

Chi cục Bảo vệ thực vật

6

Phân bón hữu cơ và phân bón khác (trừ phân vô cơ)

Chi cục Bảo vệ thực vật

7

Nước sinh hoạt nông thôn

Chi cục Thủy lợi

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

STT

NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Cơ sở sản xuất ban đầu có đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, trang trại, VietGAP; tàu cá từ 90 CV trở lên

Cơ sở thu gom, sơ chế/ giết mổ

Cơ sở chế biến

Cơ sở kinh doanh, vận chuyển

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Sản phẩm trồng trọt

1.1

Sản phẩm nông sản:

- Rau, củ, quả

- Giá, rau mầm

- Nấm dùng làm thực phẩm

- Sản phẩm các loại cây công nghiệp (dừa, tiêu, điều, cacao, cà phê,...)

- Sản phẩm cây lương thực

Chi cục BVTV

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

1.2

Sản phẩm lâm sản

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

2

Sản phm thủy sản

2.1

Nuôi trồng

Chi cục NTTS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

2.2

Khai thác/ đánh bắt

Chi cục Khai thác và BVNLTS (bao gồm Cảng cá)

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

3

Sản phẩm động vật trên cạn

3.1

Động vật (kể cả trứng) và sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm

Chi cục Thú y

Chi cục Thú y

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục Thú y

3.2

Ong và sản phẩm của ong

Chi cục Thú y

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

3.3

Yến và sản phẩm của yến

Chi cục Thú y

Chi cục Thú y

Chi cc QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

3.4

Sữa tươi nguyên liệu

Chi cục Thú y

Sở Công thương

Sở Công thương

Chi cục Thú y

4

Muối ăn

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

Chi cục QLCL NLS&TS

5

Sản phẩm đặc thù

5.1

Gia vị

Chi cục QLCL NLS&TS

5.2

Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm gắn liền với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Chi cục QLCL NLS&TS

5.3

Nước đá dùng bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản

Chi cục QLCL NLS&TS

* Ghi chú:

Cơ sở sản xuất ban đầu: là nơi thực hiệnmột, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt,khai thác nông lâm thủy sản; sản xuất muối.

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤPCƠ QUAN QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ51/2014/TT-BNNPTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (không có đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, trang trại, VietGAP), tàu cá dưới 90 CV

(1)

(2)

(3)

1

Sản phẩm trồng trọt

1.1

Sản phẩm nông sản:

- Rau, củ, quả

- Giá, rau mầm

- Nấm dùng làm thực phẩm

- Sản phẩm các loại cây công nghiệp (dừa, tiêu, điều, cacao, cà phê,…)

- Sản phẩm cây lương thực

UBND xã, phường, thị trấn

1.2

Sản phẩm lâm sản

UBND xã, phường, thị trấn

2

Sản phẩm thủy sản

2.1

Nuôi trng

UBND xã, phường, thị trấn

2.2

Khai thác/ đánh bắt

- Phòng NN&PTNT/ Phòng kinh tế: tàu cá dưới 20 CV.

- Chi cục Khai thác và BVNLTS: tàu cá từ 20 CV đến dưới 90 CV.

3

Sản phẩm động vật trên cạn

3.1

Động vật (kể cả trứng) và sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm

UBND xã, phường, thị trấn

3.2

Ong và sản phẩm của ong

UBND xã, phường, thị trấn

3.3

Yến và sản phẩm của yến

UBND xã, phường, thị trấn

3.4

Sữa tươi nguyên liệu

UBND xã, phường, thị trấn

4

Mui ăn

UBND xã, phường, thị trấn

* Ghi chú:

Cơ sở sản xuất ban đầu: là nơi thực hiệnmột, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt,khai thác nông lâm thủy sản; sản xuất muối.